PROFIL ABSOLVENTA

 

Studijní obor:                             26-47-M/003 Informační technologie

Dosažené vzdělání:                      úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:    maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1. Výsledky vzdělávání

Studijní obor připravuje žáky podle zvolené orientace pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti informačních technologií v různých odvětvích. Při studiu žáci získají především technické znalosti a dovednosti v předmětech programové vybavení, technické vybavení, elektrotechnika a praktická cvičení. Využívají znalostí o informačních technologiích, aplikaci osobních počítačů, počítačové komunikace a výměny a ochrany dat a ekonomických agend.

a) Obecná úvodní část

Žák má potřebný přehled o vývoji v oboru, novinkách a možnostech zvyšování kvality a konkurenceschopnosti. Je vybaven znalostmi pro orientaci v tržním hospodářství, tvorby podnikové identity a má základní znalosti managementu a obchodu. Ovládá zásady ekomanagementu.

Umí se správně a vhodně vyjadřovat v běžných situacích a ovládá komunikaci prostředky informačních technologií. Absolvent se dokáže v běžných situacích pracovního a odborného i společenského styku vyjadřovat alespoň v jednom  cizím - anglickém jazyce  . Při jednání s obchodními partnery, spolupracovníky i podřízenými uplatňuje pravidla společenského chování, ovládá a uplatňuje pravidla týmové spolupráce.

Absolventi studijního oboru Informační technologie mají potřebný přehled o hardware vzhledem k předmětům technické vybavení, praxe a základům elektrotechniky. Dokáže vyměnit části osobního počítače  z důvodu opravy a modernizace.

Příprava ve studijním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent po příslušné praxi dokázal samostatně a iniciativně plnit komplexnější úlohy, spojené s provozem informačních technologií a počítačových sítí podniku nebo firmy. Podílí se na návrhu informačních systémů podniku nebo firmy, zná cenové relace, výkony a vhodnost  patřičného software a hardware. Zabezpečuje jednoduché opravy, výpadky, kolize a antivirovou ochranu a udržuje v běžném provozu lokální síť. Dodržuje bezpečnostní aj. předpisy s ohledem na použití hardware a software. Zajišťuje počítačovou komunikaci domácí i zahraniční a udržuje si přehled o rozhraní automatizovaných informačních procedur a neautomatizovaných lidských činností a aplikací všech informačních a znalostních předpokladů. Žák je veden k informační ekologii ve smyslu zvyšování kvality informačního prostředí např. pro zvýšení racionality využití materiálů a energie v oblasti klasických technologií. Zdůrazňuje se též využití informační technologie jako předpokladu k  urychlení technických, ekonomických a sociálních přeměn a nutné  spolupráce výrobce a uživatele, ale také na konkurenceschopnost a jako strategický faktor dosažení cílů firmy, podnikové identity, jakosti a ekologie.

 

b) Obecné vědomosti, dovednosti, postoje

    K nejdůležitějším žádoucím osobnostním rysům absolventa patří následující schopnosti:

- aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi,

- znají úlohu světových společenství a politických, kulturních i ekonomických organizací

- iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, spolupracovat s   odborníky jiných profesí,

- získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se  vzdělávat

 

    Důležitou součástí profilu absolventa jsou obecné i odborné dovednosti a návyky, které závisí i na zaměření oboru na jednotlivých školách. Příklady :

- dovednosti dalších využití svých invenčních schopností, vědomosti a dovednosti v dalším studiu a při samostatném řešení odborných úkolů,

- nezbytnost soustavně sledovat rozvoj oboru v odborné literatuře a pohotově jej uplatňovat ve vlastní práci,

- schopnost myslet a jednat ve shodě se získanými vědomostmi a dovednosti,

- znalosti vhodného rozsahu teoretických vědomostí ze středoškolské matematiky, fyziky a ekologie

- znalosti technického kreslení a schopnosti graficky technické myšlenky

- základní vědomosti o hmotnosti, pohybu silách vnějších a vnitřních a jejich působení

- základní vědomosti o funkci strojních součástí a mechanismů

- v přiměřené míře vědomosti a funkčních principech strojů a zařízení

- vědomosti o základech informačních technologiích a jejich aplikacích v oblasti výrobních zařízení, včetně znalostí základních elektrotechnických a optických veličin

- dovednosti kvalifikovaně ohodnotit běžné elektrické zařízení zejména z hlediska norem a předpisů o bezpečnosti proti úrazu elektrickým proudem

- schopnosti navrhnout počítačovou komunikaci a poštu s okolním prostředím

- znalostí o základních pojmech a vztazích v tržní ekonomice, živnostech, zákonech

- vědomosti o podstatě a významu informačních systémů firmy nebo podniku

- základních vědomostí z oblasti marketingu a managementu, týmové spolupráce, základů psychologie a sociologie

- komplexních vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti a hygieny práce, protipožární ochrany a ekologie

- dovednosti přesného technického vyjadřování v písemném a ústním projevu

- dovednosti práce s odbornou literaturou českou i zahraniční

 

c) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje  

    Odborná složka profilu absolventa vychází ze zaměření na jednotlivých školách a je charakterizována schopnostmi aplikovat na konkrétní případy získané vědomostmi a dovedností, které umožní v krátkém čase se kvalifikovaně uplatnit. Přiměřený rozvoj  této schopnosti závisí například na získání: 

- dovedností nalézt případné chyby a selhání jednotlivých počítačů i sítí

- schopnosti ochránit data, znát antivirovou aj. ochranu počítačů a software

- ve znalosti typografie a jejího uplatnění v prostředcích informačních technologií

- ve znalostech cenových relací technických prostředků informačních technologií, software, včetně vhodnosti a výhodnosti volby řešení s ohledem na spotřebu energie, materiálu apod.

- schopnosti navrhnout, obhájit, zavést a udržovat v chodu lokální počítačovou síť

- vyjadřovacích předpokladů pro samostatnou tvorbu rozvíjením individuálních invenčních schopností

- znalostí počítačové i osobní komunikace s technickými prostředky  IT i kolegy z vnějšího prostředí, včetně komunikace v cizím jazyce

- aktuální znalosti účetních a plánovacích systémů firem

- aktuální znalosti právních předpisů týkajících se vedení firem

- znalosti současné výpočetní techniky včetně cen

- znalosti komunikací na veřejných sítích včetně cenových tarifů

- znalosti konstrukčních grafických systémů

- znalosti DTP a prezentačních grafických systémů

- znalosti diagnostiky závad počítačových systémů

- znalosti bezpečnosti práce a hygieny práce u počítačů

- schopnosti napsat zákaznický manuál a popis systému

- schopnosti vytvořit strukturované a okomentované programy

- schopnosti sestavit modulární SW pro informační systém

- schopnosti vytvořit přehlednou dokumentaci k inf. systému

 

2. Možná uplatnění absolventa

    Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou připravováni tak, aby po absolvování nástupní praxe a odpovídající době zapracování  se mohli uplatňovat ve funkcích středního managementu z hlediska odborného, a to např. jako správci sítě v různých soukromých i státních institucí, ve studiích DTP aj. jako správci lokální počítačové sítě..

    Absolventi studijního oboru Informační technologie jsou dále připravováni pro vyšší odborné studium  nebo studium vysokoškolských příbuzných oborů.