CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

Mechanik telekomunikačních sítí

Učební obor:

26-59-H/001 (26-89-2/00) Spojový mechanik

Vstupní předpoklady žáků:

Do prvního ročníku tříletého denního studia jsou přijímáni žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kritéria přijímacího řízení. Zdravotní způsobilost ke studiu posoudí lékař, který ji potvrdí v přihlášce ke studiu

Délka vzdělávacího programu a forma studia:

Studium oboru spojový mechanik je tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou v posledním ročníku studia

  

1.     Pojetí a cíle vzdělávacího programu

        Učební obor spojový mechanik je určen pro přípravu odborníků s uplatněním ve všech oblastech telekomunikační a zabezpečovací techniky.

        Absolvent je připravován k vykonávání  kvalifikovaných činností, které souvisejí se zaváděním a instalací, provozem a servisem telekomunikační i zabezpečovací techniky a služeb.

        Pojetí učebního oboru umožňuje absolventům další studium na středních odborných školách.

 

2.     Charakteristika obsahových složek

        Charakteristika jednotlivých vzdělávacích složek je stanovena Standardem středoškolského odborného vzdělávání, schváleným MŠMT.

 

1.1        Všeobecné vzdělání

        Společenskovědní předměty jsou zejména zaměřeny na rozvíjení komunikativních dovedností žáka v mateřském i cizím jazyce, získávání předpokladů pro zodpovědné jednání a chování v soukromém i občanském životě.

        Matematicko-přírodovědné předměty jsou zaměřeny na získávání teoretických poznatků fyzikálních principů nutných pro studium odborných předmětů, na rozvíjení logického myšlení, představivosti, pečlivosti, důslednosti a přesnosti.

        Tělesná výchova je zaměřena na osvojení návyků pravidelné pohybové aktivity, plní funkci posilovací a relaxační.

 

1.2        Odborné vzdělání

        Obsah učiva vychází z požadavku uplatnění absolventa v telekomunikační praxi. Důraz se klade především na dovednost prakticky aplikovat teoretické základy elektrotechniky a elektroniky do oblasti telekomunikací a zabezpečovacích systémů.

        Po společné části přípravy, ve které žák získá základní vědomosti a dovednosti o celé oblasti telekomunikací, je možno přípravu v rámci vzdělávacího programu orientovat s ohledem na další vývoj oboru a potřeby regionu.

 

1.3        Klíčové dovednosti

        Při výuce je třeba dbát především na rozvoj dovedností řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a využívat dovedností pracovat s informacemi.

Realizace cílů v oblasti rozvoje klíčových dovedností znázorňuje tabulka Přehled začlenění klíčových dovedností.

 

3.     Organizace výuky

        Jedná se o tříleté denní studium, zakončené závěrečnou zkouškou. Teoretická výuka je doplněna praktickými cvičeními v odborných učebnách , laboratořích a dílnách  školy podle rozpracovaného učebního plánu. Žák se dle možností v průběhu studia zúčastní praxe ve vybraných podnicích regionu majících vztah k oboru.

 

4.     Metodické přístupy

        Při volbě metod je třeba omezit popisný způsob výuky a dávat přednost problémovým úlohám, které rozvíjí pracovní iniciativu žáků a činnostní stránku učení. Je třeba klást důraz na týmovou práci a vytvářet modelové situace, odpovídající budoucím podmínkám praxe.

        Důraz je třeba klást na samostatnou práci s využitím odborné literatury a získávání informací prostřednictvím moderních komunikačních prostředků. Je třeba podporovat rozvoj logického myšlení a využívání prostředků měřící a výpočetní techniky.

 

5.     Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

        Při veškeré výuce je třeba dodržovat všechna příslušná ustanovení předpisů o ochraně zdraví při práci, dodržovat zásady hygieny práce a všechny příslušné bezpečnostní předpisy.

        Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem.

        V prostorách určených k výuce je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

        Nácvik a procvičování činností odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova podmínky, které je třeba při výuce dodržet z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

        Základními podmínkami bezpečnosti, ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.         Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a technologickými postupy.

2.         Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.         Používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

4.         Vykonávání stanoveného dozoru.

        Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

        Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

        Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

        Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce je neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování.

 

Absolventi tohoto vzdělávacího programu budou:

-          chápat bezpečnost práce jako součást péče o zdraví své i spolupracovníků

-          dodržovat základní právní předpisy a normy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v dané profesní oblasti

-          znát a sledovat možná pracovní rizika související se zaměřením pracovních činností a napomáhat k jejich odstraňování či snižování

-          sledovat, zda a jak jsou prováděny pravidelné kontroly dodržování hygieny a bezpečnosti práce a vyžadovat jejich provádění

-          sledovat technický stav zařízení, přístrojů, pracovních a ochranných pomůcek i kvalitu celého pracovního prostředí a usilovat o odstranění závad

-          používat technické vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-          vědět jak postupovat v případě pracovního úrazu a jak uplatňovat nárok na odškodnění

-          vnímat bezpečnost a ochranu zdraví jako součást systému řízení jakosti zavedeného na pracovišti a jako jednu z podmínek pro získání a udržení certifikátů podle příslušných norem

-          využívat vědomosti elektrotechnického oboru v souladu se znalostí bezpečnostních zásad ve smyslu příslušných ustanovení předpisů o ochraně zdraví, požární ochrany a hygieny práce

-          znát požadavky na bezpečnost a dodržovat zásady ochrany zdraví při práci na elektrických zařízeních.

 

6.     Standardy materiálního a personálního zabezpečení výuky

        K zajištění výuky oboru spojový mechanik je kromě standardního vybavení školy pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů potřeba dalšího materiálního vybavení, jak pro teoretickou výuku, tak i pro praxi. Jedná se zvláště o laboratoř měření, laboratoře a dílny pro výuku metalických a optických vedení, včetně strukturovaných sítí. Dílny pro výuku koncových telekomunikačních zařízení a pro výuku zabezpečovací techniky.Výuka elektroniky jak v teoretické části, tak i v praktické přípravě musí mít k dispozici trenažéry pro demonstraci jednotlivých elektronických obvodů včetně speciálně vybavených pracovišť pro jejich zapojování, měření a oživování. Nezbytné je i vybavení dílny tzv. základních prací - svěráky, vrtačky, brusky, soustruh apod. Samostatným problémem je vybavení učeben výpočetní technikou, která je základním předpokladem zvládnutí oboru, včetně kvalitního připojení k internetu.

        Personálně je třeba výuku zajišťovat aprobovanými učiteli všeobecně vzdělávacích předmětů, odbornými učiteli s přehledem o současných požadavcích praxe a zkušenými dílenskými učiteli, kteří dovedou motivovat žáky a prohlubovat jejich vztah ke zvolenému oboru. Škola musí mít napojení na podniky a firmy zabývající se různými oblastmi zabezpečovací a sdělovací techniky. Kontakt pedagogů a žáků s praktickým provozem je jednou z důležitých podmínek kvalitní výuky.