CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 Kód a název vzdělávacího programu: 

Kmenový obor:

2842L  Průmyslová chemie

Studijní obor:

28-42-L/012

 

Chemik operátor - průmyslová chemie

 

Zaměření: Škole je dána možnost tvorby zaměření pro různá odvětví průmyslové chemie, které lze dále specifikovat pro oblast technologických procesů nebo pro oblast laboratorní kontroly chemických provozů daného chemického odvětví za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní standardy platné pro sféru práce.

Vstupní předpoklady žáků: Do studijního oboru mohou být přijati žáci a další uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku a kteří vyhověli zdravotním požadavkům. 

Délka vzdělávacího programu a forma studia:  4 roky, denní studium, 5 roků dálkové studium                                                                             

           

       Pojetí a cíle vzdělávacího programu

       Studijní obor 28-42-L/012 Chemik operátor – průmyslová chemie splňuje požadavky na vzdělávací program studijního oboru SOU podle standardu středoškolského odborného vzdělávání. Je koncipován na základě současné struktury odvětví chemického průmyslu v České republice, přičemž je respektován střednědobý výhled do budoucnosti a je přihlédnuto k poptávce trhu práce po odborných pracovnících pro oblasti chemických výrob týkajících se anorganické chemie, organické chemie, biochemie a petrochemie.   

       Vzdělávací program studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti  zejména pro výše uvedené oblasti chemických výrob. Poskytuje žákům univerzální vzdělání odpovídající kmenovému zařazení oboru: 2842L Průmyslová chemie. Vzdělávací program integruje znalosti, vědomosti a dovednosti pro uplatnění absolventa v chemické výrobě (technologické procesy) a pro jeho uplatnění  v průběžné kontrole chemické výroby  (laboratorní kontrola technologických procesů). Cílem přípravy  je získání adaptabilního pracovníka pro různá odvětví chemického průmyslu. V učebním plánu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie je dána škole dostatečná možnost vytvářet v případě potřeby druh zaměření studijního oboru začleněním výběrových a volitelných předmětů do výuky. Vhodnou kombinací těchto předmětů lze docílit jak specifické přípravy na konkrétní pracovní činnosti, tak adaptability budoucího absolventa na změny  v technologických a pracovních postupech, dále pak je možná pružná reakce na změny trhu práce a potřeby daného regiónu. V rámci zvoleného zaměření konkrétního chemického odvětví je žák připravován pro specifickou odbornost v oblasti chemických technologických procesů a v oblasti laboratorní kontroly tím, že škola mu nabídne k výběru zejména ve druhém a vyšších ročnících studia ty výběrové a volitelné předměty, které mají rozhodující vliv pro jeho profesní přípravu za účelem jeho budoucího odborného uplatnění v příslušné chemické výrobě. Druh zaměření daný specifickou přípravou žáka je možné uvádět na vysvědčení.

   Vzdělávací program respektuje též požadavek flexibility budoucího absolventa studijního  oboru chemik operátor – průmyslová chemie. Formování vyšší  flexibility absolventa je  umožněno opět volbou výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů na základě nabídky školy, která zařazením těchto předmětů do výuky sleduje budoucí profesní uplatnění absolventa školy ve smyslu jeho adaptability na měnící se podmínky trhu práce, je tak možné pružně reagovat na inovace a změny v technologiích chemických výrob.

       Učební osnovy výběrových a volitelných předmětů škola vytváří sama a při jejich tvorbě důsledně respektuje vzájemné mezipředmětové vztahy. Škola má též  povinnost aplikovat učební  osnovu vyučovacího předmětu odborný výcvik, která je součástí těchto učebních dokumentů, do podmínek konkrétního zaměření oboru. Vypracování a dopracování učebních osnov vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a schválené učební osnovy jsou součástí povinné dokumentace školy.      

