Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 27. 7. 1999 čj. 26 219/99-23, s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

26-57-H/001 (26-87-2) Autoelektrikář

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích

hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A.

Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura

2

2

1,5

5,5

 

     Cizí jazyk

2

2

2

6

 

     Občanská nauka

1

1

1

3

 

     Matematika

2,5

1,5

2

6

 

    Fyzika

1

1

-

2

 

    Základy ekologie

1

-

-

1

 

    Tělesná výchova

1

1

1

3

 

    Základy práce s počítačem

-

1,5

2

3,5

 

    Strojnictví

1

-

-

1

 

    Materiály

1

-

-

1

 

    Základy elektrotechniky

3/1

-

-

3/1

 

    Elektronika

-

2

1

3

 

    Elektronické měření

-

1

1

2

 

    Automobily

1

1

1

3

 

    Elektropříslušenství

-

1,5

1

2,5

 

    Opravárenství a diagnostika

1

2

2,5

2,5

 

    Ekonomika

-

-

1,5

1,5

 

    Odborný výcvik

15

15,5

15,5

46

 

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

32,5

33

33

98,5

 

 

 

 

 

 

B.

Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky:

1.      V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborných výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích  hodin (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

2.      Výběr nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálnímu a osobním potřebám a zájmům žáků, popř. specifickým potřebám regionu. Ředitel školy schvaluje i jejich učební osnovy, vypracované  předmětovými komisemi.

3.      Obsah učiva v předmětech je možno upravit až do 30% jeho rozsahu, např. k zařazení  nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobování učiva specifickým potřebám jednotlivých regionů.

4.      Učební plány je možné ve vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.Tyto hodiny lze využít i pro vytvoření výběrových předmětů. Tyto předměty jsou v kompetenci ředitele školy a směřují k prohloubení vědomostí a dovednosti na  základě požadavků zaměstnanecké sféry v regionu.

5.      Součástí vzdělávacího procesu a hodnocení je účast žáka na jednom projektu zadaném vedením školy. Hodnocení projektu se promítá v určených teoretických předmětech  a v odborném výcviku. Jeho zpracování je podmínkou pro uzavření klasifikace druhého ročníku.