MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 20. května 1994, č.j. 17 309/94-23 s platností od 1.září 1994 počínaje 1.ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

28-42-L/5xx (28-17-4/02) Provozní chemie - zpracování kaučuku a plastů


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací předměty 15-16 15-16
1. Povinné předměty
Český jazyk a literatura 2 2 CJL 511
Cizí jazyk 2-3 2-3 CIJ 511
Základy společenských věd 1 1 ZSV 511
Matematika 3(1) 2(1) MAT 511
Tělesná výchova 2 2 TEV 511
2. Výběrové předměty (bez dělení do ročníků, výběr provede škola)
Fyzika 2(1)-4(1) FYZ 511
Konverzace v cizím jazyce 1-2 KOJ 511
Psychologie 1-2 PSY 511
Estetická výchova 1-2 ESV 511
Základy práve 2-4 ZAP 511
Obsluha osobních počítačů 2-4 OOP 511
Biologie 2-4 BIO 511
B. