MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 1. 6. 2001, čj. 18 857 / 2001 - 23  s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

UČEBNÍ PLÁN  

Kmenový obor:

2652H Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor:

26-52-H/004

 

Mechanik elektrotechnických zařízení

 

  Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

Povinné vyučovací předměty

 

a) Základní

91

Všeobecně vzdělávací

29

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská výchova

3

Matematika

6

Fyzika

3

Základy ekologie a chemie

1

Tělesná výchova

4

 

 

Odborné předměty

62

Technická dokumentace

2

Strojnictví

2

Základy elektrotechniky

5

Elektrické stroje a přístroje

2

Materiály a technologie

1

Práce s počítačem

2

Elektronika

3

Elektrické měření

3

Ekonomika

2

Odborný výcvik

40

 

 

b) Výběrové předměty

8

 

 

Celkem hodin týdně

99

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.        Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán dopracovat sama podle konkrétních podmínek do tří ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů. 

2.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Tyto předměty představují minimální povinný základ učebního oboru, který je pro všechny školy závazný. 

3.      Zařazení výběrových předmětů (b), stanovení pojetí, obsahu, struktury a rozsahu těchto předmětů je plně v kompetenci školy. Učební osnovy zpracované vyučujícími nebo příslušnými předmětovými komisemi schvaluje ředitel školy. Zpracováním učebních osnov se rozumí zpracování učebních osnov ve standardním provedení (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro výběrové vyučovací předměty a konkretizace učebních osnov odborných předmětů. Jako výběrové předměty je možné zařadit jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné z odborného hlediska zařadit do vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze použít k posílení hodinové dotace některých základních předmětů (a) - o využití této hodinové dotace rozhoduje ředitel školy. 

4.      Učební plán může ředitel školy upravit až do výše 10% hodinové dotace, přitom žádný základní předmět nesmí být zrušen, nesmí být překročen celkový počet týdenních vyučovacích hodin a hodinová dotace teoretických odborných předmětů nesmí poklesnout pod stanovené minimum.. 

5.      Učební osnovy vyučovacích předmětů může ředitel školy na základě doporučení předmětových komisí upravit až do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínek v regionu a požadavky sociálních partnerů. Pořadí probíraných tematických celků lze měnit, avšak je nutné respektovat mezipředmětové vazby a logickou posloupnost výkladu učiva. Změny navrhuje předmětová komise a schvaluje ředitel školy. 

6.      Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a předmět ekonomika se využívají platné učební osnovy pro tříleté učební obory SOU. Výuka integrovaného předmětu Základy ekologie a chemie se realizuje podle učebních osnov předmětu Základy ekologie a předmětu Chemie, které si škola vhodně upraví. 

7.      V týdnech teoretického vyučování počet hodin tělesné výchovy nesmí klesnout pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. V takovém případě se tyto hodiny nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu). 

8.      Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které mohou vytvořit zaměření učebního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů schválené ředitelem školy jsou povinnou dokumentací školy. 

9.      Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

 

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

 

Kmenový obor:

2652H Mechanik elektrotechnických zařízení

Učební obor:

26-52-H/004

 

Mechanik elektrotechnických zařízení

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

Všeobecně vzdělávací

12

9

9

30

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská výchova

1

1

1

3

Matematika

3

1

2

6

Fyzika

2

1

1

4

Základy ekologie a chemie

-

1

-

1

Tělesná výchova

2

1

1

4

Odborné předměty

21

24

24

69

Technická dokumentace

2

-

-

2

Strojnictví

-

2

-

2

Základy elektrotechniky

5

-

-

5

Elektrické stroje a přístroje

-

2

1

3

Materiály a technologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

1

3

Elektronika

-

3

-

3

Elektrické měření

-

2

2

4

Ekonomika

-

-

2

2

Opravárenské technologie

-

-

4

4

Odborný výcvik

12

14

14

40

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

Poznámka:

        Tento doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami k obecně zpracovanému učebnímu plánu. Doporučený učební plán není závazný, škola jej využije pokud si nevypracuje svůj učební plán pro konkrétní zaměření.

        Učební osnovu předmětu Opravárenská technologie si škola zpracuje sama s ohledem na směrování přípravy absolventů, viz. poznámky uvedené k obecně zpracovanému učebnímu plánu.