PROFIL ABSOLVENTA

 


Kmenový obor:

2659H Mechanik telekomunikačních sítí

Učební obor:

26-59-H/001 (26-89-2/00) Spojový mechanik

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední odborné zakončené výučním listem

Způsob ukončení a certifikace:

Závěrečná zkouška - výuční list

  

1.     Výsledky vzdělávání

1.1        Obecná úvodní část

        Vzdělávání vymezené vzdělávacím programem vytváří předpoklady k získání odborné kvalifikace. Absolvent učebního oboru spojový mechanik získá potřebné vědomosti, dovednosti, postoje a návyky v rámci všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů. Poměr těchto předmětů je vyvážen a určen především požadavky na trhu práce s ohledem na rychlý technologický rozvoj společnosti především v oboru informačních a komunikačních technologií.

        Vzdělávací program je koncipován s ohledem na potřeby dalšího vzdělávání absolventů a jejich kariérního postupu. Akcentuje všeobecné vzdělávání a široce profilující odborné vzdělávání a vytváří tak předpoklady pro celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů

        Absolvent je připravován pro výkon odborných funkcí především v oblasti telekomunikační techniky, sítí a telekomunikačních služeb.

 

1.2        Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

        K nejdůležitějším vlastnostem absolventa patří tyto schopnosti:

-          dokáže aplikovat získané vědomosti a dovednosti v praxi;

-          umí ve své práci na odpovídající úrovni získávat a využívat vědeckotechnické informace, dále se vzdělávat;

-          umí samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu;

-          umí samostatně myslet a pohotově rozhodovat;

-          je ochoten a schopen adaptovat se na změny trhu práce.

 

Všeobecně vzdělávací složky přípravy, vědomosti, dovednosti a postoje

        Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolvent:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými k sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci;

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti;

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci;

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích;

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu;

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky;

-          získal všeobecný kulturní rozhled ;

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat;

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti;

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby svého povolání a dalšího vzdělávání;

-          dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků;

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky;

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek,

-          porozuměl funkčním vztahům, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů atd.;

-          uměl řešit problémy, pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení;

-          dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,;

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním;

-          měl vztah k oboru, byl schopen týmové práce.

 

1.3        Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

        Každý absolvent:

-          má vědomosti o různých materiálech používaných v elektrotechnice a telekomunikacích;

-          má vědomosti o technické dokumentaci , rozumí této dokumentaci a orientuje se v ní;

-          zná základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace v telekomunikacích;

-          má znalost vlastností speciálních obvodů a zařízení používaných při analogovém a digitálním přenosu informací;

-          má vědomosti o vlastnostech používaných druhů měřících přístrojů, způsobech zpracování a správné interpretaci naměřených hodnot;

-          ovládá běžná měření v oblasti telekomunikací a zabezpečovacích systémů;

-          má praktické dovednosti v montážních a elektroinstalačních pracích;

-          má znalosti o výpočetní technice, zná běžné aplikace výpočetní techniky (textový editor, tabulkový procesor);

-          využívá výpočetní techniku jako zdroje informací (Internet);

-          má vědomosti o základech bezpečnostních předpisů při stavbě, zřizování a údržbě telekomunikačních zařízení a zabezpečovacích zařízeních;

-          má praktické dovednosti potřebné pro stavbu, zřizování a údržbu telekomunikačních zařízení;

-          má vědomosti o normách využívaných v ČR a ve státech EU;

-          má znalosti o nabízených telekomunikačních službách.

 

2.     Možnosti uplatnění absolventa

        Cílem učebního oboru spojový mechanik je výchova absolventů v oboru rychle se rozvíjející telekomunikační techniky a telekomunikačních služeb.

        Absolvent je schopen vykonávat odborné činnosti při:

-          zabezpečování technického provozu telekomunikačních sítí,

-          montáži, demontáži a zkoušení telekomunikačních zařízení,

-          oživování a provozní údržbě jednoduchých telekomunikačních zařízení,

-          provádění propojovacích a přepojovacích prací na rozvodech telefonních ústředen,

-          při zajišťování telekomunikačních služeb.

        Absolventi najdou uplatnění především v nejrůznějších profesích v oblasti stavby, údržby, zřizování, servisu a obsluhy rozmanitých druhů telekomunikační techniky a zabezpečovacího zařízení.

        Dosažená úroveň vzdělání učebního oboru spojový mechanik umožňuje absolventům pokračovat v nástavbovém studiu, zakončeném maturitní zkouškou.