Základní údaje

Délka přípravy: 3 roky

Učební obor je určen pro: hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. roč. ZŠ, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem dorostového lékaře

Způsob ukončení přípravy: závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání: střední odborné vzdělání a odborná příprava na dělnická povolání elektrotechnického charakteru (provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativní techniku

Stručný popis oboru

V prvních dvou letech teoretická i praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání, která se v závěrečné části přípravy (3. ročník) zaměřuje na přípravu na konkrétní povolání v regionu požadovaná.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Pro přijímání uchazečů do učebního oboru z hlediska zdravotního stavu uchazečů vadí poruchy nosného a pohybového systému, omezující dobrou pohybovou funkci a práce ve vynucených polohách, postižení dolních končetin, postižení horních končetin, omezující manuální zručnost, poruchy cév, srdce, nervů (zejména poruchy nervosvalových reakcí), poruchy sluchu, poruchy funkce dýchacích cest, poruchy duševní, záchvatovitá onemocnění, poruchy kůže a kožní alergie, přecitlivělost na chemická, mechanická a biologická dráždidla, onemocnění zažívacího ústrojí, onemocnění uropoetického systému, chronické záněty močových cest, nephropatie s poruchou funkce ledvin. Požadavky na zrak: 5/10 se skly, nutný neporušený barvocit, binokulární hloubkové vidění, vadí myopie nad -10D, hypermetropie nad +4D, astigmatismus nad Ż3D, chronické nebo alergické konjuktivitidy.

Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař, který také určí vhodnost oboru pro dívky. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení. Způsobilost pro přípravu na konkrétní povolání musí potvrdit příslušný dorostový lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízeních, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezp. a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezp. a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpeč. a protipožárním předpisům
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů
4. Vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.
Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení po ukončení přípravy

Po vykonání závěrečné zkoušky získal absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání, které je určeno obsahem přípravy ve 3. ročníku. Mohou to být: provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích a regulačních zařízení, mechanik elektronických zařízení, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativní techniku.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Studium probíhá na SOU formou denního studia nebo formou studia při zaměstnání.

Zásady péče o absolventy

Povinností vedoucího organizace je přidělovat absolventům práce zařazené do tarifních tříd odpovídajících přiznané osobní třídě. Bližší podmínky, jako přidělování práce, příbuznost povolání apod., jsou obsaženy v resortních mzdových předpisech. Absolvent mladší 18 let nesmí vykonávat práce zakázané příslušným resortním "Seznamem prací a pracovišť zakázaných mladistvým" a příslušnými bezpečnostními předpisy.

V zájmu další péče o absolventy po vykonání závěrečné zkoušky a jejich plného uplatnění po zařazení do výroby, upevnění a dalšího prohloubení jejich odborného praktického vzdělání, především však v zájmu dosažení optimální úrovně manuální dovednosti a zručnosti s ohledem na žádoucí plnění kvalitativních a kvantitativních ukazatelů práce, se doporučuje zavést formu patronátů kádrových dělníků nad mladými vyučenými dělníky.