CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

 

Kód a název vzdělávacího programu: 26-47-M/003 Informační technologie

Obsah studia tvoří tři skupiny vyučovacích předmětů:

     Všeobecně vzdělávací předměty rozšiřují a prohlubují znalost žáků ze základní školy a vytvářejí předpoklady pro další odborné vzdělání žáků. S ohledem na uplatnění absolventů je v českém jazyce a literatuře kladen  na rozvoj komunikativních schopností a dovedností správného písemného projevu. Proto je v předmětu zařazena i část, která se věnuje mluvnici. Žáci si osvojí povinný cizí jazyk - anglický, který má v současné době v informačních technologiích a počítačové terminologii dominantní pozici. Rozvíjí se též schopnost žáků v odborném stylu anglického jazyka. Podporuje se potřeba běžné komunikace v cizím jazyce, ale i dorozumívání se zahraničními spolupracovníky, včetně komunikace elektronickou poštou. Při volbě přírodovědného předmětu se vychází z fyziky. jako podpory odborným předmětům.

    Skupina odborných  předmětů povinných tvoří odborné povinné předměty, z nichž nosný předmět představuje programové vybavení, od kterého se odvíjejí další odborné předměty s mezipředmětovými vztahy. Dalšími společnými povinnými odbornými předměty jsou ekonomika, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Tyto základní odborné předměty zobecňují hardwarovou, softwarovou a programovací problematiku, a jsou prostředkem k praktickému zvládnutí látky bez úzkých specializací.

    Blok výběrových  předmětů  vytváří prostor pro odbornou orientaci v duchu profilu absolventa konkretizovaného na příslušné škole. Profilace žáků je v kompetenci ředitele školy a vychází z možností uplatnění žáků na trhu práce v regionu školy, z možností a specifických podmínek školy a ze zájmu žáků.  Jednotlivá zaměření lze uvádět na vysvědčení bez číselného kódu. Škola zpracuje učební osnovy výběrových předmětů. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace odborných i všeobecných předmětů. Úzká mezipředmětová vazba existuje mezi  předmětem praktická cvičení a výběrovými předměty. Strukturu, obsah a rozsah výběrových předmětů v učebním plánu i učební osnovy  výběrových předmětů schvaluje ředitel školy.

    Příklady výběrových předmětů: Programování, počítačová grafika, počítačové sítě, databázové systémy, prostředky informačních technologií...

    Příklady zaměření: Správce počítačových sítí, prostředky informačních technologií, databázové systémy. 

     Žáci konají maturitní zkoušku teoretickou a praktickou, která zahrnuje znalosti a praktické dovednosti převážně v předmětech technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Podle možných dalších zaměření se volí jiné předměty, ve kterých žák prokazuje znalost při maturitní zkoušce.

     Žáci jsou vedeni k představě, že osobní počítač je nástroj, nikoli cílem činění žáků, a že informační technologie přerůstá přes rámec výstavby počítačů, jejich softwarového vybavení a komunikačních systémů a dalších prvků, které slouží jako nosné prostředí pro informační technologie.