MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

 dne 30. srpna 1995, č. j. 21 232/95-23 s platností od 1.září 1995 počínaje 1. ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

28-42-L/5xx (28-17-6) Provozní chemie

 

Večerní studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací

7 - 8

6 - 8

7 - 8

20 - 24

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

2

4

Cizí jazyk

1 - 2

1 - 2

2

4 - 6

Základy společenských věd

1 - 2

-

-

1 - 2

Matematika

2

1 - 2

2(1)

5 - 6

2. Výběrové bez dělení do ročníků (výběr provede škola)

 

 

 

 

Fyzika

2(1) - 3(1)

 

Chemie

2(1) - 3(1)

 

Konverzace v cizím jazyce

1 - 2

 

Psychologie

1 - 2

 

Estetická výchova

1 - 2

 

Základy práva

1 - 3

 

Obsluha osobních počítačů

1 - 3

 

Biologie

1 - 3

 

B. Odborné

7 - 8

6 - 8

7 - 8

20 - 24

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Automatizace a elekronizace

-

1 - 2

1 - 2

2 - 4

Ekonomika

-

1 - 2

1

2 - 3

Ochrana životního prostředí

1 - 2

-

-

1 - 2

2. Výběrové bez dělení do ročníků (výběr provede škola)

 

 

 

 

Fyzikální chemie

2 - 3

 

Chemické procesy

3 - 5

 

Stroje a zařízení

1 - 3

 

Materiály

2 - 3

 

Technologie

2 - 5

 

Analytická chemie

2 - 4

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Další cizí jazyk

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

Výpočetní technika

 

 

 

 

Celkem

14 - 15

14 - 15

14 - 15

42 - 45

 

Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je v kompetenci ředitele školy. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro všechny ročníky a je možno jej využít v prvém, druhém nebo třetím ročníku.

2. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

3. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

4. Zařazení dále uvedených odborných výběrových vyučovacích předmětů určuje zaměření studijního oboru:

- zaměření 01 Chemickotechnologické procesy

výběrové předměty: fyzikální chemie, chemické procesy, analytická chemie

- zaměření 02 Zpracování kaučuku a plastů

výběrové předměty: stroje a zařízení, materiály, technologie

- zaměření 03 Analytická chemie

výběrové předměty: fyzikální chemie, technologie, analytická chemie

- zaměření pro 04 Výroba celulózy a papíru

výběrové předměty: fyzikální chemie, chemické procesy, technologie

5. Struktura a obsah dalších odborných výběrových vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy.

Žádoucí je výběr a zavedení výuky předmětu praktická cvičení, v němž žáci praktickými činnostmi v laboratorních, poloprovozních či provozních podmínkách dále rozvíjejí potřebné okruhy dovedností a návyků.

6. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu s ohledem na počet hodin uvedený v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

7. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

8. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

- průběžně věnovat pozornost otázkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

- soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k tvorbě a ochraně životního prostředí,

- aktualizovat obsah předmětu v souladu s požadavky, které přináší vývoj oboru.

 

Dálkové studium:

Kategorie a názvy předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací

100-110

90-110

90-110

280-330

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

15

15

30

60

Cizí jazyk

15-30

15-30

30

60-90

Základy společenských věd

15-30

-

-

15-30

Matematika

30

15-30

30(15)

75-90

2. Výběrové bez dělení do ročníků (výběr provede škola)

 

 

 

 

Fyzika

30(15)-45(15)

 

Chemie

30(15)-45(15)

 

Konverzace v cizím jazyce

15 - 30

 

Psychologie

15 - 30

 

Estetická výchova

15 - 30

 

Základy práva

15 - 45

 

Obsluha osobních počítačů

15 - 45

 

Biologie

15 - 45

 

B. Odborné

100-110

90-110

90-110

280-330

1. Povinné předměty

 

 

 

 

Automatizace a elekronizace

-

15-30

15-30

30-60

Ekonomika

-

15-30

15

30-45

Ochrana životního prostředí

15-30

-

-

15-30

2. Výběrové bez dělení do ročníků (výběr provede škola)

 

 

 

 

Fyzikální chemie

30 - 45

 

Chemické procesy

45 - 75

 

Stroje a zařízení

15 - 45

 

Materiály

30 - 45

 

Technologie

30 - 75

 

Analytická chemie

30 - 60

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

 

Další cizí jazyk

 

 

 

 

Konverzace v cizím jazyce

 

 

 

 

Cvičení z matematiky

 

 

 

 

Výpočetní technika

 

 

 

 

Celkem

200-220

200-220

200-220

600-660

 

Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je v kompetenci ředitele školy. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro všechny ročníky a je možno jej využít v prvém, druhém nebo třetím ročníku.

2. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu konzultačních hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

3. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

4. Zařazení dále uvedených odborných výběrových vyučovacích předmětů určuje zaměření studijního oboru:

- zaměření 01 Chemickotechnologické procesy

výběrové předměty: fyzikální chemie, chemické procesy, analytická chemie

- zaměření 02 Zpracování kaučuku a plastů

výběrové předměty: stroje a zařízení, materiály, technologie

- zaměření 03 Analytická chemie

výběrové předměty: fyzikální chemie, technologie, analytická chemie

- zaměření pro 04 Výroba celulózy a papíru

výběrové předměty: fyzikální chemie, chemické procesy, technologie

5. Struktura a obsah dalších odborných výběrových vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy.

Žádoucí je výběr a zavedení výuky předmětu praktická cvičení, v němž žáci praktickými činnostmi v laboratorních, poloprovozních či provozních podmínkách dále rozvíjejí potřebné okruhy dovedností a návyků.

6. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu s ohledem na počet hodin uvedený v učebním plánu oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

7. V závěru každého pololetí se konají zkoušky ze všech předmětů, kterým se v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří vyučovacích předmětů.

8. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

9. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

- průběžně věnovat pozornost otázkám bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

- soustavně dbát na důslednou výchovu žáků k tvorbě a ochraně životního prostředí,

- aktualizovat obsah předmětu v souladu s požadavky, které přináší vývoj oboru.