Profil absolventa

Příprava ve tříletém oboru mechanik elektronických zařízení vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent byl schopen v praxi vykonávat komplexní činnost spojenou s montáží, oživováním, opravami, provozem, diagnostikou, seřizováním, údržbou konkrétních elektronických zařízení. Po ukončení studia je dobře připraven na absolvování specializačních kursů a další zvyšování kvalifikace.

U absolventů budou rozvíjeny pevné morální zásady, aby mohl s úspěchem pracovat především v oblasti služeb a soukromého podnikání. Bude veden aby chápal specifiku zvoleného oboru a uvědomoval si důsledky porušení pravidel korektního jednání pro sebe i firmu. Absolvent bude veden k čestnosti, pravdomluvnosti, spolehlivosti, disciplíně, zásadovosti, houževnatosti. Umí slušně a společensky jednat s ostatními. Bude u něj rozvíjena schopnost tvořivě myslet, pohotově se rozhodovat, iniciativně a samostatně řešit svěřené úkoly.

V oblasti všeobecné přípravy získá absolvent přehled v základních znalostech mateřského jazyka, literatury, dějin, umění a společenských věd. Dokáže se jazykově a slohově správně vyjadřovat v konkrétní situaci. Má základní přehled o literatuře národní i světové. Chápe funkci literatury. Umí se vyjadřovat v cizím jazyce, čte odborné texty a dokumentaci v cizím jazyce. Ovládá základní učivo matematiky a přírodních a technických věd. Rozumí přírodním jevům a dokáže je vysvětlit a aplikovat. Má základní přehled v ekologii a prosazuje ekologická hlediska.

Absolvent má dobrý přehled v oblasti elektronických zařízení a ovládá i specializované znalosti podle zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživování, provozem a diagnostikou elektronických systémů. Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Umí zvolit nejvhodnější systém a jeho prvky s ohledem na specifika prostředí. Čte strojírenské, stavební výkresy, obvodová i bloková elektrotechnická schémata. Zhotovuje jednoduché náčrty, schémata a výkresy. Samostatně používá technickou dokumentaci. Orientuje se v údajích ČSN a řídí se jejich ustanoveními. Vyhledává a vyhodnocuje parametry v tabulkách a katalozích. Chápe funkci jednotlivých prvků obvodů i funkčních celků systémů.

Dovede rozlišovat a používat elektrotechnické materiály a jednotlivé prvky obvodů z hlediska použitého materiálu. Dovede posoudit jejich vlastnosti z hlediska další funkce.

Umí zabezpečit pracoviště v souladu s pracovními a provozními předpisy. Umí zvolit vhodné nářadí a pomůcky a používat je při práci. Je schopen stanovit vhodný pracovní postup a tento při práci dodržovat. Udržuje na svém pracovišti pořádek, dbá všech bezpečnostních a hygienických předpisů. Umí posoudit důsledky nedodržení technologické kázně. Dbá na ochranu pracovního i životního prostředí.

Podle technické dokumentace umí zhotovit složité části zařízení a měřit na nich, stanovit postup při jejich oživování a oživování provést, stanovit správný postup elektronické kontroly funkčních celků. Je schopen podle technické dokumentace samostatně nalézt chyby, stanovit způsob jejich odstranění a odstranit je. Je schopen instalovat kabelové rozvody.

Umí měřit základní elektrické veličiny u jednotlivých prvků elektronických obvodů, měřit vstupní a výstupní hodnoty funkčních celků, sestav i podsestav. Umí měřit parametry elektronických prvků, integrované obvody a speciální součástky. Ovládá a používá běžné i speciální měřicí přístroje. Umí vyhodnocovat i některé neelektrické veličiny. Umí nahrazovat aktivní prvky el.obvodů ekvivalentními, při zachování požadovaných parametrů. Hospodárně využívá materiál a energii. Dodržuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zná a dodržuje Vyhlášku ČUBP a ČBÚ 50/1976 Sb., používá ochranné pomůcky, dodržuje předpisy protipožární ochrany. Umí poskytovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v práci. Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění a uživatelsky je ovládá.

Dokáže se orientovat v základech ekonomiky, principech ekonomické činnosti firmy i státu.