PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2651H Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-H/001 Elektrikář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent školního vzdělávacího programu disponuje kompetencemi pro výkon povolání elektrikář, jehož příprava je směrována do konkrétního odborného zaměření pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v elektrotechnice.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          měl vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu,

-          byl seznámen s významem a použitelností matematických vědomostí, dovedností a návyků pro bezprostřední odbornou praxi,

-          měl ucelený soubor poznatků o chemických pojmech, jevech a objektivních vztazích mezi nimi,

-          měl vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro odpovídající korektní jednání s jinými lidmi, aby uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-          byl seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-          nepřijímal názory vycházející z xenofobie, rasismu a intolerance,

-          byl schopen se samostatně vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem,

-          ve svém projevu se snažil vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

-          měl vytvořeny pohybové dovednosti pro uplatnění vhodných cvičení k regeneraci tělesných i duševních sil a usiluje o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování zdraví cvičením,

-          měl vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-          si uvědomoval vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí, ve svém soukromí i v práci jednal tak, aby chránil přírodu, kulturní památky a jednal v zájmu celospolečenského rozvoje,

-          dokázal uplatňovat získané matematické a přírodovědné vědomosti a dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-          dovedl pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií při řešení úkolů, nejen v pracovním (při výkonu profese), ale i v soukromém a občanském životě,

-          v cizím jazyce rozuměl jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokázal reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech,

-          dovedl v cizím jazyce získat jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice, aby dovedl používat v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

-          byl motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové.

Předpoklady absolventa k dalšímu rozvoji v pracovním, občanském i osobním životě (celoživotní učení):

-          čte s porozuměním texty verbální, ikonické (obrazy, mapy, grafy, diagramy, tabulky) a čerpá z nich informace, uživatelsky používá elektronická média,

-          má základní, pro život potřebné, znalosti o fungování multikulturní demokratické společnosti a disponuje základními dovednostmi pro aktivní občanský život,

-          v oblasti právního vědomí má základní, pro život nepostradatelné, znalosti a dovednosti,

-          má vědomosti a dovednosti z ekonomiky a podnikání potřebné pro orientaci na trhu práce v pracovněprávních vztazích a v činnostech podniku,

-          zná zásady správné životosprávy, relaxace a regenerace duševních a fyzických sil, umí poskytnout první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent v oblasti výkonu profese:

-          chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj a je si vědom, že vzdělávání mu poskytuje pouze nutný základ, který sám bude muset v dalším životě rozvíjet,

-          umí se orientovat v oblasti elektrotechniky, získané odborné vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami odborného zaměření a praxe,

-          ovládá fyzikální základy elektrotechniky, umí základní zákony aplikovat v praxi, nejen laboratorní, ale i provozní,

-          orientuje se v technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také využívat,

-          zná základní technické materiály a materiály využívané v elektrotechnice, jejich vlastnosti a použití, umí s nimi pracovat,

-          zná vlastnosti běžných diskrétních a integrovaných elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty,

-          zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací,

-          umí zapojit nejrůznější elektrotechnická zařízení a spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby,

-          ovládá používání elektrotechnických měřicích přístrojů a umí aplikovat odpovídající základní měřící metody,

-          rozumí konstrukci a funkci jednotlivých elektrotechnických přístrojů, zařízení a jejich částí, umí je opravovat a udržovat,

-          je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje,

-          umí vykonávat základní výpočty potřebné v elektrotechnické praxi,

-          umí při opravách dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady BOZP a předpisy protipožární ochrany.

 

1.4   Absolvent se uplatní v povoláních:

elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektronických zařízení, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik, servisní mechanik elektronických nebo elektrických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář slaboproudých zařízení nebo najde uplatní jako elektrikář či provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér pevných trakčních zařízení železniční dopravy, montér elektrorozvodných sítí, stavební elektrikář, důlní elektrikář silnoproudých zařízení, provozní elektrikář železniční dopravy a v celé řadě dalších možných zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.

Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů mohou absolventi získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci.

 

1.5   Způsob ukončení vzdělávání, certifikace a možnosti dalšího vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů MŠMT ČR. Certifikátem je výuční list. Absolvent se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Absolvent je připraven prohlubovat si specifické vzdělání v oboru školeními a kurzy.