PROFIL ABSOLVENTA

28-42-L/501 (28-17-4) Provozní chemie

zaměření:

01 Chemicko-technologické procesy

 

02 Zpracování kaučuku a plastů

 

03 Analytická chemie

 

04 Výroba celulózy a papíru

 

Absolvent studijního oboru na základě obecných pokynů nebo technologického reglementu a znalosti výrobních technologií a laboratorních postupů, v souladu se zásadami a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principů efektivního hospodaření se surovinami, pomocnými látkami, energií a zařízením:

a) zaměření 01 Chemickotechnologické procesy:

- obsluhuje zařízení a aparatury, v nichž probíhají technologické procesy při různých tlakových a teplotních režimech a udržuje reglementované situace,

- vyhodnocuje průběh technologického procesu a stanovuje technologické změny,

- kontroluje průběh procesů systémem laboratorních zkoušek a měření,

- upravuje a vylaďuje technologický režim při poruchách a mimořádných situacích,

- vede předepsané pracovní záznamy a vyhodnocuje grafické záznamy na kontrolních přístrojích,

- samostatně rozhoduje při různých výrobních situacích,

- využívá technologických reglementů k organizování a řízení uceleného úseku výroby,

- řídí menší skupiny podřízených pracovníků,

- adaptuje se na řízení jakéhokoliv nového technologického procesu a samostatně provádí libovolnou obslužnou činnost v celém pracovním procesu,

- řídí a kontroluje výrobu prostřednictvím měřicích a kontrolních přístrojů z panelů a velínů.

b) zaměření 02 Zpracování kaučuku a plastů:

- hodnotí použité materiály, seřizuje, seřazuje, kontroluje a obsluhuje stroje a zařízení,

- s využitím vědomostí o vlivu vlastností surovin na technické, ekonomické a užitné vlastnosti výrobků připravuje gumárenské a plastikářské suroviny a směsi,

- kontroluje průběh procesů systémem laboratorních zkoušek a měření a využívá jejich výsledků k dosažení optimální kvality výroby,

- využívá funkce informačního systému daného zařízení pro řízení technologických procesů výroby,

- využívá základní teoretická východiska při praktické realizaci technologických postupů zpracování kaučuku a plastů,

- udržuje v předepsaném technickém stavu soubory strojů a linek, včetně speciálních měřicích zařízení,

- adaptuje se na řízení libovolného nového technologického procesu, je schopen se specializovat i na nejnáročnější technologie a optimalizovat průběh technologických operací v rámci daných tolerancí vzhledem ke kvalitě finálního výrobku a hospodárnosti pracovního procesu,

- řídí menší skupiny podřízených pracovníků, organizuje a řídí výrobní proces, včetně technologické a organizační přípravy.

c) zaměření 03 Analytická chemie:

- vykonává střední technickohospodářskou činnost v oblasti chemické kontroly,

- aplikuje získané vědomosti a dovednosti na konkrétní případy související s chemickou kontrolou,

- orientuje se v odborné literatuře a uplatňuje novinky ve vlastní práci,

- respektuje při práci technické normy, předpisy a dokumentaci, používá správnou symboliku a odbornou terminologii,

- aplikuje osvojené vědomosti z oblasti metrologie, normalizace a standardizace,

- využívá širokou škálu instrumentálních metod analýzy, je schopen rychlé adaptace na novou techniku,

- využívá svých znalostí a přehledu o průmyslových odvětvích s chemickým zaměřením, zná podstatu chemických výrob a je schopen příslušné poznatkové struktury aktualizovat,

- při řešení konkrétních úkolů aplikuje znalosti osvojené fyzikálně chemické poznatky a principy,

- bez problému pracuje s výpočetní technikou, je schopen vyhledávat a navrhovat možnosti jejího dalšího uplatnění v oboru,

- využívá osvojených speciálních poznatků a dovedností při řízení menších pracovních kolektivů,

- aktivně přistupuje k řešení problémů spojených s potřebou ochrany životního prostředí.

d) zaměření 04 Výroba celulózy a papíru:

- obsluhuje řídicí systémy, které zajišťují efektivní provoz výroby vláknin, chod papírenských strojů a linek na zpracování papíru, kartonů a lepenek a navazujících technologických procesů,

- s využitím vědomostí o dřevě a ostatních vláknovinách řídí provoz odkorňování a broušení dřeva, výroby štěpků a zpracování odpadů těchto procesů,

- umí aplikovat získané vědomosti o fyzikálních a chemických dějích probíhajících při výrobě, zpracování a zušlechťování celulózy a papíru, při zpracování sběrového papíru, regeneraci chemikálií, likvidaci a zpracování odpadů těchto technologií,

- umí používat pomocné chemické prostředky,

- je schopen aktivně využívat vědomostí o principech strojů a zařízení používaných při výrobě, zpracování a zušlechťování celulózy a papíru,

- umí analyzovat suroviny, meziprodukty, finální výrobky a odpady papírenského průmyslu,

- je schopen adaptace na obsluhu pomocných úseků v papírenském průmyslu, např. výrobu energie, úpravu surové vody, čištění odpadních vod,

- aktivně přistupuje k řešení ekologických aspektů technologických procesů v papírenském průmyslu.