MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 23. 7. 2002, čj. 23 689/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

26-59-H/001 (26-89-2/00) Spojový mechanik


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3.ročník

POVINNÉ VYUČOVACÍ PŘEDMĚTY

 

a) Základní

91

Všeobecně vzdělávací

28

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Matematika

5

Občanská nauka

3

Fyzika

2

Tělesná výchova

6

Odborné

63

Základy elektrotechniky

5

Práce s počítačem

4

Spojovací technika

3

Sdělovací sítě

3

Elektrická měření

4

Elektronika

2

Ekonomika

2

Odborný výcvik

40

b) Výběrové

8

Celkem hodin týdně

99

 

 Poznámky k učebnímu plánu

1.         Výše uvedený učební plán je zpracován rámcově, bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola musí tento učební plán dopracovat sama podle konkrétních podmínek do čtyř ročníků. Takto konkretizovaný učební plán pak platí pro žáky po celou dobu studia. Škola rovněž může převzít dále uvedený doporučený učební plán, zpracovaný v rámci těchto učebních dokumentů.

2.         Základní předměty (a) představují základ vzdělání učebního oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Tyto předměty představují minimální povinný základ učebního oboru spojový mechanik, který je pro všechny školy závazný.

3.         Zařazení výběrových předmětů (b), stanovení pojetí, obsahu, struktury a rozsahu těchto předmětů je plně v kompetenci školy. Učební osnovy zpracované vyučujícími nebo příslušnými předmětovými komisemi schvaluje ředitel školy. Zpracováním učebních osnov se rozumí jejich zpracování ve standardním provedení pro výběrové vyučovací předměty a konkretizace  učebních osnov odborných předmětů (základní informace, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy). Jako výběrový předmět je možné zařadit jakýkoliv předmět, který škola sama koncipuje a obsah nového výběrového předmětu považuje za účelné z odborného hlediska zařadit do vzdělávacího programu. Hodiny stanovené pro výběrové předměty lze použít rovněž k posílení hodinové dotace některých základních předmětů (a) - o využití této hodinové dotace rozhoduje ředitel školy.

4.         Učební plán může ředitel školy upravit až do výše 10 % hodinové dotace, přitom žádný základní předmět nesmí být zrušen a nesmí být překročen celkový počet týdenních vyučovacích hodin.

5.         Učební osnovy především odborných vyučovacích předmětů může ředitel školy na základě doporučení předmětových komisí upravit až do 30 % obsahu s ohledem na nové technologie, modernizaci oboru, podmínek v regionu a požadavky sociálních partnerů (učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů, zvláště humanitních, jsou pravidelně po krátké době inovovány, takže soulad s výsledky vědy, výzkumu společenských potřeb i výchovných záměrů českého školství se v nich dostatečně obrážejí.). Pořadí probíraných tematických celků lze měnit, avšak je nutné respektovat mezipředmětové vazby a logickou posloupnost výkladu učiva. Změny navrhuje předmětová komise a schvaluje ředitel školy.

6.         Pro výuku všeobecně vzdělávacích předmětů se využívají platné učební osnovy pro SOU. Předmět ekonomika se vyučuje podle aktuální učební osnovy pro neekonomické obory SOU.

7.         Výběrové předměty mohou být sestaveny do bloků, které mohou vytvořit zaměření učebního oboru. Tato zaměření lze uvádět v pedagogické dokumentaci školy a na vysvědčení. Učební osnovy výběrových předmětů schválené ředitelem školy jsou povinnou dokumentací školy.

8.         Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Rozsah cvičení ve vyučovacích předmětech se řídí charakterem vyučovacího předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., určí ji ředitel školy podle platných předpisů MŠMT ČR a finančních možností školy.

9.         V rámci časové rezervy škola musí povinně zařadit v prvním až druhém ročníku alespoň jeden výcvikový lyžařský nebo vodácký nebo sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzu nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období.

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

Všeobecně vzdělávací

12

9

7

28

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Anglický jazyk

2

2

2

6

Matematika

2

2

1

5

Občanská nauka

2

1

-

3

Fyzika

2

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

6

Odborné

21

24

26

71

Základy elektrotechniky

5

-

-

5

Práce s počítačem

2

1

1

4

Spojovací technika

2

2

1,5

5,5

Sdělovací sítě

-

2

2

4

Elektrická měření

-

2

2

4

Elektronika

-

3

-

3

Ekonomika

-

-

2

2

Odborný výcvik

12

14

17,5

43,5

Celkem hodin týdně

32

33

33

99