MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 15.5.2001, č.j. 17 419/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

28-42-L/012 Chemik operátor - průmyslová chemie

 

Denní studium  

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů 

Počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

a) základní předměty

 

            Český jazyk a literatura

            Cizí jazyk

            Občanská nauka

            Dějepis

            Matematika

            Fyzika

            Chemie

            Základy ekologie

            Tělesná výchova

            Práce s počítačem

            Ekonomika

            Měření a automatizace

            Technologie

            Chemické procesy

            Odborný výcvik

10

12

3

2

8-10

3

4

1

8

4

3

2 - 3

2 - 4

2 - 4

41 – 48

b) výběrové předměty

 

            Aplikovaná matematika

            Odborná chemie

            Odborná technologie

            Procesy a zařízení

            Základy farmakologie

            Laboratorní technika

            Praktická cvičení

1 - 2

2 - 8

2 - 8

2 - 6

4 - 8

2 - 5

2 – 8

c)  volitelné předměty

 

            Volitelný předmět

            Celkem hodin

             

0 - 9

112 - 132

 

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

   

 

Poznámky

A. Poznámky k učebnímu plánu (obecnému)

 

1.A Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven počet vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů, případně je uvedeno rozpětí těchto vyučovacích hodin za celé období studia. Tento učební plán splňuje požadavky standardu středoškolského odborného vzdělávání a je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný, učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje jeho širší použitelnost pro různá odvětví chemického průmyslu a současně dává možnost k vytváření potřebných zaměření oboru s ohledem na požadavky regionu a trhu práce a v souvislosti se změnami v technologiích chemických výrob. 

2.A  Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.         

 

B. Poznámky k využití doporučeného učebního plánu a ke konkretizaci učebního plánu, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu

1.B  Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie, který je součástí těchto učebních dokumentů a je vypracován pro dvě varianty.

(Vysvětlení pro případ použití doporučeného plánu školou: V první variantě učebního plánu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie se zaměřením pro farmaceutickou výrobu je využita možnost volby minimální hodinové dotace odborného výcviku a praktická složka výuky je posílena výběrovými předměty laboratorní technika a praktická cvičení. Tento učební plán je doporučen školám, které mají prokazatelné obtíže se zajištěním odborného výcviku žáků provozního charakteru. V případě jiného zaměření oboru si škola obdobný učební plán sestaví sama podle poznámek uvedených dále. Ve druhé variantě učebního plánu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie je zaměření oboru v kompetenci školy a je zde využita možnost volby maximální hodinové dotace odborného výcviku. Tento učební plán je doporučen školám, které mají pro tuto variantu zajištěny podmínky pro odborný výcvik žáků v požadované kvalitě v prostorách podniků státního či soukromého sektoru. Obě varianty učebních plánů slouží jako vzor, škola je může zcela převzít. Prioritní zásadou však zůstává, že studijní obor chemik operátor – průmyslová chemie je těmito učebními dokumenty zkoncipován jako studijní obor flexibilního charakteru, tzn., že je aplikovatelný na různá odvětví průmyslové chemie, čímž je dáno zaměření oboru s možností další specifikace pro oblast technologických procesů nebo pro oblast laboratorní kontroly chemických provozů daného chemického odvětví. Z uvedeného vyplývá, že školy mají možnost tvořit vlastní – konkretizované učební plány a při jejich koncipování využívat stanoveného rozpětí hodinových dotací vyučovacích předmětů za dodržení dále uvedených zásad a podílet se tak na plnění požadavků sféry práce v daném regionu).    

2.B  Konkretizovaný učební plán vytvořený školou schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

(Připomínka: Správně sestavený konkretizovaný učební plán respektuje požadavky na přípravu maturitní zkoušky včetně její odborné části a zároveň sleduje posun pracovních kompetencí absolventů školy vzhledem k rostoucí složitosti prací, používání nových technologií a klade důraz na jejich adaptabilní uplatnění v zaměstnanecké činnosti v systému tržní ekonomiky. Všechny uvedené skutečnosti škola bere v úvahu při tvorbě konkretizovaného učebního plánu).

3.B Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede přesné začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně přesného určení hodinových dotací.

