MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. května 1998 č.j. 190 688 /98-23 s platnosti od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru učilišť

26-51-E/003 ELEKTROTECHNICKÁ VÝROBA

Denní studium
Kategoria a názvy vyučovacích předmětů Počet vyučovacích týdenních hodin v ročníku
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací 7 7
Český jazyk a literatura 2 2
Občanská nauka 1 1
Matematika 2 2
Tělesná výchova 2 2
B. Odborné 23 26
Strojnictví 2 -
Elektrotechnická výroba 1 3
Praktická elektrická měření 2 2
Odborná cvičení 18 21
Celkem 30 33
C. Nepovinné vyučovací předměty


Poznámky:

1. Učební plán lze upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

2. K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniku a organizací, může ředitel využít možnost úprav obsahu učiva až do výše 30 % jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

3. S ohledem na učební předpoklady žáků činí počet hodin teoretického vyučování v jednom dni v 1. i 2. ročníku nejvýše 6 vyučovacích hodin. Navržený obsah jednotlivých předmětů je nutno chápat jako maximální a vyučující si konkrétní hloubku učiva stanoví dle situace ve třídě.

4. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce ap., je v plné kompetenci ředitele učiliště, který schvaluje i jejich učební osnovy.

5. Délka školního roku je 40 týdnů, rozpis učiva jednotlivých předmětů je uveden na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.