CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

28-42-L/5xx (28-17-4/02) Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů

Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky

Základní podmínka pro přijetí : úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v chemicky zaměřeném tříletém oboru, stanovené platným předpisem

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : plné střední odborné

Stručný popis oboru

Studijní obor průmyslová chemie integruje ve třech zaměřeních přípravu absolventů příslušných tříletých učebních oborů. Obor je koncipován tak, aby počet zaměření bylo možné dále rozšiřovat.

Příprava prohlubuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti, které žáci získali v tříletém učebním oboru a cílově je rozvíjí směrem k přípravě na výkon náročných povolání.

Společný odborný základ přípravy je zaměřen na osvojování poznatků a dovedností v oblasti měření,automatizace a řízení procesů a ochrany životního prostředí. Další společnou částí odborného vzdělávání je učivo tvořící obsah vyučovacího předmětu ekonomika.

Volba zaměření a příslušná specializace se realizuje výběrem dalších odborných vyučovacích předmětů ze skupiny předmětů výběrových.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovníků podřízených.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti v dělnických povoláních a vybraných technickohospodářských činnostech provozního charakteru v průmyslu i ve sféře soukromého podnikání v souladu s požadavkem délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.