    Koncepce vzdělávacího programu spočívá v souladu všeobecného vzdělávání s postupně narůstajícím odborným vzděláváním. Teoretická a praktická složka vzdělávání klade důraz na upevňování a rozvoj klíčových dovedností. Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají rozhodující vliv na formování osobnosti budoucího absolventa z hlediska jeho uplatnění  v osobním, profesním i společenském životě.

    Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit  pracovníka dobře umístitelného na trhu práce, schopného adaptace na měnící se podmínky trhu práce, s rozvinutými klíčovými dovednostmi.

           

            Charakteristika obsahových složek           

            Všeobecné vzdělávání

            Obsah vzdělávacího programu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie je odvozen ve složce všeobecně vzdělávací od standardu středoškolského odborného vzdělávání vymezujícího v podobě výchovně vzdělávacích cílů a obsahových okruhů šest oblastí všeobecného vzdělávání.

             Jazykové vzdělávání plní významnou socializační a kulturační funkci, neboť v návaznosti na předcházející vzdělávání rozvíjí komunikativní kompetence žáků v mateřském i cizím  jazyce, učí je vstupovat do vzájemných kontaktů s druhými lidmi, pomáhá jim uplatnit se ve společnosti, zprostředkovává jim potřebné informace a přibližuje žákům kulturní i jiné hodnoty. Jelikož je jazyk důležitým nástrojem myšlení, napomáhá jazykové vzdělávání rozvoji poznávacích schopností žáků a jejich logickému myšlení, na druhé straně přispívá ke tříbení jazykového a estetického cítění a k celkové kultivaci osobnosti žáka. Důležitou součástí přípravy v cizím jazyce je i zvládnutí odborné terminologie oboru a její aktivní používání.

            Společenskovědní vzdělávání připravuje žáka na aktivní občanský život v demokratické společnosti a učí jej rozumět světu, v němž bude žít. Má multidisciplinární charakter, neboť obsahuje učivo z různých humanitních a společenskovědních disciplín jako jsou psychologie, politologie, teorie státu a práva, etika, filozofie, historie a podobně. Vede žáka k odpovědnosti a ke kritickému myšlení jako základu pro uvážlivé a vhodné jednání v soukromém i ve veřejném životě. Učivo není vytvořeno na základě zjednodušeného obsahu jednotlivých humanitních disciplín, nýbrž jsou z nich systémově vybrány části pro plnění cílů občanské nauky. Obsahové složky občanské nauky jsou doplněny prvky dalších vzdělávacích předmětů, např. ekonomiky a základů ekologie. Tento okruh vzdělávání je možné dotvářet zařazením vhodných volitelných předmětů do výuky.

            Matematické vzdělávání rozvíjí numerické dovednosti a návyky žáků, vybavuje je poznatky potřebnými jak pro studium daného oboru, tak pro úspěšnou profesionální činnost, zejména usnadňuje pochopení technických a ekonomických jevů a závislostí pro odborné vzdělávání chemické oblasti. Znalost a aplikace matematiky se významně podílí na formování intelektuálních schopností  žáků, především na rozvoji logického myšlení. Matematika má průpravnou funkci pro technické disciplíny, proto musí být samozřejmá koordinace matematického vzdělávání se vzděláváním odborným i přírodovědným. Matematika učí žáky schopnosti aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úloh z praxe, potřebě ověřovat správnost získaného výsledku, používat při zpracování úloh různé prostředky výpočetní techniky a grafické pomůcky.

            Přírodovědné vzdělávání obsahuje učivo fyziky,  chemie, případně biochemie a  ekologické výchovy. Žáci si osvojují důležité pojmy, veličiny a zákonitosti z fyziky a chemie, které jsou nutné k pochopení jevů a procesů v přírodě, v odborné praxi i v každodenním životě. Fyzika a chemie jsou základem technických a technologických disciplín, a proto musí být samozřejmá koordinace přírodovědného vzdělávání se vzděláváním odborným i matematickým. Tato koordinace nemusí být nutně časová, ale vždy obsahová, terminologická a metodologická. V ekologii se žáci seznamují s příčinami ohrožení přírody lidskými činnostmi a učí se zaujímat postoje k problémům v oblasti péče o životní prostředí. Žáci získávají základní ekologické poznatky pro ekosystém člověka a pro vztahy člověka  k životnímu prostředí při zohlednění regionálních a profesních zvláštností. Škola jednotlivé okruhy učiva podle příslušného chemického odvětví vhodně doplňuje a prohlubuje.

