MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 1.června 2001, č.j. 18 855/2001-24 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

26-51-E Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-E/001 (26-93-2/00)

Elektrotechnické a strojně montážní práce

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní předměty

79

 

 

Všeobecně vzdělávací

14

Český jazyk a literatura

3

Občanská výchova

3

Matematika

3

Tělesná výchova

5

 

 

Odborné předměty

65

Základy elektrotechniky

4

Technologie

3

Technické kreslení

2

Stroje a zařízení

2

Elektrotechnické materiály

1

Základy práce s počítačem

1

Elektronika

2

Odborný výcvik

50

 

 

b) Výběrové předměty

13 -19

 

 

Celkem hodin týdně

92 - 98

Poznámky:

1.      Učební plán je zpracován bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola může použít dále uvedený "Doporučený učební plán", zpracovaný v rámci těchto dokumentů nebo si učební plán  dopracuje sama (rozpracuje učební plán do jednotlivých ročníků na počátku 1. ročníku pro všechny tři ročníky najednou a závazně), za dodržení dále stanovených zásad .

2.      Učební plán dopracovaný ve škole (schválený ředitelem školy a opatřený razítkem školy), dopracované učební osnovy základních předmětů (schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy) a učební osnovy výběrových předmětů zpracované ve škole (schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy) jsou součástí dokumentace školy. Dopracováním učebního plánu se rozumí rozpracování obecně zpracovaného učebního plánu do všech ročníků tříletého studia. Dopracováním učebních osnov, jejichž rozpis je uveden průběžně bez rozdělení do jednotlivých ročníků, se rozumí rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle konkrétního učebního plánu, který si škola sama dopracovala v návaznosti na obecný učební plán (jedno-sloupcový). Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové vyučovací předměty a konkretizace učebních osnov odborných předmětů.

3.      Při dopracování učebního plánu (rozvržení předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních vyučovacích hodin v  ročníku větší než 33 vyučovacích hodin, přičemž je škola povinna zařadit do všech ročníků vyučovací předměty český jazyk, matematika, tělesná výchova a občanská výchova.

4.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Zařazení výběrových předmětů (b) a stanovení jejich pojetí, obsahu, struktury a rozsahu je plně v kompetenci školy - učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových předmětů a obecně stanovený učební plán má jednak umožnit směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má umožnit škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických postupů. Jako výběrové předměty je možné zařadit např. předměty ekonomika, praktické cvičení, laboratorní cvičení nebo jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné zařadit do daného vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace  některých základních předmětů (a); o využití této hodinové dotace rozhoduje ředitel školy.

5.      S ohledem na praktickou uplatnitelnost absolventů má škola možnost upravit odborný obsah vzdělávacího programu na základě svých podmínek, zájmu a schopnosti žáků, a v neposlední řadě potřeb obce nebo regionu a vytvořit v rámci učebních dokumentů tohoto oboru zaměření. Název zaměření schvaluje ředitel školy a je možné jej uvádět na ročníkových vysvědčeních, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu.

6.      Při dopracování učebního plánu a učebních osnov obsažených v tomto souboru (např. formou zpracování tematického plánu), i při zpracování učebních osnov výběrových předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předměty odborný výcvik, základy elektrotechniky a technologie.

7.      Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných aktuálních učebních osnov pro odborná učiliště, nyní schválené MŠMT dne 1.12.1999, č.j. 33 848/99-24 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem, které jsou zařazeny v samostatném souboru. Obsah výuky se řídí těmito osnovami, přičemž výuka je rovnoměrně rozprostřena v rámci hodinové dotace stanovené učebním plánem. Škola si může  upravit tyto osnovy s ohledem na možné zvýšení hodinové dotace, přitom nerozšiřuje obsah učiva, ale časový prostor využije k prohloubení přípravy žáků potenciálně znevýhodněných na trhu práce a při začlenění do společnosti. Vyučující se  zaměří na prohlubování kompetencí a postojů potřebných v osobním a občanském životě žáků, přitom věnuje výraznou pozornost specifickým potřebám jednotlivých žáků. V případě inovace učebních osnov budou výše uvedené učební osnovy automaticky nahrazeny inovovanými.

8.      Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

9.      V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z dané odborné oblasti.

10.  Ve schválených učebních dokumentech může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný předmět. V učebních osnovách může být dále provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

11.  Učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány bez hodinové dotace k jednotlivým tematickým celkům, což umožňuje škole rozpracovat si hodinové dotace tematických celků do tematického plánu podle možností uplatnění absolventů na trhu práce, tradic a předpokladů žáků k vykonávaným činnostem.

12.  Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

13.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

DOPORUČENY UČEBNÍ PLÁN

  

Kmenový obor:

26-51-E Elektrikář, elektrotechnické práce

Učební obor:

26-51-E/001 (26-93-2/00)

Elektrotechnické a strojně montážní práce

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

A.Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

a) základní předměty

31

31

32

94

 

 

 

 

 

Všeobecně vzdělávací

6

6,5

4,5

17

Český jazyk a literatura

1,5

1,5

1

4

Občanská výchova

1

1,5

1,5

4

Matematika

1,5

1,5

1

4

Tělesná výchova

2

2

1

5

 

 

 

 

 

Odborné předměty

25

24,5

27,5

77

Základy elektrotechniky

2

1

1

4

Technologie

1

1,5

1,5

4

Technické kreslení

2

 

 

2

Stroje a zařízení

1

1

 

2

Elektrotechnické materiály

1

 

 

1

Základy práce s počítačem

 

 

2

2

Elektronika

 

 

2

2

Odborný výcvik

18

21

21

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

31

31

32

94

Poznámka:

Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu. Pro další práci s tímto doporučeným učebním plánem platí všechny poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.