MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 7. 2002, č.j. 23 688 / 2002 - 23 s platností od 1.  září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

26-51-H/004 (26-91-2) Elektrotechnická výroba


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní předměty

62

 

 

Všeobecně vzdělávací

13

Český jazyk a literatura

4

Občanská výchova

2

Matematika

3

Fyzika

1

Základy práce s počítačem

1

Tělesná výchova

2

 

 

Odborné předměty

49

Základy elektrotechniky

2

Technologie

1

Stroje a zařízení

2

Elektrotechnické materiály

1

Elektronika

2

Elektrická měření

1

Ekonomika a organizace

1

Odborný výcvik

39

 

 

b) Výběrové předměty

4

 

 

Celkem hodin týdně

66

Poznámky:

1.      Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola může použít dále uvedený "Doporučený učební plán", zpracovaný v rámci těchto dokumentů nebo si učební plán  dopracuje sama (rozpracuje učební plán do jednotlivých ročníků na počátku 1. ročníku pro oba ročníky najednou a závazně), za dodržení dále stanovených zásad .

2.      Učební plán dopracovaný ve škole (schválený ředitelem školy a opatřený razítkem školy), dopracované učební osnovy základních předmětů (schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy) a učební osnovy výběrových předmětů zpracované ve škole (schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy) jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozpracování obecně zpracovaného učebního plánu do všech ročníků tříletého studia. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu, který si škola sama dopracovala v návaznosti na obecný učební plán (jedno-sloupcový). Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové vyučovací předměty a konkretizace učebních osnov odborných předmětů. Jako výběrový předmět je možné zařadit jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné zařadit do daného vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty musí být využity, při čemž  je lze  použít též k posílení hodinové dotace některých základních předmětů (a); o využití této hodinové dotace rozhoduje ředitel školy.

3.      Při dopracování učebního plánu (rozvržení předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v  ročníku větší než 33 vyučovacích hodin, přičemž je škola povinna zařadit do všech ročníků vyučovací předměty český jazyk, matematika, tělesná výchova a občanská výchova. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

4.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Tyto předměty představují minimální povinný základ. Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu, struktury a rozsahu je plně v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů.

5.      S ohledem na praktickou uplatnitelnost absolventů má škola možnost upravit odborný obsah vzdělávacího programu na základě svých podmínek, zájmu a schopnosti žáků, a v neposlední řadě potřeb obce nebo regionu a vytvořit v rámci učebních dokumentů tohoto oboru zaměření. Název zaměření schvaluje ředitel školy a je možné jej uvádět na ročníkových vysvědčeních, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu, přičemž kódové označení a název oboru zůstávají beze změny.

6.      Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru (např. formou zpracování tematického plánu), i při zpracování učebních osnov výběrových předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik, základy elektrotechniky a technologie.

7.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných aktuálních učebních osnov pro střední odborná učiliště. Obsah výuky se řídí těmito osnovami, přičemž výuka je rovnoměrně rozprostřena v rámci hodinové dotace stanovené učebním plánem. Neoddělitelnou součástí vyučování je i ekologické učivo, jehož související aspekty jsou součástí výuky odborných předmětů. Předmět Základy práce s počítačem škola vyučuje podle aktuálních osnov předmětu Práce s počítačem pro SOU. Osnovy vyučovaných předmětu si škola  upraví  s ohledem na použité hodinové dotace.  Vyučující se  zaměří na prohlubování kompetencí a postojů potřebných v osobním a občanském životě žáků, přitom věnuje výraznou pozornost specifickým potřebám jednotlivých žáků. V případě inovace učebních osnov budou uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

8.      Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy.

9.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky a trendy z dané odborné oblasti.

10.  Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní předmět. V učebních osnovách odborných předmětů může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

11.  Učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány bez hodinové dotace k jednotlivým tematickým celkům, což umožňuje škole rozpracovat si hodinové dotace tematických celků do tematického plánu podle možností uplatnění absolventů na trhu práce, tradic a předpokladů žáků k vykonávaným činnostem.

12.  Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

13.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.