4.B  Celkový počet  týdenních vyučovacích hodin stanovený  učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních, výběrových a volitelných předmětů, nesmí přesáhnout 33 hodin a nesmí být nižší než 28 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.B  V učebním plánu pro příslušný ročník může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového počtu vyučovacích hodin, přičemž musí dodržet podmínky stanovené standardem středoškolského odborného vzdělávání. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.B  Nejmenší možný podíl všeobecného vzdělávání pro 3. úroveň vzdělávání činí 45% z celkového rozsahu povinného vzdělávání, přičemž klasická forma běžné předmětové organizace výuky vyžaduje rovnoměrné a proporcionální zastoupení jednotlivých vyučovacích předmětů. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny  v každém ročníku.

7.B Kategorie základních vyučovacích předmětů je základem vzdělání studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie, obsahuje předměty všeobecně vzdělávací a základní odborné předměty.

8.B  Kategorie výběrových vyučovacích předmětů prohlubuje odborné vzdělávání žáků. Nabídka těchto předmětů k výběru je dána obecným učebním plánem. Začlenění výběrových předmětů do konkretizovaného učebního plánu provádí škola. Škola koncipuje učební osnovy výběrových předmětů  včetně jejich pojetí. Ve výběrových předmětech jsou uvedeny vyučovací předměty s názvem Odborná chemie a Odborná technologie, v případě jejich výběru bude škola uvádět v pedagogické dokumentaci název podle oboru předmětu, např. Analytická chemie, Fyzikální chemie a podobně, Technologie zpracování ropy, Technologie výroby léčiv a podobně.

9.B Kategorie volitelných vyučovacích předmětů je nezávislá na kategorii základních a výběrových předmětů. Volitelné předměty jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními odbornými předměty a profilujícími odbornými (výběrovými) vyučovacími předměty. Škola může nabídnout výuku volitelných předmětů, přičemž o tom, které budou zařazeny do konkretizovaného učebního plánu rozhodne ředitel školy. Volitelných předmětů lze využít i k navýšení hodinové dotace základních či výběrových předmětů, v tomto případě škola dopracuje učební osnovy příslušných předmětů včetně jejich pojetí. Do nabídky volitelných předmětů se k výběru doporučují tyto předměty: všechny všeobecně vzdělávací předměty uvedené v učebním plánu, dále konverzace v cizím jazyce, další cizí jazyk, práce s počítačem (výpočetní technika), sociologie, právní nauka a všechny odborné předměty uvedené v učebním plánu, dále základy strojnictví, technické kreslení, předměty s ekologickou tematikou a další předměty, které mají vztah k požadované odbornosti a budou se podílet na celkovém dotváření profilu absolventa.

10.B  Struktura, obsah, rozsah i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

11.B Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.          

 

C.  Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování

1.C  Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo v 1. až 3. ročníku do 34 týdnů, ve 4. ročníku do 30 týdnů, zbývající doba se využije podle  dále uvedené tabulky.

2.C Konkretizované příslušné učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. dopracování učebních osnov základních předmětů, tvorbu učebních osnov výběrových, volitelných a případně nepovinných předmětů včetně pojetí vyučovacích předmětů schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.C Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT  pro střední odborné školy. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny automaticky inovovanými. Jedná se o tyto učební osnovy: Český jazyk a literatura, č.j. 25 625/ 99-22 z 19.7.1999  pro SOŠ, Cizí jazyk, č.j. 27 669/99-22 z 3.9.1999, Občanská nauka, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998,  Matematika, č.j. 21 307/2000-22 z 14.6.2000, Fyzika, č.j. 17 686/90-21 z 5.6. 1990, Základy ekologie, č.j. 23 212/98-23/230 z 21.7.1998, Tělesná výchova, č.j. 19 891/96-50 z 23.5.1996. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanovených učebním plánem.

 4.C Škola si může zpracovat vlastní učební osnovy pro všeobecně vzdělávací předměty. V tomto případě je však nezbytné, aby takto stanovená všeobecně vzdělávací složka vedla k naplnění požadavků profilu absolventa uvedeného v těchto učebních dokumentech. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů zpracované školou musí schválit MŠMT.

