Profil absolventa

Absolvent ovládá základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti (sebevýchova). Je vybaven dovednostmi a návyky pro pracovní i soukromý styk s jinými lidmi. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva. Je ochoten respektovat lidská práva jiných lidí. Je přesvědčen o nutnosti zachovávat zásady humanity. Je připraven na aktivní občanský život v demokratické společnosti. Uznává různé národy, etnické skupiny a rasy za sobě rovné. Uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

V ústním i písemném jazykovém projevu usiluje dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování.Má vytvořen návyk pracovat s jazykovými příručkami. V oficiálních projevech se snaží o použití spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

Vyhledává kulturní zážitky. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...).

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Umí aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je připraven na roli životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví.

Absolvent chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj. Je si vědom, že celý další vývoj a začlenění do praktického života závisí jen na něm a vzdělání mu poskytuje jen nutný základ, který sám bude muset v dalším životě rozvíjet.

Absolvent ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí základní zákony aplikovat v praxi a nejen laboratorní, ale i provozní. Umí se orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami regionu.

Umí se orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také využít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití a umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá používání nejrůznějších měřicích přístrojů. Rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat.

Od 2. ročníku se osnova dělí na dvě části, část slaboproudou a část silnoproudou.

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat roustoucím požadavkům technického rozvoje. Umí vykonávat potřebné výpočty, při opravách dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady BOZP a předpisy protipožární ochrany.