MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 8. 11. 2000, č.j. 30 502 / 2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN

Kmenový obor:       26-51-H/  (26-82-2) Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:           26-51-H/ 001 (26-82-2) Elektrikář, elektrikářka

                                 26-51-H/ 002 (26-82-2/01) Elektrikář pro slaboproud

26-51-H/ 003 (26-82-2/02) Elektrikář pro silnoproud

 

Dálkové studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů.

Počet konzultačních hodin v ročníku a celkem

 

1.

2.

3.

Celkem

1. Všeobecně vzdělávací

90

40

30

160

Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

20

10

10

40

Fyzika

20

-

-

20

Chemie a základy ekologie

10

-

-

10

Práce s počítačem

10

-

-

10

 

 

 

 

 

2. Odborné

70

120

130

320

Povinné

70

110

80

260

Strojnictví

20

-

-

20

Základy elektrotechniky

30

-

-

30

Elektrické stroje a přístroje

-

20

-

20

Elektronika

-

20

10

30

Elektrická měření

-

10

10

20

Technologie

-

20

-

20

Ekonomika

-

-

20

20

Odborný výcvik

20

40

40

100

Výběrové

0

10

50

60

Stroje a zařízení

 

 

 

 

Rozvodná zařízení

 

 

 

 

Měřící zařízení

 

 

 

 

Automatizační zařízení

 

 

 

 

Elektronická zařízení

 

 

 

 

Celkový součet

160

160

160

480

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebního plánu dálkového studia a osnov denního studia. Tematické plány schvaluje ředitel školy. Počty konzultačních hodin mohou být upraveny maximálně do 10 %. Na konci každého pololetí se vždy z každého předmětu  koná zkouška. V jednom dni mohou být nejvýše dvě zkoušky.

2.      Žádný předmět v učebním plánu nesmí být zrušen. Osnovy jednotlivých vyučovacích předmětů může ředitel školy upravit do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínky regionu a požadavky sociálních partnerů.

3.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem jsou závazné  a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

4.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOU.

5.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole.

6.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které tvoří zaměření studijního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení.

7.      Učební osnovy výběrových předmětů vypracované příslušnými předmětovými komisemi a  schválené ředitelem školy, jsou povinnou dokumentací školy. Hodinové dotace pro výběrové předměty lze využít i  pro posílení povinných vyučovacích předmětů.

8.      V průběhu dálkového studia škola zajistí pro žáky jednotýdenní soustředění k získání praktických dovedností, zejména v elektrotechnických měřeních.

9.      Žáci dálkového studia, kteří nemají pracovní zkušenosti ve studovaném nebo příbuzném oboru jsou povinni, po projednání se školou,  absolvovat v průběhu studia 4 týdny praxe, umožňující jim získat základní znalosti a dovednosti odpovídacího odborného charakteru.

10.  V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se každý vyučující průběžně věnuje otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a výchově k péči o životní prostředí .