MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne  16.5. 1997, č.j.20 633/97-71 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2647M  Výpočetní technika

Studijní obor:

26-47-M/003 (26-97-6/12)

 

Informační technologie

   

   

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

 

1. roč.

2. roč.

3. roč.

4. roč.

celkem

A. Všeobecné předměty

     povinné  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

 Cizí jazyk I

CIJ

3

3

3

3

12

 Občanská nauka

OBN

 

3-4

 

 

3-4

 Dějepis

DEJ

2

-

-

-

  2

 Matematika

MAT

5(1)

3

3

3

14  (1)

 Fyzika

FYZ

2(1)

2

2

-

  6  (1)

 Základy ekologie

ZEK

 

1

 

 

  1

 Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

 8

 

 

 

 

 

 

 

B. Odborné předměty

     povinné

 

 

 

 

 

 

 Ekonomika

EKO

-

2

3

3

  8

 Programové vybavení

PVY

4(3)

3(3)

3(3)

3(3)

13 (12)

 Technické vybavení

TVY

2

2

-

-

  4

 Elektrotechnika

ELE

2(1)

2

-

-

  4

 Praktická cvičení

PRA

-

            

6-12

 

6-12

 

 

 

 

 

 

 

C. Výběrové předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkem

 

30

30

30

30

120

 

Poznámky:

1.     Předmět praktická cvičení musí být zařazen od druhého ročníku v minimální dotaci dvě hodiny týdně v každém ročníku 

2.     Čísla v závorce udávají týdenní počty hodin vyučovacího předmětu, v nichž se podle podmínek školy třída dělí na skupiny. Cizí jazyk se dělí vždy. 

3.     V rámci předmětu praktická cvičení je od 2. ročníku zařazena souvislá 2týdenní praxe na škole nebo v podnicích a firmách, se kterými je uzavřena smlouva, a kde je předpoklad efektivního průběhu.

 4.     V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky.

5.     Ředitel školy má možnost provést úpravu hodinové dotace jednotlivých předmětů až do do 10% celkového počtu týdenních hodin určeného učebním plánem s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet týdenních hodin nebude překročen