CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

28-42-L/504 (28-17-6/01) Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 2 roky

- Základní podmínka pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v chemicky zaměřeném tříletém oboru, stanoveném platným předpisem

- Způsob ukončení přípravy: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

2. Stručný popis oboru:

- Studijní obor provozní chemie integruje ve čtyřech zaměřeních přípravu absolventů příslušných tříletých učebních oborů. Obor je koncipován tak, aby počet zaměření bylo možné dále rozšiřovat.

- Příprava prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru a cílově je rozvíjí směrem k přípravě na výkon náročných povolání.

- Společný odborný základ přípravy je zaměřen na osvojování poznatků a dovedností v oblasti měření, automatizace a řízení procesů a ochrany životního prostředí. Další společnou částí odborného vzdělávání je učivo tvořící obsah vyučovacího předmětu ekonomika.

- Volba zaměření a příslušná specializace se realizuje výběrem dalších odborných vyučovacích předmětů ze skupiny předmětů výběrových.

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovníků podřízených.

- V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d) vykonávání stanoveného dozoru.

4. Zařazení absolventů:

- Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v dělnických povoláních a vybraných technickohospodářských činnostech provozního charakteru v průmyslu i ve sféře soukromého podnikání v souladu s požadavkem délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání.

5. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.