Profil absolventaAbsolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent umí číst jednoduché strojírenské a elektrotechnické výkresy, umí rozlišovat jednotlivé elektrotechnické materiály, zná pracovat s jednotlivými měřicími přístroji a umí provádět základní elektrotechnická měření. Ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování materiálů a zvládá základní práce elektrotechnického charakteru. Umí základní práce při montáži jednoduchých elektrotechnických celků, zná přípravu koster a cívek elektrických strojů a přístrojů. Dále umí podle výkresu osadit desku s tištěnými spoji předepsanými součástkami a umí pájet. Umí obsluhovat stroje používané ve výrobě jednoduchých elektrotechnických zařízení nebo jejich dílů. Umí vykonávat práce při konkrétních výrobách (např. při výrobě elekrouhlíků, akumulátorů, apod.).Umí pracovat podle pokynů mistra a organizovat práci na svém pracovišti, ovládá protipožární předpisy a chová se podle nich. Ovládá bezpečnostní předpisy. Zná zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Zná základní vztahy k ochraně životního prostředí, hlavně z hlediska jeho ochrany před možnými negativními vlivy jeho činnosti.

Po ukončení přípravy v učebním oboru elektrotechnická výroba a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven pro výkon jednoduchých prací při výrobě a montáži jednoduchých elektrozařízení nebo jejich dílů.