PROFIL ABSOLVENTA

 

Kód a název vzdělávacího programu:   

Kmenový obor:

2652H Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor:

26-52-H/004

 

Mechanik elektrotechnických zařízení

Základní údaje:

Délka přípravy:                            3 roky

Učební obor je určen pro:             hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:       úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče.

Způsob ukončení přípravy:            závěrečná zkouška, výuční list

Poskytované vzdělání:                   střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušného dělnického povolání


 1. Výsledky vzdělávání:

 1.1  Obecná úvodní část 

Absolvent učebního oboru Mechanik elektrotechnických zařízení je připravován pro uplatnění v dělnických povoláních vyžadujících specifické technické znalosti v návaznosti na elektrotechnický charakter  profesního uplatnění.

Příprava je orientována pro výkon odborných prací na elektrotechnických zařízeních a vyžaduje získání širokého základu nejen elektrotechnických znalostí, ale i další specifickou odbornou způsobilost zaměřenou na určitou skupinu těchto zařízení např. chladírenská a klimatizační technika, výtahy a zdvíhací zařízení, vážící zařízení, elektrospotřebiče pro domácnost, elektrická zařízení kolejových vozidel, atp.

Absolvent získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý technologický rozvoj společnosti.

Absolvent učebního oboru je v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj posílily předpoklady pro rozvoj osobnosti. V rámci jeho přípravy na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a z této skutečnosti vyplývající potřeby životní adaptability je posílena orientace na komunikativní dovednosti, dovednosti zdokonalovat vlastní učení i výkonnost, řešit problémové situace a využívat informační technologie. Důraz je kladen i na oblast tělesné kultury a výchovu k životnímu stylu vedoucímu k harmonii s životním prostředím, okolním světem i sám se sebou, jakož i na posílení schopností a dovedností spolupracovat s druhými lidmi.

Odborná a mentální vyspělost absolventa odpovídá věku a dosaženému stupni vzdělání - střednímu odbornému v kontextu široce pojímaného občanství s ohledem na demokratické principy moderní společnosti.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

            Absolvent učebního oboru:  

-         má vědomosti a dovednosti v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-         má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-         je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka,

-         nepřijímá názory vycházející z xenofobie, rasizmu a intolerance

-         je schopen se samostatně vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje,

-         má vytvořeny pohybové dovednosti pro uplatnění vhodných  cvičení k regeneraci  tělesných i duševních sil a usiluje o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování zdraví cvičením,

-         má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-         uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu, kulturní památky a jednal v zájmu celospolečenského rozvoje,

-         dokáže uplatňovat získané matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích,

-         v cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech.

-         dovede v cizím jazyce získat jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice, ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

-         je motivován rozšiřovat a prohlubovat svoje vědomosti, dovednosti a návyky a získávat nové.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje: 

Po ukončení přípravy v učebním oboru 26-52-H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent: 

-         ovládá odbornou terminologii typickou pro elektrotechniku, případně pro příslušnou aplikační oblast zaměření, a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-         má dobrý přehled v oblasti elektrotechnických zařízení a ovládá i specializované znalosti podle zvoleného zaměření,

-         ovládá základní práce ručního opracování kovů a základní elektroinstalační práce, montážní práce, údržbu na elektrických strojích a zařízeních včetně odstranění jednodušších závad,

-         umí zvolit a připravit materiál, nářadí, pracovní pomůcky a montážní zařízení, provést přípravu pracoviště,

-         ovládá základní práce na kovoobráběcích strojích (vrtačka, soustruh, frézka), je seznámen se základy ošetření nástrojů

-         umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním,  oživování, provozem a diagnostikou elektrotechnických systémů, má základní vědomosti o strojních součástech a mechanismech a způsobech jejich využívání v elektrotechnice,

-         dovede rozlišovat a používat elektrotechnické materiály a jednotlivé prvky obvodů z  hlediska použitého materiálu, dovede posoudit jejich vlastnosti i z hlediska dalších možných funkcí,

-         orientuje se v jednotlivých oblastech elektrotechniky, má přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních a jejich užití v aplikacích,

-         ovládá jednoduché technické výpočty s použitím elektrotechnických tabulek a norem,

-         umí samostatně číst a používat technickou dokumentaci, kreslit náčrty a schémata jednotlivých součástí a elektrotechnických obvodů,

-         je seznámen se základními prvky a obvody pro řízení jednoduchých automatických procesů,

-         má základní dovednosti v používání počítače, umí používat základní aplikační programy,

-         ovládá běžné metody elektrotechnických měření používané v praxi, umí vyhodnotit výsledky těchto měření,

-         dodržuje při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

-         zná základní elektrotechnické předpisy, zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu, je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, je připraven aby po přiměřené praxi získal elektrotechnickou kvalifikaci dle právních předpisů  o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

-         rozumí obsahu základních ekonomických pojmů a je schopen je správně používat,

-         orientuje se v situaci na trhu práce a  v pracovněprávních vztazích,

-         zná, jak v zásadě postupovat při zřizování živnosti a umí vypracovat žádost o živnostenské oprávnění,

-         orientuje se v základních podnikových činnostech z hlediska své profese,

-         provádí potřebné ekonomické výpočty (např. výrobní kapacity apod.),

-         rozliší základní strukturu majetku podniku a jeho zdrojů,

-         umí ze zadaných údajů vypočítá hospodářský výsledek podniku,

-         orientuje se v daňovém přiznání k daním z příjmů,

-         zná náležitosti základních účetních dokladů a dovede je vyhotovit. 

 

2.  Možnosti uplatnění absolventa 

Cílem přípravy v učebního oboru mechanik elektrotechnických zařízení je výchova absolventů, kteří se uplatní ve kvalifikovaných dělnických povoláních elektrotechnického charakteru v návaznosti na specifické technické znalosti zaměřené do konkrétní aplikační oblasti využití elektrické energie.

 Absolvent je schopen vykonávat odborné činnosti vztažené především dle odborného zaměření na určitou skupinu elektrotechnickým zařízením při:

-         zabezpečování technického provozu a opravách ,

-         montáži, demontáži, zkoušení, měření a diagnostice

-         uvádění do provozu, oživování a provozní údržbě,

-         při výrobě, montáži, případně při instalaci,

-         zajišťování specifických odborných služeb.

 Absolventi najdou uplatnění v dělnických profesích především dle odborného zaměření v oblasti údržby, oprav, výroby, zřizování, servisu a obsluhy elektrotechnických zařízení včetně oblasti obchodně-technické.

Po zapracování, v rámci příslušných platných předpisů mohou absolventi získat odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a vykonávat i povolání bez užšího zaměření jako je např. elektrikář, provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér atp.

Dosažená úroveň vzdělání umožňuje absolventům ucházet se o přijetí ke studiu do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického charakteru.