MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 20. března 1996 č.j. 4 266/96-74 s platností od 1. září 1996 počínaje prvním ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

26-51-H/002 (26-82-2) ELEKTRIKÁŘ, ELEKTRIKÁŘKA

zaměření :

SLABOPROUD


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3.
Český jazyk a literatura 12 10-11 6-8
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 2 1 1
2. Výběrové 5 4-5 1-3
Fyzika 2 1 -
Chemie 1 - -
Cizí jazyk 2 2 2
Práce s počítačem 0-2 2 0-2
Základy ekologie - 1 -
Dějepis 1 - 2
B. Odborné předměty 21 22-23 25-27
Povinné předměty
Strojnictví 2 - -
Základy elektrotechniky 5/1 - -
Elektrické stroje a přístroje - 2-4/1 -
Elektronika - 2-4/1 -
Elektrická měření - - 2/1
Technologie 2 1-2 -
Ekonomika - - 2
Odborný výcvik 12 14-17,5 14-17,5
Výběrové - - 4,5-7
Stroje a zařízení
Rozvodná zařízení
Měřící zařízení
Automatizační zařízení
Elektronická zařízení
Celkem 33 33 33
C. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Struktura výběrových předmětů a jejich případné zařazení do ročníku je plně v kompetenci ředitele školy. Přitom se vychází z potřeb regionu, podmínek školy a zájmu dětí.

2. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který schvaluje i učební osnovy vypracované předmětovou komisí.

3. V předmětu cizí jazyk pokračují žáci zpravidla ve studiu toho jazyka, kterému se učili na základní škole. V případě jeho zařazení je vyučován po celé 3 roky.

4. Předměty, jejichž týdenní hodinové dotace jsou vyjádřeny zlomkem, lze dělit na cvičení. Počet hodin ve jmenovateli je pouze návrh hodin cvičení a ředitel si ho může upravit sám. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin ve smyslu platných předpisů.

5. Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

6. Ředitel školy má na základě doporučení předmětové komise možnost provést úpravu v počtu týdenních vyučovacích hodin ve skupině odborných předmětů, a to až do 10% jejich hodinové dotace při zachování všech vyučovacích předmětů vyučovacího plánu. Za těchto podmínek má ředitel možnost zařadit i jiný odborný předmět. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících nesmí být překročen.

7. V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a lepšímu přizpůsobení učiva specifickým a regionálním podmínkám.

8. Výběrové odborné předměty určí ředitel školy podle charakteru povolání, pro která jsou žáci připravováni. Přitom vychází z již platných ZPD nebo navrhne osnovu novou. MH pak schvaluje výběr i učební osnovy těchto předmětů.

9. Učební osnovu 3. ročníku odborného výcviku schválí ředitel školy (vypracovanou podle regionálních podmínek na trhu práce předmětovou komisí).

10.Počty hodin elektroniky a elektrických strojů a zařízení si konkretizuje sama škola (zaměření silnoproud nebo slaboproud).