MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 20. května 1994, č. j. 17 309/94-23 s platností od 1.září 1994 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

28-42-L/504 (28-17-6/01) Provozní chemie - chemicko-technologické procesy

 

Denní studium

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací

15-16

15-16

1. Povinné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

Cizí jazyk

2-3

2-3

Základy společenských věd

1

1

Matematika

3(1)

2(1)

Tělesná výchova

2

2

2. Výběrové předměty (výběr provede škola)

bez dělení do ročníků (celkový počet hodin)

Fyzika

2(1) - 4(1)

Chemie

2(1) - 4(1)

Konverzace v cizím jazyce

1 - 2

Psychologie

1 - 2

Estetická výchova

1 - 2

Základy práva

2 - 4

Obsluha osobních počítačů

2 - 4

Biologie

2 - 4

B. Odborné

18 - 20

19

1. Povinné předměty

 

 

Automatizace a elekronizace

1 - 3

2 - 3

Ekonomika

1 - 2

1 - 2

Ochrana životního prostředí

1 - 2

1 - ě

2. Výběrové (výběr provede škola)

bez dělení do ročníků (celkový počet hodin)

Fyzikální chemie

3 - 5

Chemické procesy

5 - 8

Stroje a zařízení

2 - 4

Materiály

3 - 5

Technologie

4 - 8

Analytická chemie

3 - 5

C. Nepovinné předměty

 

Další cizí jazyk

 

Konverzace v cizím jazyce

 

Cvičení z matematiky

 

Výpočetní technika

 

 

Poznámky:

1. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů jsou vydány samostatně v souboru A "Všeobecně vzdělávací předměty pro střední odborná učiliště" - soubor pro absolventy tříletých učebních oborů, denní studium.

2. Výuka vyučovacího předmětu ekonomika probíhá podle učební osnovy vydané MŠMT ČR 22. srpna 1990 pod čj. 21 026/90-21, nebo podle jiné učební osnovy schválené pro chemicky zaměřené studijní obory po uvedeném datu.

3. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky a je možno jej využít buď v jednom, nebo v obou ročnících. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

Žádoucí je výběr předmětu obsluha osobních počítačů, pokud je vybavení školy technikou na potřebné úrovni.

4. Počet hodin českého jazyka lze v případech, kde to charakter studijního oboru vyžaduje, zvýšit o 1 hodinu týdně.

5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

6. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru, hodinová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku.

7. Zařazení dále uvedených odborných výběrových vyučovacích předmětů určuje zaměření studijního oboru:

- zaměření 01 Chemickotechnologické procesy

výběrové předměty: fyzikální chemie, chemické procesy, analytická chemie

8. Struktura a obsah dalších odborných výběrových vyučovacích předmětů (lze zařadit 1-2) je v plné kompetenci ředitele SOU (SOŠ), který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání.

Žádoucí je výběr a zavedení výuky předmětu praktická cvičení, v němž žáci praktickými činnostmi v laboratorních, poloprovozních či provozních podmínkách dále rozvíjejí žádoucí okruhy osvojených dovedností.