            Estetické vzdělávání  má nadpředmětový charakter, neboť má významné kultivační a výchovné poslání. Na estetické vzdělávání je nutné nahlížet jako na formativní oblast vzdělávacího procesu,  která se realizuje přes vlastní tvůrčí činnosti žáka. Estetická výchova má své zastoupení především ve všeobecných vzdělávacích předmětech a vede žáky k poznání a k pochopení krásy prostřednictvím konkrétních uměleckých a šířeji chápaných estetických výtvorů různých žánrů.

            Rozvoj tělesné kultury je zaměřen na vytváření návyků směřujících k péči o tělo a zdraví jako jednoho z předních požadavků moderní společnosti na každého jedince. Vedle klasické tělesné výchovy rozvíjející fyzické dispozice žáků jsou i ve vyučovacím předmětu odborný výcvik vymezeny požadavky na vytvoření předpokladů pro transfer získaných dovedností z oblasti tělesné kultury do pracovní metodiky a na zvládnutí kompenzačních cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil vzhledem k požadavkům praxe a budoucí profese. Dále je kladen důraz na vědomosti a dovednosti z oblasti zdravotní výchovy, zejména se jedná o zvládnutí základů poskytnutí první pomoci při úrazu. Upevnění a osvojení dovedností při poskytování  první pomoci je též součástí pracovní náplně sportovně turistického kurzu.

           

Odborné vzdělávání

            Složka odborného vzdělávání je odvozena od standardu středoškolského odborného vzdělávání vypracovaného v podobě vzdělávacích cílů a obsahových okruhů pro vzdělávací směr  chemický. Poskytuje žákům ucelený soubor  teoretických vědomostí, praktických dovedností  a návyků  nezbytných  pro jejich budoucí  uplatnění v chemické výrobě. Odborné vzdělávání je zabezpečováno základními, výběrovými a volitelnými odbornými předměty. Obsah učiva těchto předmětů má zpočátku podpůrný a postupně rozhodující význam pro výuku předmětu odborný výcvik. Je tak zabezpečena vzájemná vazba teoretického a praktického odborného učiva, která je nezbytná pro profesní uplatnění absolventa v praxi. Odborné vzdělávání zahrnuje tyto obsahové okruhy:

Učivo obsahového okruhu struktura a vlastnosti látek doplňuje a rozšiřuje základní přírodovědné vědomosti žáků a vytváří předpoklady pro jejich praktické aplikace v procesu odborného vzdělávání. Vybrané učivo umožňuje vytvářet komplexní soubor poznatků v oblasti chemického názvosloví a odborné terminologie a vede k aktivnímu osvojení příslušných pojmů, principů, teorií a zákonů a jejich aplikací ve formě konkrétních metod a technik. Učivo umožňuje pochopení vztahu mezi strukturou látek, jejich vlastnostmi a možnostmi jejich praktického použití. Žáci získávají další vědomosti o stavbě, struktuře a vlastnostech chemických látek a surovin a pro řešení konkrétních i praktických úkolů. Učivo tohoto okruhu je náplní zejména předmětů chemie a všech disciplín zařazených do výběrového předmětu odborná chemie. Obsah učiva uvedených předmětů rozšiřuje  základní znalosti žáků především ve vztahu ke konkrétnímu odvětví průmyslové chemie.

            Učivo obsahového okruhu základy strojírenství a elektrotechniky umožňuje žákům získávat znalosti o strojních součástech, mechanismech, strojích a zařízeních a znalosti z oblasti aplikací výpočetní techniky. Žáci dále získávají vědomosti o funkci provozních a laboratorních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, strojů a zařízení v procesech manipulace a dopravy chemických látek. Získávají též schopnost volit optimální režim činnosti strojů a přístrojů. Učivo poskytuje žákům potřebné vědomosti a dovednosti, které se týkají čtení a kreslení technické dokumentace, případně i její aplikace. Učivo tohoto okruhu je náplní  předmětů technologie, procesy a zařízení, měření a automatizace, odborný výcvik a dalších výběrových, případně volitelných předmětů.

