PROFIL ABSOLVENTA

Název vzdělávacího programu:  

Kmenový obor:

2842L  Průmyslová chemie

Studijní obor:

28-42-L/012

 

Chemik operátor - průmyslová chemie

Zaměření:  Škole je dána možnost tvorby zaměření pro různá odvětví průmyslové chemie, které lze dále specifikovat pro oblast technologických procesů nebo pro oblast laboratorní kontroly chemických provozů daného chemického odvětví za předpokladu, že bude důsledně plnit požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání a respektovat stanovené profesní standardy platné pro sféru práce. 

Dosažený stupeň vzdělání:  úplné střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace:  maturitní zkouška – vysvědčení o maturitní zkoušce

Výsledky vzdělávání

 

            Obecná část

            Absolvent studijního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvent je připraven pro chemické profese, v nichž najde uplatnění pro řízení a ovládání chemických,  biochemických procesů a při dalších výrobách spadajících do oblasti průmyslové chemie. Absolvent je profilován k profesionálnímu uplatnění v rámci zvoleného zaměření studijního oboru. Je připraven k ovládání a řízení chemicko – technologických procesů probíhajících v kapalné, plynné nebo v tuhé fázi za různých tepelných režimů a tlaků, ke kontrole těchto procesů systémem provozních a laboratorních zkoušek a měření, ke zpracování základních anorganických a organických surovin na výrobky v  procesu řízených chemických reakcí, k odbornému používání chemických činidel určených pro úpravy, zušlechťování nebo přeměny jiných látek, k ovládání základních typů zařízení a aparátů pro přejímkovou, skladovou a provozní manipulaci s využitím mechanizace a automatizace včetně dálkového řízení, k  práci s kontrolními a zkušebními přístroji v provozech a v kontrolních chemických laboratořích.

V zaměřeních, která se týkají výrob klasických anorganických a organických látek se absolvent připravuje pro hlavní druhy chemických výrob včetně jejich specifik, např. pro výrobu základních anorganických a organických látek, pro zpracování ropy, paliv, pro výrobu chemických vláken, případně pro další druhy výrob chemických látek. Studiem zaměření patřícímu do oblasti výroby celulózy a papíru se absolvent připravuje na mechanické a chemické operace při výrobě dřevoviny, sulfitové, sulfátové a natronové celulózy a na výrobu všech druhů papíru a lepenek, na zpracování výluhů a odpadů. Studiem  zaměření pro farmaceutickou výrobu se absolvent  připravuje na řízení a ovládání chemických a biochemických procesů při výrobě všech druhů lékových forem - kapslí, dražé, čípků, injekcí. Podobně i v dalších zaměřeních vytvořených školou podle jejích možností a s ohledem na regionální požadavky získá  absolvent odbornost pro výrobu tuků, kosmetiky a dalších produktů chemických výrob.

            Absolventi studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie jsou připraveni pro výkon povolání ve sféře podnikatelské i zaměstnanecké činnosti v příslušných odvětvích chemického průmyslu.        

  Škola, střední odborné učiliště, je odpovědná za výchovu a vzdělávání žáků, složky vzdělávání musí vždy směřovat  ke splnění vzdělávacího cíle, to jest k přípravě kvalitní kvalifikované pracovní síly s dobrou přizpůsobivostí v oblasti změn na trhu práce a kvalifikací.                   

 

        Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru          

        Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:           

-         disponoval  rozvinutými  dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení,   utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,    

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky,

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-         byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a  dalšího  vzdělávání,

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-         porozuměl matematickým závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

 

Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení v oblasti chemických procesů,

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům chemického oboru, naučil se v oblasti ekologie, ochrany zdraví zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů týkajících se bezpečnosti práce v širším pojetí ,

-         dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-         byl schopen nést zodpovědnost za své jednání a rozhodování, projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc a byl ohleduplný k ostatním,

-         byl schopen samostatně sledovat vědeckotechnický rozvoj v oboru s cílem využívat získané informace v pracovní činnosti a doplňovat je a rozvíjet v systému celoživotního vzdělávání,

-         byl vybaven základními znalostmi a dovednostmi z ekonomické a právní oblasti a uměl je správně aplikovat v zaměstnanecké i v podnikatelské činnosti,

-         uvědomoval si možnosti svého pracovního zařazení a měl schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělání s ohledem na měnící se podmínky ve své profesi a na trhu práce,

-         uměl správně používat chemickou terminologii, respektovat ČSN a ISO normy, uměl samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech,

-         respektoval zásady hospodaření se surovinami, energií a přírodními zdroji,

-         znal podstatu mechanických, hydromechanických, tepelných a difúzních operací, výrobních zařízení a chemických aparatur,

-         zvládl teoreticky a prakticky základní i složitější technologické operace a dodržoval technologickou a pracovní kázeň z hlediska kvality výroby a její kontroly v obecném pojetí,

-         měl základní poznatky o vlastnostech a chování látek v průběhu technologického procesu a byl schopen pohotově a správně reagovat na jednotlivé jevy v probíhajícím chemickém procesu a vzniklé situace řešit,

-         uměl kontrolovat průběh chemických dějů a procesů pomocí vhodné měřicí techniky, kontrolních a zkušebních přístrojů, pracovat s kontrolními záznamy včetně jejich vyhodnocování,

-         měl osvojeny základní analytické postupy, dokázal je využívat v příslušných chemických procesech, vyhodnocovat získané výsledky a vyvozovat z nich kvalitativní a kvantitativní závěry,

-         měl osvojeny zásady a návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí při práci s chemickými látkami, s chemickými aparaturami a zařízeními včetně jejich obsluhy a údržby, uměl aktivně využívat těchto poznatků a dovedností k tvorbě a ochraně životního prostředí,

-         uměl samostatně a pohotově řešit úkoly na svěřeném technologickém úseku a současně spolupracovat v týmu,

-         uměl identifikovat a analyzovat problémy v běžných výrobních a podnikatelských situacích, zvažovat jejich řešení, vybírat a navrhnout řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při řešení a dodržovat je,

-         měl vědomosti a dovednosti manuální a též intelektuální z hlediska aktivnějšího přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti.

 

Možnosti uplatnění absolventa

Studijní obor 28-42-L/012  Chemik operátor – průmyslová chemie poskytuje žákům přípravu pro uplatnění v chemickém průmyslu v oblasti přímých chemických výrob a v oblasti laboratorní kontroly chemických výrob. Škola realizuje specifickou přípravu žáků na povolání příslušným zaměřením pro různé oblasti chemické výroby podle svých možností, regionálních požadavků a požadavků trhu práce.

Absolvent po úspěšném vykonání maturitní zkoušky získává kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno celkovou profilací odborné přípravy dané příslušným zaměřením studijního oboru pro oblast chemických výrob týkajících se anorganické chemie, organické chemie, biochemie a petrochemie. Absolvent se uplatní  jako chemický technik, chemik - technolog, provozní laborant, případně vývojový pracovník v institucích zabývajících se výrobou základních anorganických a organických látek, zpracováním ropy a paliv, výrobou celulózy a papíru, výrobou chemických vláken, výrobou lékových přípravků a farmaceutických substancí, výrobou tuků, kosmetiky a v dalších oblastech chemické výroby spadajících do průmyslové chemie.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních norem.