MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 26. 8. 2003, č. j. 25 401/2003-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

26-51-H/001 Elektrikář

   

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné

 

a) základní

90

Všeobecně vzdělávací

32

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

6

Práce s počítačem

3

Základy přírodních věd

4

Tělesná výchova

4

Odborné předměty

58

Technická dokumentace

2

Základy elektrotechniky

5

Elektrické stroje a přístroje

3

Materiály a technologie

1

Elektronika

2

Elektrické měření

3

Ekonomika

2

Odborný výcvik

40

b) výběrové

9

 

 

Celkem hodin týdně

99

B. Nepovinné

 

 

Poznámky:

1.       Obecný učební plán je zpracován rámcově pro daný obor vzdělání a stanoví minimální časové dotace jednotlivých vyučovacích předmětů za celou dobu studia. Je závazným východiskem pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu, podle kterého se uskutečňuje výuka v jednotlivých ročnících.

2.       Obecný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky upraven. Provedené úpravy musí být v souladu se Standardem středoškolského odborného vzdělávání. UP může ředitel školy upravit až do výše 10 % hodinové dotace, přitom žádný základní předmět nesmí být zrušen, nesmí být překročen celkový počet týdenních vyučovacích hodin a hodinová dotace předmětů nesmí poklesnout pod stanovené minimum.

3.       Konkretizovaný učební plán stanoví obsah a rozsah vyučování v jednotlivých ročnících. Tento konkretizovaný učební plán může být na základě vyhodnocení vzdělávacích výsledků a zkušeností z výuky pro následující cyklus upraven. Provedené úpravy musí být v souladu s obecným učebním plánem.

4.       Zařazení výběrových předmětů, v rozsahu vymezeném obecným učebním plánem, a stanovení jejich pojetí, obsahu a rozsahu je v kompetenci školy. Učební osnovy zpracované školou, tj. vypracované vyučujícími a schválené ředitelem školy, se stávají součástí povinné dokumentace školy. Jako výběrový předmět je možné zařadit jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné z odborného hlediska zařadit do vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze použít rovněž k posílení hodinové dotace některých základních předmětů.

5.       Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT

6.       Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a předmětu práce s počítačem se využívají platné učební osnovy pro SOU. Předmět ekonomika se vyučuje podle aktuální učební osnovy pro neekonomické obory SOU. Vyžaduje-li konkretizovaný učební plán vyšší hodinovou dotaci než stanoví převzatá učební osnova předmětu, pak škola doplní učební osnovu o rozšiřující tematické celky, anebo o témata prohlubující stanovené učivo. Učební osnova takto vypracovaná školou se stává součástí učební dokumentace.

7.       Škola vytvoří podmínky pro to, aby v týdnu teoretického vyučování neklesl počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně a aby žáci měli možnost dalších sportovních aktivit, a to podle možností i v týdnu odborného výcviku. Hodiny tělesné výchovy zařazené nad rozsah stanovený učebními plány nebudou započítávány do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin

8.       Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 3. ročníku do 30 týdnů. Zbývající doba se využije podle rozvržení týdnů ve školním roce, zpracovaném v následující tabulce.

9.       Výběrové předměty vytvářejí zaměření učebního oboru. Toto zaměření je uváděno v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení.

10.   Hodiny stanovené pro výběrové předměty musí být využity, přičemž je lze použít též k posílení hodinové dotace některých základních předmětů.

11.   Škola zařadí v prvním až druhém ročníku alespoň jeden výcvikový lyžařský, vodácký nebo sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzu nesmí přesáhnout dva týdny za uvedené období.

12.   Souvislá odborná praxe v délce 2 týdnů bude realizována vždy ve 2. a 3. ročníku studia na reálných pracovištích sociálních partnerů v regionu.

13.   Tematická část oblasti Zdraví a rozvoj tělesné kultury bude do vzdělávacího programu zapracována podle pokynu MŠMT „Ochrana člověka za mimořádných událostí – dodatek k učebním dokumentům pro ZŠ, SŠ, speciální školy a VOŠ“ ze dne 4. 3. 2003, č.j. 13 586/03-22, a podle metodické příručky k této problematice.

 

konkretizovaný Učební plán

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

Všeobecně vzdělávací

12

11

9

32

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

2

6

Práce s počítačem

1

1

1

3

Základy přírodních věd

2

2

-

4

Tělesná výchova

2

1

1

4

Odborné předměty

21

20

22

63

Technická dokumentace

2

-

-

2

Základy elektrotechniky

5

-

-

5

Elektrické stroje a přístroje

-

2

2

4

Materiály a technologie

2

-

-

2

Elektronika

-

2

1

3

Elektrické měření

-

2

3

5

Ekonomika

-

-

2

2

Odborný výcvik

12

14

14

40

Výběrové předměty

 

 

 

 

Elektrické pohony

 

2

2

4

Počet hodin celkem

33

33

33

99