            Učivo obsahového okruhu technologické procesy a zařízení tvoří poznatky o materiálech a surovinách, které jsou specifické pro konkrétní chemické výroby a o technologických operacích a procesech, jejich principech a využití a vytváří předpoklady pro pochopení fyzikálně – chemické podstaty a principů dějů, základních operací a funkcí nejdůležitějších aparatur a zařízení v daném zaměření oboru. Prohlubuje technologický pohled na procesy z hlediska strojů a zařízení, v nichž tyto procesy probíhají. Žáci si osvojují metody technologických, provozních a bilančních výpočtů. Klíčový význam má pochopení podstaty dějů a funkčních mechanismů  v různých provozních nebo laboratorních zařízeních a příprava na technologické aplikace v praxi. Učivo tohoto okruhu je náplní všech odborných předmětů, zejména technologie, chemické procesy, procesy a zařízení, měření a automatizace, základy farmakologie, odborný výcvik a dalších výběrových, případně volitelných předmětů.

            Učivo obsahového okruhu průběh procesů a dějů syntetizuje poznatky teoretické podstaty a skutečných podmínek průběhu chemických dějů a procesů. Žáci se seznamují s měřicí, regulační a automatizační technikou a s její praktickou aplikací v laboratořích, poloprovozech a provozech. Získávají poznatky o metodách a postupech vyhodnocování a ovlivňování průběhu chemických dějů a procesů a vědomosti z oblasti metrologie, normalizace a standardizace. Učivo umožňuje žákům rozpoznávat faktory ovlivňující průběh chemických dějů a procesů, vyhodnocovat je a volit optimální podmínky. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů měření a automatizace, odborné chemie, technologie, procesy a zařízení, základy farmakologie, odborný výcvik a dalších výběrových, případně volitelných předmětů.

            Učivo obsahového okruhu kontrola a rozbory látek seznamuje žáky s metodami, postupy a technikami kontroly surovin, meziproduktů a produktů. Žáci získávají základní vědomosti a dovednosti pro stanovení a identifikaci látek na základě chemických rozborů nebo zjišťování jejich vlastností s rozšířením v oblasti základních metod, technik v  postupech chemické a instrumentální analýzy. Učivo je pak zaměřeno i na jednotlivé postupy kvalitativní a kvantitativní analýzy včetně fyzikálně – chemických metod a na kritéria jejich výběru a způsoby vyhodnocování výsledků. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětů odborná chemie, odborný výcvik a dalších výběrových, případně volitelných předmětů.

            Učivo obsahového okruhu ekonomie, ekologie a bezpečnost průběhu dějů a procesů vede žáky k aktivnímu osvojení základních ekonomických pojmů, vytváří schopnost orientovat se v ekonomických jevech a procesech v podmínkách tržního hospodářství jak na podnikové a vnitropodnikové úrovni, tak v podmínkách soukromého podnikání. Umožní jim osvojit si základní vědomosti a dovednosti z oblasti pracovně právních vztahů, podnikových činností, živnostenského podnikání a podnikání v obchodních společnostech včetně problematiky související se založením a provozem firmy. Žáci se seznamují i se základy hospodářské politiky státu. Rozvíjí se u nich dovednost řešit jednoduché rozhodovací a organizační situace , aplikovat metody a prostředky řízení, organizace a kontroly, seznamují se s principy racionalizace práce. Učivo obsahuje zásady bezpečnosti práce a vede k tvořivému využívání poznatků a dovedností ke zmírňování nepříznivého působení chemických látek na životní prostředí. Učivo tohoto okruhu je náplní předmětu ekonomika, základy ekologie a prolíná všemi odbornými předměty, zejména pak odborným výcvikem.

