PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název: 26-57-H/001 Autoelektrikář 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list 

 

1. Výsledky vzdělávání) 

1.1 Obecná úvodní část 

            Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po zapracování je  absolvent schopen samostatně a se znalostí příslušných technologických procesů vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického a jednodušší opravy elektronického příslušenství motorových vozidel.

           

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společností a k ochotě uplatňovat je ve svém životě. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten také respektovat práva druhých.

            Absolvent  si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. . Preferuje tolerantní prostoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

            Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i pracovních činnostech. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Je si vědom zodpovědnosti za vykonanou práce, protože její kvalita může ovlivnit zdraví a životy lidí.

            Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání. Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světe stále vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikaci. Uvědomuje si vliv životního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje s a jedná ve svém soukromí i v práce tak. Aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

            V ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje, v oficiálních projevech pak používá spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatně myšlenek z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

            Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy, ...) Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotnými dílem a brakem.

            Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahů mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích.

            Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práce, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

            Je seznámen s rolí životních partnera a rodiče, poučen o nebezpeční neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat a zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

            V personálních dovednostech umí zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovede využívat sebepoznání, provádět sebekontrolu a seberegulaci.

             Interpersonálních dovednostech umí pracovat s druhými lidmi na dosažení kolektivních cílů, přijímat odpovědnost za vlastní práce i za práce ostatních.

            Dovede uživatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty, v oblasti databází, popř. dalších aplikací (např. Zpracování naměřených hodnot, jednoduché účetnictví, evidence zakázek ap.). Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

            Ovládá jednoduché technické výpočty s použitím tabulek a norem. Má základní dovednosti v používání počítače, umí používat základní aplikační programy, třídit a zpracovávat informace v pracovním i i mimopracovní,m životě a využívat rozmanitých informačních zdrojů.

            Má vytvořeny základní předpoklady pro možné budoucí uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

            Ve své profesní oblasti dovede řešit, identifikovat a analyzovat problémy a situace. Zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizace řešení a dodržovat je.

            Absolvent chápe význam odborné práce pro svůj vlastní rozvoj. Je si vědom, že celý další vývoj a začlenění do praktického života závisí jen na něm a vzdělání mu poskytuje jen nutný základ, který sám bude muset v dalším životě rozvíjet.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

            Po ukončení přípravy v učebním oboru absolvent ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, včetně pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Ovládá používání měřících přístrojů elektronického a mechanického charakteru.

            Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednoduší i složitější opravy elektrického a jednodušší opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Rozumí konstrukci funkci těchto zařízení. Podle technické dokumentace umí hledat vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřící a diagnostickou techniku. Je seznámen se základními prvky a obvody pro řízení jednoduchých procesů. Po určité praxi s pomocí technické dokumentace je schopen nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními součástkami při zachování průvodních technických parametrů.

            Ovládá odbornou terminologii typickou pro elektrotechniku a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů. Umí samostatně číst a používat technickou dokumentaci, kreslit náčrty a schémata jednotlivých součástí a elektrotechnických obvodů.

            Orientuje se v jednoduchých oblastech elektrotechniky, má přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních. Má základní poznatky o materiálech používaných v elektrotechnice, elektrických a elektronických součástkách a obvodech.

            Umí zvolit a připravit materiál nářadí, pracovní pomůcky a montážní zařízení, provést přípravu pracoviště. Ovládá základní práce ručního zpracování kovů a základní elektroinstalační práce, údržbu na elektrických strojích a zařízeních včetně odstranění jednodušších závad.

            Má základní vědomosti o strojních součástech a mechanismech a způsobech jejich využívání v elektrotechnice. Je seznámen se základními prvky a obvody pro řízení jednoduchých procesů.

            Zná základní elektrotechnické předpisy, zásady pro ochranu před účinky elektrického proudu, je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem, je schopen vykonávat profesní činnost ve smyslu vyhlášky č. 50/78 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

            Uvědomuje si zodpovědnost za výsledky své práce, je schopen udržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky, v pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování.

            Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru . Umí vykonávat potřebné výpočty při opravě elektrické výzbroje motorového vozidla, zná základní elektrotechnické předpisy, zásady BOZP a předpisy protipožární ochrany. Uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti při vstupu na trh práce.

            Ke stanovení technického stavu vozidel, k identifikaci závad jednotlivých elektrických a elektronických agregátů a prvků, ke kontrole a nastavení předepsaných parametrů a ke kontrole provedené opravy, seřízení ap. dovede využít běžná i speciální měřidla, měřicí přístroje, využít a obsluhovat diagnostické prostředky a zařízení, provádět funkční zkoušky agregátů, popř. jízdní zkoušky opravených vozidel. O provedené opravě, seřízení ap. je schopen vést požadovanou dokumentaci, vypracovat předepsaný záznam ap. Umí vést základní evidenci o vykonané práci, ohodnotit kvalitu a množství vlastní činnosti a rozpoznávat příčiny nedostatků, kterých se v průběhu činnosti dopustil. V případě zjištění dalších neohlášených závad upozornit na ně zákazníka z hlediska jejich možného dopadu na bezpečný provoz vozidla.

            Orientuje se v základních vztazích k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy. Dovede pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak podle svých možností přispíval k jeho zlepšení. Dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygienu práce. Dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením.

            Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby jeho absolvent mohl po příslušné praxi (popř. po absolvování dalšího vzdělání, speciálních kurzů ap.) provádět nenáročnější opravy elektroinstalace silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, popř. navrhovat jejich speciální úpravy, samostatně stanovovat pracovní postupy oprav, vést o nich souhrnnou dokumentaci a získávat z ní údaje, potřebné např. pro objednávání náhradních dílů, pro návrhy konstrukčních úprav a konkrétního typu vozidla ap. Měl být schopen vést pracovní kolektiv, popř. menší živnostenskou provozovnu.

 

1.4 Klíčové dovednosti 

            Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a využívání informací, které při řešení reálných problémů spočívají v dílčích dovednostech.

            Dovede řešit základní matematické a fyzikální aplikace ve svém oboru.

            Umí pracovat uživatelsky s počítačem, zvládá základní textové a tabulkové programy popřípadě další potřebné programy a umí pracovat s informační technologií a dalšími informacemi.

            Umí využívat informace z oblasti ekologie a popřípadě životní prostředí dále zlepšovat.

            Umí odhadnout ekonomickou náročnost prováděných oprav a seřízení a stanovit optimální řešení. 

 

2. Možnosti uplatnění absolventa 

            Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání v autoopravárenství se zaměřením na elektrické zařízení motorových vozidel.

            Umí odhadnout ekonomickou náročnost prováděných oprav a seřízení a stanovit optimální řešení.

 

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

            Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.