Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Studijní obor je určen pro: chlapce i dívky

Základní podmínky přijetí : úspěšné ukončení základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče.

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušného dělnického povolání

Stručný popis oboru

Do oboru může žák nastoupit po ukončení základní školy nebo po absolvování 1.ročníku studijního oboru mechanik elektronik nastoupit přímo do druhého ročníku, nechce-li dále pokračovat ve studijním směru.

Východiskem je obor se širokým základem a s možnou specializací ve třetím ročníku. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s výrobou, montáží, údržbou a opravami elektronických výrobků a zařízení z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventů

Cílem tříletého oboru je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské a opravárenské práce na elektronických zařízeních daného oboru.

Po zvládnutí teoretické i praktické výuky vykoná absolvent závěrečnou zkoušku a obdrží výuční list, který bude garancí toho, že se stane dobrým odborníkem s širokým všeobecným i odborným rozhledem, manuálně zdatným, schopným samostatně aplikovat získané znalosti a dovednosti.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezp. ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezp. a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy.
2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpeč. a protipožárním předpisům.
3. Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.
4. Vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Ke studiu daného oboru mohou být přijati chlapci i dívky s velmi dobrým zdravotním stavem, tělesně zdatní, s citem pro manuální práci.

Pro přijetí do oboru vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, tj. postižení páteře těžšího charakteru, střední a těžké skoliozy, stavy po operacích páteře, prognosticky závažné postižení dolních končetin znemožňující dlouhé stání, vadí i stavy po congenitální luxaci končetin, onemocnění omezující funkce velkých a malých kloubů a tím i zručnost rukou.

Dále vadí alergické onemocnění kůže, zejména rukou a obličeje,chronické s častými recidivami, chronické onemocnění dýchacího ústrojí, přecitlivělost na chemické i mechanické dráždění, nemoci srdce a cév, vleklé zánětlivé stavy, závažné poruchy rytmu, závažné chlopňové vady, vrozené vady srdeční haemodynamicky významné, nervové nemoci, zejména provázené poruchami pohybových funkcí a koordinací pohybů, záchvatovité stavy dekompenzované a subkompenzované s mimovolnými pohyby. Poruchy sluchu, požadovaná sluchová ostrost je 5 m pro šepot oboustranně, poruchy zraku, nedosahuje-li centrální zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. 1 s případnou korekcí skly, s astigmatickou složkou do 1.OD, poruchy barvocitu (nestačí rozeznávání signálních barev).

Uchazeči nesmí trpět psychickými onemocněními s poruchami společenské adaptace, vadí alkoholismus a jiné toxikomanie v anamnéze. Při výběru je třeba vyžadovat dobrou společenskou adaptaci.

Do studijního oboru mohou být přijati pouze uchazeči,jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař.

Zařazení po ukončení studia

Absolvent má odborné vzdělání v oboru Mechanik elektronických zařízení. Najde uplatnění v nejrůznějších oblastech elektroniky a ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje.Volba specializace ve vyšších ročnících umožňuje lepší přizpůsobení konkrétní situaci na trhu práce a dává dobrý základ pro další doplňování kvalifikace v souladu s rozvojem techniky.