Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
 dne 28. ledna 1994, č.j. 24 713/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

28-41-J/001 (28-62-3/00)

28-41-M/008 (28-62-6/00)

Chemicko-farmaceutická výroba

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin
v jednotlivých variantách a ročnících

varianta

A

B

C

ročník

1.

2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

3

2

2

2

3

3

3

Cizí jazyk  

2

3

2

2

2

3

3

3

Občanská nauka

1

1

1

1

1

1

1

1

Dějepis

2

1

2

-

2

1

2

2

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

4

2

4

2

4

2

2

2

Fyzika

2

-

2

-

2

-

-

-

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

2

2

2

2

4. Odborné předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika

-

2

-

2

-

2

-

-

Základy automatizace

-

2

-

2

-

2

-

-

Výpočetní technika

-

2

-

2

-

2

2

-

Chemie

5

4

5

4

5

4

-

-

Fyzikální chemie

-

-

-

-

-

-

2

-

Analytická chemie

-

-

-

-

-

-

-

2

Chemie léčiv

-

-

-

-

-

-

-

2

Biochemie

-

-

-

-

-

-

2

-

Technologie

2

3

2

3

2

2

3

4

Chemická technika

3

-

3

2

3

2

-

-

Biologie

1,5

-

1,5

-

1,5

-

-

-

Somatologie

1,5

-

1,5

-

1,5

-

-

-

Farmakologie

-

3

-

3

-

2

2

2

Praxe

-

-

-

1

-

-

-

1

Farmaceutická botanika

-

-

-

-

-

-

2

-

Farmakognózie

-

-

-

-

-

-

-

2

Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena

-

-

-

-

-

-

-

2

Latinský jazyk

-

-

-

-

-

-

2

-

Praktická cvičení

5

5

5

5

5

5

5

5

Celkem

33

33

33

33

33

33

33

33

 

 

Poznámky k učebnímu plánu studijního oboru Chemicko-farmaceutická výroba

1.      Počet povinných týdenních vyučovacích hodin jednotlivých předmětů může ředitel školy po projednání s předmětovými  komisemi v každém ročníku zvýšit nebo snížit o jednu hodinu  s tím, že celkový počet týdenních vyučovacích hodin nepřekročí  stanovený počet, a že v učebním plánu nebude vynechán žádný  povinný vyučovací předmět. Celkový rozsah úprav učebního plánu  nepřekročí 10%.

2.      Ředitel školy může využít ve spolupráci s předmětovými  komisemi možnost úprav obsahu učiva v jednotlivých předmětech  v rozsahu až do 30%.

3.      Předmět tělesná výchova lze vyučovat v závislosti na  podmínkách a možnostech školy v kterémkoli ročníku ve  tříhodinové dotaci.

4.      Maturitní předměty budou stanoveny v souladu s vyhláškou o ukončení studia na středních školách.

5.      Volba a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je plně  v kompetenci ředitele školy, který také schvaluje jejich  učební osnovy navržené předmětovými komisemi.

6.      Při praktických cvičeních se třída dělí na skupiny.

7.      Podle možnosti pokračují žáci ve výuce jazyka, kterému se  učili na základní škole.