           

            Poznámka:  Škola respektuje metodický pokyn k zařazení učiva „Úvod do světa práce“ do vzdělávacích programů středních škol, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení  vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol.“            

 

Klíčové dovednosti

            Klíčové dovednosti získané prostřednictvím vzdělávání mají umožnit žákům přizpůsobivěji reagovat na prudký rozvoj vědeckého poznání a společenského vývoje a vytvářejí obecnější kvalifikační předpoklady pro uplatnění v pracovním a v občanském životě.

            Z hlediska významu klíčových dovedností pro studijní obor lze považovat za žádoucí posilování:

·        komunikativních dovedností, zejména dovednosti vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně k  situaci, zpracovat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním   a využívat informací získaných četbou,

·        personálních a interpersonálních dovedností, zejména zdokonalovat vlastní učení a výkonnost, dovednost využívat sebepoznávání, sebekontroly a seberegulace, dovednost pracovat s druhými lidmi, přijímat odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních,

·        dovedností řešit problémy a problémové situace, zejména identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat a dodržovat efektivní postupy  při realizaci jejich řešení,

·        dovedností numerické aplikace, zejména dovednosti používat různé matematické postupy důležité pro řešení praktických situací,

·        dovedností využívat informačních technologií, zejména dovednost pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě a kriticky posuzovat tyto informační zdroje a jejich obsahy.

           

            Organizace výuky

             Příprava žáků  je    organizována  jako čtyřleté denní studium pro žáky a další uchazeče, kteří splnili školní docházku. Studium při zaměstnání dospělých pracovníků je pětileté, je určeno uchazečům, kteří splnili školní docházku, forma studia je dálková. Příprava v denním i v dálkovém studiu je ukončena maturitní zkouškou podle příslušných právních norem a poskytuje úplné střední odborné vzdělání. Škola zajišťuje teoretické i praktické vyučování, praktické vyučování je možno též realizovat ve střediscích praktického vyučování nebo na pracovištích praktického vyučování.

           

            Metodické přístupy k práci s učebními dokumenty

            Při výuce všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů musí vyučující věnovat zvýšenou pozornost realizaci cílů klíčových dovedností a přizpůsobit jim své pedagogické působení na žáky.   

            Orientaci, ve kterých vyučovacích předmětech se klade zvláštní důraz na realizaci cílů jednotlivých  klíčových dovedností, poskytuje tabulka klíčových dovedností  zařazená za učebním plánem studia.

            Pro realizaci cílů klíčových dovedností se doporučuje jako jedna z nejvýhodnějších, aktivizujících metod pedagogické práce metoda projektového vyučování. Ta spočívá v tvorbě a následné realizaci ucelených a vhodně tematicky koncipovaných žákovských projektů. Ukázka žákovského projektu je přiložena na závěr učebních dokumentů.

            Škola realizuje vzdělávání podle těchto učebních dokumentů, jeho organizaci může však upravit odlišně, než vyžadují vyučovací metody běžné předmětové výuky. V tomto případě se řídí metodickým pokynem  MŠMT, k postupu při úpravě vzdělávacího procesu škol a školských zařízení, č.j. 18 276/ 98-20 ze dne 30. dubna 1998.

             Kromě realizace cílů klíčových dovedností vede vyučující žáky k trpělivé a soustavné práci a usiluje o to, aby si žáci vytvořili vztah k praktickým činnostem. Výchovu  v tomto smyslu lze uplatnit zejména v předmětu odborný výcvik.

            V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku  věnuje každý vyučující  patřičnou pozornost  otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a soustavně usiluje o důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí. Vyučující aktualizuje učivo o nové poznatky vědy a techniky podle odvětvového charakteru oboru a obsahu předmětu s důrazem na technický rozvoj výroby a zavádění nových  technologií výrob a analytických metod do chemických provozů a chemických laboratoří.

