MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 14. července 1992 č.j. 18 429/92-21 s účinností od 1. září 1992 počínaje 1. ročníkem


Učební plán


učebního oboru

26-58-H/001 (26-89-2) SPOJOVÝ MECHANIK


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovací předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. 3.
1. Všeobecně vzdělávací předměty 12-14 10-11 6-10
Povinné předměty 7 7 6
Český jazyk a literatura 2 2 2
Občanská nauka 1 1 1
Matematika 2 2 1
Tělesná výchova 2 2 2
Výběrové 5-7 3-4 0-4
+ Cizí jazyk 2 2 2
+ Práce s počítačem 0-2 2 2
Fyzika 2-3
Chemie 1-2
Dějepis 1-2
Zeměpis 1-2
Základy ekologie 1-2
2. Odborné předměty 19 24-25 27-29
Základy elektrotechniky 6/1 0-1 -
++ Spojovací technika 1 1-4 1-4
++ Sdělovací sítě - 1-5 0-2
Elektrická měření - 2/1 1-2/0,5-1,5
Elektronika - 2-3/1 0-2
Přenosová technika - 0-2 0-2
Ekonomika - - 1-2
+++ Odborný výcvik 12-15 12-15 14-21
Celkem 31-33 35-36 35-37


Poznámky:

1. Struktura výběrových předmětů a jejich zařazení do ročníků je (kromě označených +) plně v kompetenci ředitele školy. Vychází se přitom z potřeb regionu, podmínek školy a zájmu dětí. Vybere-li si škola předmět označený + ,je tím určen rozsah v tom kterém ročníku.

2. U předmětů označených ++ si škola podle regionálních podmínek a potřeb trhu práce volí hodinové dotace tak, aby byl pokryt požadavek trhu práce.

3. Rozsah hodin elektroniky a jeho zařazení do 3. ročníku provede ředitel podle regionálních potřeb kvalifikovaných pracovníků. Osnovu schválí ředitel na doporučení předmětové komise.

4. Množství hodin odborného výcviku ve 3. ročníku schválí ředitel podle regionálních podmínek. Po doporučení předmětové komise schválí ředitel i učební osnovu.

5. Předměty, jejichž hodinové dotace jsou vyjádřeny zlomkem, mají ve jmenovateli zlomku doporučený počet hodin cvičení, při kterých se třída dělí podle platných předpisů. Tyto hodiny jsou jen doporučovány.

6. Počet hodin a struktura nepovinných předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který schvaluje i učební osnovy vypracované předmětovou komisí.

7. Při vyučování předmětům český jazyk a literatura a cizí jazyk lze třídu, má-li nejméně 24 žáků, dělit na dvě skupiny.

8. Ředitel školy má na základě doporučení předmětové komise možnost provést úpravu v počtu týdenních vyučovacích hodin ve skupině odborných předmětů, a to až do 10 % jejich celkové hodinové dotace a při zachování všech vyučovacích předmětů vyučovacího plánu. Celkový počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících musí být zachován.

9. V jednotlivých vyučovacích předmětech lze upravit obsah učiva až do 30 % jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podmínkám.

10. +++ Odborný výcvik se ve 2. a 3. ročníku dělí na 2 zaměření - pro sdělovací sítě a pro spojovací zařízení.

11. Odborný výcvik se učí v 1. ročníku 6 hodin denně, ve 2. ročníku buď 2 dny po 6 hodinách, nebo 2,5 dne po 6 hodinách, nebo 2 dny po 7 hodinách, ve 3. 4. ročníku se učí 7 hodin denně buď 2 dny, 3 dny, nebo 2,5 dne týdně.