PROFIL ABSOLVENTA

28-42-L/504 (28-17-6/01) Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

 

Absolvent studijního oboru na základě obecných pokynů nebo technologického reglementu a znalosti výrobních technologií a laboratorních postupů, v souladu se zásadami a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principů efektivního hospodaření se surovinami, pomocnými látkami, energií a zařízením:

- obsluhuje zařízení a aparatury, v nichž probíhají technologické procesy při různých tlakových a teplotních režimech a udržuje reglementované situace,

- vyhodnocuje průběh technologického procesu a stanovuje technologické změny,

- kontroluje průběh procesů systémem laboratorních zkoušek a měření,

- upravuje a vylaďuje technologický režim při poruchách a mimořádných situacích,

- vede předepsané pracovní záznamy a vyhodnocuje grafické záznamy na kontrolních přístrojích,

- samostatně rozhoduje při různých výrobních situacích,

- využívá technologických reglementů k organizování a řízení uceleného úseku výroby,

- řídí menší skupiny podřízených pracovníků,

- adaptuje se na řízení jakéhokoliv nového technologického procesu a samostatně provádí libovolnou obslužnou činnost v celém pracovním procesu,

- řídí a kontroluje výrobu prostřednictvím měřicích a kontrolních přístrojů z panelů a velínů.