CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Kód a název vzdělávacího programu:  

Kmenový obor:

2652H Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor:

26-52-H/004

 

Mechanik elektrotechnických zařízení

 

Vstupní předpoklady žáků 

Do prvního ročníku tříletého denního studia jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kritéria přijímacího řízení. Obor je vhodný pro hochy a dívky se zájmem o elektrotechniku a elektrotechnická zařízení.

Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí na přihlášce ke studiu. 

Délka vzdělávacího programu a forma studia

Studium oboru mechanik elektrotechnických zařízení je tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou v posledním ročníku studia.

 

1. Pojetí a cíle vzdělávacího programu 

Učební obor mechanik elektrotechnických zařízení je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků s uplatněním ve všech standardních oblastech elektrotechniky v závislosti na odborném zaměření přípravy. Jedná se o široké spektrum odborných činností a proto je příprava absolventů koncipována tak, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní práce spojené s montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou konkrétních elektrotechnických zařízení.

Absolventi jsou připravováni s důrazem na elektrotechnické vzdělání, aplikované využití měřící a počítačové techniky. Pojetí učebního oboru umožňuje absolventům přijetí ke studiu do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů. 

 

2. Charakteristika obsahových složek 

Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena Standardem středoškolského vzdělávání schváleného MŠMT ČR.

  

a/ všeobecné vzdělání 

Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny  na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském i cizím jazyce, návyků zodpovědného občanskoprávního jednání a chování.

Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných pro studium odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.

  

b/ odborné vzdělání 

Obsah učiva vychází z požadavku uplatnění absolventa v odborné praxi. Důraz se klade především na základy elektrotechniky aplikované případně do oblasti odborného zaměření. Významné jsou obsahové okruhy vytvářející společně ucelené odborné předpoklady pro uplatnění absolventa: 

        základní montážní dovednosti, zpracování materiálu,

        základy elektrotechniky a elektroniky,

        technická dokumentace,

        aplikace elektrotechnických základních prvků a obvodů,

        základy automatizace

        elektrická měření

        ekonomika 

Po úvodní části přípravy, ve které žák získá základní vědomosti a dovednosti o celé oblasti aplikované elektrotechniky, je možno ve 2. a 3. ročníku přípravu v rámci vzdělávacího programu orientovat s ohledem na odborné zaměření vytvořené školou a zohledňující možnosti uplatnění absolventů s ohledem na další vývoj v oboru a změněné potřeby regionu.

  

c/ klíčové dovednosti 

Při výuce je třeba dbát především na rozvoj dovednosti komunikativní, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie.

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností. 

 

3. Organizace výuky 

Jedná se o tříleté denní studium, zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickou přípravou v  dílnách odborného výcviku školy podle rozpracovaného učebního plánu. Žák se dle možností v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu majících vztah k oboru.  

 

4. Metodické přístupy 

Při volbě metod je třeba omezit popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení. Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace, odpovídající budoucím podmínkám praxe.

Důraz je třeba klást na samostatnou práci s využitím odborné literatury, včetně firemních katalogů a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Je třeba podporovat rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřící a výpočetní techniky.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu. 

Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z  platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je  nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud  to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět. 

Základními podmínkami bezpečnosti. ochrany zdraví při práci se rozumí: 

1.      Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezp. a ochraně zdraví při práci, s protipožárními  předpisy, s technologickými postupy.

2.      Používání  technického vybavení, které  odpovídá bezpeč. a protipožárním předpisům.

3.      Používání osobních  ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.      Vykonávání stanoveného dozoru. 

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. 

Problematika  bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce je neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování.

  

Absolventi tohoto vzdělávacího programu budou: 

        chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků

        dodržovat základní právní předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dané profesní oblasti

        znát a sledovat možná pracovní rizika související se zaměřením pracovních činností a napomáhat k jejich odstraňování či snižování

        sledovat, zda a jak jsou prováděny pravidelné kontroly dodržování hygieny a bezpečnosti práce a vyžadovat jejich provádění

        sledovat technický stav zařízení, přístrojů, pracovních a ochranných pomůcek i kvalitu celého pracovního prostředí a usilovat o odstranění závad

        používat technické vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

        vědět, jak postupovat v případě pracovního úrazu a jak uplatňovat nárok na odškodnění

        vnímat  bezpečnost  a ochranu zdraví jako součást systému řízení jakosti zavedeného na pracovišti a jako jednu z podmínek pro získání a udržení certifikátů podle příslušných norem

        využívat vědomosti elektrotechnického oboru v souladu se znalostí bezpečnostních zásad ve smyslu příslušných ustanovení předpisů o ochraně zdraví, požární ochrany a hygieny práce

        znát požadavky na bezpečnost a dodržovat zásady ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních

 

6. Standardy materiálního a personálního zabezpečení výuky 

Pro zajištění výuky oboru mechanik elektrotechnických zařízení je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení, jak pro teoretickou výuku tak i pro odborný výcvik. Jedná se zvláště o laboratoř měření vybavenou měřícími přístroji používanými standardně v elektrotechnice, případně laboratoře a dílny pro výuku orientovanou na odborné zaměření vzdělávacího programu. Nezbytné je i vybavení dílny tzv. základních prací – svěráky, vrtačky, brusky, soustruh apod.. Samostatným problémem je vybavení učeben výpočetní technikou, která je základním předpokladem zvládnutí oboru, včetně kvalitního připojení k Internetu.

Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odbornými učiteli s přehledem o současných požadavcích praxe a zkušenými mistry odborné výchovy, kteří dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru.

Škola musí mít napojení na podniky a firmy působící v odborných oblastech do nichž budou přicházet absolventi oboru. Kontakt pedagogů a žáků s praxí je jednou z důležitých podmínek kvalitní výuky.