5.C Pro výuku cizího jazyka se na úrovni učebního plánu  používá název „Cizí jazyk“. Na vysvědčení se uvede název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil.

6.C Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy vyučovacích předmětů: chemie, práce s počítačem, ekonomika, měření a automatizace, technologie, chemické procesy a odborný výcvik. Škola rozpracuje  rámcový rozpis učiva těchto učebních osnov do konkretizované podoby včetně doplňků k pojetí vyučovacích předmětů v aplikaci na konkrétní profil absolventa daného chemického odvětví.

7.C Škola při vypracování všech potřebných učebních osnov výběrových, volitelných a nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

8. C  V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30% celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN – 1. varianta

Denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a)  základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4

2

2

2

10

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

2

-

-

4

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

1

3

Měření a automatizace

-

1

1

1

3

Technologie

1

1

-

-

2

Chemické procesy

1

2

-

-

3

Odborný výcvik

6

10,5

14

10,5

41

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Aplikovaná matematika

1

0,5

-

-

1,5

Analytická chemie

-

-

2

-

2

Fyzikální chemie

-

-

-

2

2

Technologie výroby léčiv

-

-

2

3

5

Procesy a zařízení

-

-

1

1

2

Základy farmakologie

-

-

1

2.5

3,5

Laboratorní technika

-

1

-

-

1

Praktická cvičení

-

2

-

1

3

c) volitelné předměty

Cizí jazyk

Chemie

Biologie

 

1

1

1

 

-

-

-

 

-

-

-

 

-

-

-

 

1

1

1

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

-

-

-

-

-

 

 

Poznámky

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie pro zaměření farmaceutická výroba, připravuje žáka pro činnosti ve výrobě léčiv, absolvent studijního oboru se uplatní pro jako chemický technik, případně chemik -  technolog farmaceutické výroby, dále umí provádět laboratorní kontroly farmaceutických provozů a vyhodnocovat výsledky výroby. Škola proto vypracuje v návaznosti na odborný profil absolventa konkretizované učební osnovy základních povinných odborných předmětů a vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů za důsledného respektování mezipředmětových vztahů.

3.      Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro každý konkretizovaný učební plán, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena  u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

  DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN – 2. varianta

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a)  základní předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

2

9

Fyzika

2

1

-

-

3

Chemie

2

2

-

-

4

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Ekonomika

-

-

2

1

3

Měření a automatizace

-

1

1

1

3

Technologie

3

1

-

-

4

Chemické procesy

2

2

-

-

4

Odborný výcvik

6

14

14

14

48

b) výběrové předměty

 

 

 

 

 

Analytická chemie

-

-

2

-

2

Fyzikální chemie

-

-

-

2

2

Odborná technologie

-

-

2

2

4

Procesy a zařízení

-

-

2

2

4

c) volitelné předměty

 

 

 

 

 

Chemický seminář

2

-

-

-

2

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

B. Nepovinné vyučovací předměty

-

-

-

-

-

  

Poznámky

1.      Tento učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecného učebního plánu studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie.

2.      Škola, která použije tento doporučený učební plán studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie provede případnou volbu zaměření podle chemického odvětví a v jeho rámci připravuje žáka pro činnosti daného chemického odvětví, absolvent studijního oboru se uplatní jako chemický technik, případně chemik -  technolog v příslušném chemickém odvětví, dále umí provádět laboratorní kontroly chemických provozů a vyhodnocovat výsledky výroby. Škola vypracuje v návaznosti na odborný profil absolventa konkretizované učební osnovy základních povinných odborných předmětů a vypracuje učební osnovy výběrových a volitelných předmětů za důsledného respektování mezipředmětových vztahů.

3.      Tabulka s přehledem využití týdnů v období školního roku uvedená k obecně zpracovanému učebnímu plánu je platná pro každý konkretizovaný učební plán, tabulku přehledu začlenění klíčových dovedností, která je uvedena  u obecně zpracovaného učebního plánu, je nutné dopracovat vzhledem k zařazení výběrových a volitelných předmětů do konkretizovaného učebního plánu.