            Studijní obor chemik operátor – průmyslová chemie je široce profilovaný ve smyslu použitelnosti pro různá odvětví chemických výrob. Ve výuce žáků všech chemických odvětví je nutné dodržet stanovené všeobecné odborné vzdělávání, které je reprezentováno zastoupením teoretické složky odborného studia. Žák musí především získat základní kompetence pro určité spektrum kmenového oboru  průmyslová chemie, který slučuje provozní práci a průběžnou laboratorní kontrolu chemického provozu - dvě základní a nezastupitelné složky chemické výroby. Pokud  škola  umožní  žákům  volbu  zaměření  pro oblast   technologických procesů nebo pro oblast laboratorní kontroly chemických výrob, uskuteční toto zaměření ze shora uvedeného důvodu ve vyšších ročnících. Ředitel školy rozhodne, zda bude příslušné zaměření oboru realizováno ve druhém nebo ve třetím ročníku. Další specializace absolventa se bude odehrávat v jeho prvním zaměstnání. Smysl této změny ve vzdělávání, to jest  posílení  všeobecné odborné složky vzdělávání,  spočívá v  podstatném rozšíření uplatnění absolventů na trhu práce a v lepší připravenosti na eventuální pozdější rekvalifikaci. Získá-li absolvent kvalitní základy vzdělání, bude snáze schopen se  v konkrétním pracovním prostředí kvalifikovat na konkrétní činnost. K zabezpečení tohoto cíle vzdělávání je nutné využít práva školy dotvářet učební dokumenty tak, aby splňovaly přípravu budoucího absolventa studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie po všeobecné a všeobecně odborné linii vzdělávání s přihlédnutím k regionálním požadavkům a dále, aby byla zaručena srovnatelná úroveň absolventů jednotlivých škol vychovávajících  žáky v rámci třetí vzdělávací úrovně pro práci v  různých chemických odvětvích . Pro splnění  těchto požadavků je nutné přistoupit zodpovědně k  dotváření a vytváření učebních osnov vyučovacích předmětů jak z kategorie základních, tak  z  kategorie výběrových a volitelných předmětů včetně jejich pojetí. Rámcový rozpis učiva všech učebních osnov, které jsou součástí příslušných  souborů všeobecně vzdělávacích předmětů a všech učebních osnov, které jsou součástí těchto učebních dokumentů, je pro školu závazný, škola je rozpracuje do konkretizované podoby, provede rozdělení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků, pokud tomu tak není, a přiřadí počet vyučovacích hodin k jednotlivým základním tematickým celkům.

            V obecném učebním plánu jsou mezi základní vyučovací předměty zařazeny tyto odborné předměty: měření a automatizace, technologie, chemické procesy a odborný výcvik. Učební osnovy uvedených předmětů jsou součástí těchto učebních dokumentů a obsahují rámcový rozpis učiva. Všechny tematické celky rámcového rozpisu učiva příslušného vyučovacího předmětu musí být probrány. Škola dotváří konkretizovanou učební osnovu s ohledem na specifickou problematiku jednotlivých chemických výrob.

            Výběrové a volitelné předměty se výrazně podílí na dotváření profilu budoucího absolventa studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie s ohledem na odbornou náplň z hlediska příslušného odvětví chemických výrob. Proto je třeba pečlivě stanovit nabídku těchto předmětů k výběru a vytvořit konkretizovaný učební plán.

