PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:

 

26-51-E Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

 

26-51-E/001 (26-93-2/00)

 

 

Elektrotechnické a strojně montážní práce


Dosažený stupeň vzdělání:          Odborná příprava pro výkon okruhu činností příslušného povolání

Způsob ukončení a certifikace:    Závěrečná zkouška, výuční list


 

Výsledky vzdělávání: 

Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability byla posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Důraz byl kladen i na výchovu k životu v harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi. 

Absolvent učebního oboru je připraven vykonávat   následující pracovní činnosti: 

          základní operace při ručním zpracování kovových a nekovových materiálů,

          některé pracovní činnosti při výrobě, ručním sestavování, osazování a zapojování  částí a funkčních dílů u běžných elektrotechnických přístrojů, strojů a nebo rozvodných elektrotechnických zařízení.

Příprava vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent mohl být zaměstnán zejména v elektrotechnickém průmyslu a po příslušné praxi při níž vykonával práci pod dohledem, mohl vykonávat základní přípravné, montážní a instalační  práce samostatně.

 

Obecné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Absolvent učebního oboru

·        získal vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

·        získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

·        je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

·        je schopen se samostatně vyjadřovat s ohledem na své zdravotní postižení, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

·        má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

·        dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

·        je motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové.

 

Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Po ukončení přípravy v učebním oboru 26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent: 

·      zná základní materiály používané v elektrotechnice a zná základní technologické postupy jejich využití,

·      má přehled o základních zařízeních a nástrojích užívaných v elektrotechnice,

·      má přehled o základních jednotkách a základních způsobech měření užívaných v oboru,

·      má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky, které byly vybrány tak, aby je mohl využívat i pro občanský život,

·      umí hospodárně využívat materiál a energii,

·      je schopen číst základní technickou dokumentaci a vyjadřovat se pomocí jednoduchých pracovních náčrtů a schémat obsahujících strojírenské a elektrotechnické značky a symboly,

·      umí organizovat svoje přidělené pracoviště,

·      umí spolupracovat v kolektivu na pochopení  zadání a splnění své části  pracovního úkolu,

·      orientuje se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení,

·      dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

 

Absolvent na základě obecných pokynů v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany, ve shodě se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování zásad hospodaření s materiálem, energií a zařízením vykonává uvedené činnosti:

 

·      jednoduché práce dle návodu a pod vedením při výrobě elektrických součástek, přístrojů, strojů nebo elektrorozvodných zařízení a jejich částí,

·      jednoduché práce dle návodů a pod vedením při osazování a manipulací součástkami a montáži elektronických přístrojů a zařízení,

·      používá vhodné pracovní prostředky a měřidla,

 

Možnosti uplatnění absolventa: 

            Učební obor odborných učilišť 26-51-E/001 Elektrotechnické a strojně montážní práce připravuje žáky na výkon dělnických profesí stanoveného okruhu pomocných, doplňujících, základních, dílčích či manipulačních pracovních činností v rámci elektrotechnického oboru.

Absolventi se uplatní  především v odborné oblasti, kterou může škola zvolit a posilovat úpravou vzdělávacího programu, viz. Poznámky k učebnímu plánu. 

Zařazením odborných témat  na základě potřeb podniků v obci nebo regionu, zájmu a schopnosti žáků a v neposlední řadě podmínek školy bude  absolventům umožněno zvýšit praktickou uplatnitelnost na trhu práce.

Absolventi naleznou uplatnění zejména u firem zabývajících se montáží a kompletací elektrotechnických zařízení a strojů, nebo u firem vyrábějících elektrotechnické komponenty a součástky na montážních a pájecích linkách, dále u servisních podniků zabývajících  se manipulací s elektrotechnickým materiálem při různých doplňujících, základních, pomocných nebo dílčích operacích, případně u firem zabývajících se sběrem, demontáží a tříděním vysloužilých elektrotechnických zařízení a dílů. Absolventi se mohou rovněž uplatnit u  podniků realizujících elektroinstalace v bytové a průmyslové sféře.