 

 

Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních konzultačních

hodin za celé období studia

A. POVINNÉ  VYUČOVACÍ   PŘEDMĚTY

 

            a) základní předměty

 

            Český jazyk a literatura

            Cizí jazyk

            Občanská nauka

            Dějepis

            Matematika

            Fyzika

            Chemie

            Základy ekologie

            Práce s počítačem

            Ekonomika

            Měření a automatizace

            Technologie

            Chemické procesy

            Odborný výcvik

100 (20,20,20,20,20)

100 (20,20,20,20,20)

30 (-,-,10,10,10)

10-20 (10,10,-,-,-)

100 (30,20,20,20,10)

30 (20,10,-,-,-)

40 (20,20,-,-,-)

10 (10,-,-,-,-)

20 (20,-,-,-,-)

30 (-,-, 10,10,10)

10-20 (-,10,10,-,-)

20-40 (-,20,20,-,-)

20-40 (-,20,20,-,-)

100-300 (20,20,20,20,20)

            b) výběrové předměty

 

            Aplikovaná matematika

            Odborná chemie

            Odborná technologie

            Procesy a zařízení

            Základy farmakologie

            Laboratorní technika

            Praktická cvičení

10-20

20-80

20-80

20-60

40-8    0

10-20

10-30

c) volitelné předměty

 

            Volitelný předmět

            Celkem hodin

0-80

800-1100

B.  NEPOVINNÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY

 

Poznámky

 

1.    Učební plán dálkového studia studijního oboru chemik operátor – průmyslová chemie je obecný, stanoví počet konzultačních vyučovacích hodin za celé období studia. V závorkách u jednotlivých základních vyučovacích předmětů je uvedena navržená hodinová dotace pro jednotlivé ročníky, pokud je uvedeno rozpětí konzultačních vyučovacích hodin, je v závorkách uvedena navržená hodinová dotace pro minimální hranici vyučovacích hodin.

2.    Při tvorbě konkretizovaného učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková týdenní hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je stanovena těmito učebními dokumenty pro pětileté dálkové studium na 800 konzultačních vyučovacích hodin, to znamená pro jednotlivé ročníky vždy na 160 konzultačních vyučovacích hodin. Maximální hranice 1 100 konzultačních vyučovacích hodin se využije v  tom případě, pokud bude cílem studia rekvalifikace dospělých pracovníků, případně pokud nastanou závažné skutečnosti, že dospělý pracovník  nebude mít možnost nadále pracovat v chemickém oboru. V tomto případě škola navýší rovnoměrně v jednotlivých ročnících vyučovací předmět odborný výcvik  o 300 vyučovacích hodin za celé období studia, tj.o 50 hodin v každém ročníku studia, ve formě provozní odborné praxe.

3.    V dálkovém studiu se vyučuje podle konkretizovaných učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém  plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu  konzultačních vyučovacích hodin uvedených v konkretizovaném učebním plánu dálkového studia, případně v harmonogramu dálkového studia.

4.     Počty konzultačních vyučovacích hodin v ročníku stanovené konkretizovaným učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních vyučovacích hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.    Konzultační vyučovací hodiny, které jsou stanoveny pro odborný výcvik v minimální hodinové dotaci 100 vyučovacích hodin za celé období studia, se soustřeďují do větších vyučovacích celků, tzv. vyučovacích bloků ( například 20 hodinový vyučovací blok lze soustředit do tří konzultačních dnů). Tyto konzultační vyučovací hodiny jsou stanoveny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Souborné práce se zaměřují na doplnění a upevnění profilových dovedností.

6.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle konkretizovaného učebního plánu vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů. Součástí klasifikace odborného výcviku za jednotlivé ročníky je potvrzení zaměstnavatele, že dospělý pracovník pracuje v příslušném chemickém oboru. V případě, že nastanou jiné okolnosti, řídí se škola poznámkou 2.

7.    Pro dálkové studium dále platí tyto poznámky uvedené u obecného učebního plánu denního studia: 2.A, 2.B, 3.B, 5.B, 6.B ( kromě textu týkajícího se  tělesné výchovy), 7.B, 8.B, 9.B, 10.B a 11.B.