            Příkladem vhodného výběrového předmětu může být předmět odborná chemie. Uspořádání učiva učební osnovy výběrového vyučovacího předmětu odborná chemie musí vycházet z teoretického základu obecné chemie a dále je nutná jeho aplikace na konkrétní požadovanou oblast chemie v příslušném chemickém odvětví. Poznatková teoretická oblast je východiskem pro teoretickou a praktickou aplikaci v odborných předmětech a v odborném výcviku. Z uvedeného vyplývá značná náročnost na koordinaci a posloupnost učiva z hlediska zachování mezipředmětové návaznosti pro několik souběžně probíhajících teoretických předmětů a především pro odborný výcvik. Mezipředmětovým vztahům musí být podřízeno jednak rozdělení vyučovacích hodin do jednotlivých ročníků a jednak vnitřní struktura předmětu. Časovou a obsahovou diferenciací učiva lze splnit specifické vzdělávací cíle nejen z hlediska zaměření příslušného chemického odvětví, ale i z hlediska další specifikace těchto zaměření oboru. Pro budoucí laboranty je vhodné pro uvedený příklad, který se týká vyučovacího předmětu odborná chemie, přiřadit více vyučovacích hodin k tematickým celkům ze speciální analytické chemie, pro budoucí absolventy se zaměřením pro oblast technologických procesů je třeba posílit hodinově tematické celky mající vztah k technické chemii a k technologii chemických výrob. Podobně je třeba uvažovat při  komplexní realizaci výuky.

            Učební osnova odborného výcviku má rozhodující význam pro odbornou přípravu žáků, proto je nezbytné věnovat metodám a formám výuky náležitou pozornost, náplň učiva odborného výcviku musí splňovat požadavky znalostí, vědomostí a dovedností odpovídající třetí vzdělávací úrovni pro povolání chemický technik pro práci v příslušném chemickém odvětví s ohledem na další specifikaci  oboru. Z tohoto pohledu je třeba pracovat s rámcovým rozpisem učiva učební osnovy vyučovacího předmětu odborný výcvik, která je součástí těchto učebních dokumentů. Škola má povinnost tuto učební osnovu konkretizovat, tzn. rozpracuje ji do konkrétních podmínek tak, aby byl splněn stanovený profil absolventa studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie. Při výuce odborného výcviku je třeba dodržet tématické celky a jednotlivé pracovní činnosti přizpůsobit volbě zaměření oboru. Možnost zařazování odborných specializačních bloků (specifické učivo) umožňuje reagovat na požadavky spolupracujících podniků a firem a tím i na trh práce. V odborném výcviku musí být komplexně realizovány výchovně - vzdělávací cíle, které vedou žáka k získávání základních kompetencí pro práci v chemickém  průmyslu.  Vzdělávání  má zprvu   obecnější   charakter  a postupně v souladu s realizací cílů klíčových dovedností narůstá odvětvová specializace ve prospěch požadované odbornosti budoucího absolventa studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie.    

            Profil absolventa v těchto učebních dokumentech je formulován obecně s ohledem na širokou použitelnost tohoto vzdělávacího programu pro různá chemická odvětví a na pracovní uplatnění absolventů. Je proto nezbytné, aby škola dopracovala profil absolventa pro konkrétní zaměření  vzdělávacího programu.

            Všechna dopracování těchto učebních dokumentů s cílem jejich převedení do konkrétních podmínek školy  schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.              

           

            Zdravotní požadavky na uchazeče

            Při výběru do studijního oboru 28-42-L/012 Chemik operátor – průmyslová chemie nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

·      poruchami funkce horních končetin (hrubé i jemné motoriky)

·      prognosticky závažnými chronickými a alergickými chorobami kůže, dýchacích cest a spojivek

·      dekompenzovanými záchvatovými stavy včetně dekompenzované epilepsie

·      těžkými poruchami zraku (vyžaduje se 5/5 – 5/7,5 možno s korekcí), poruchami barvocitu a poruchami zorného pole

·      závažnými duševními chorobami a prokázanou toxikomanií.

            Zdravotní požadavky vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného zaměření oboru. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař.

           

            Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

            Neoddělitelnou součástí teoretického a praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

            Ve výchovně - vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak zaměstnance řídícího činnost kolektivu.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.

            Rozsah praktické přípravy na povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět stanoví ZP ve znění pozdějších předpisů, v § 163 až 168 a dále ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

           

            Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

 

1.        Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a  technologickými postupy.

2.      Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.      Používání osobních ochranných pracovních prostředků  podle platných předpisů.

4.      Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem v souladu s přílohou č. 1  vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb.

5.    Vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

           

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá     na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

            Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích zaměstnanců příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní.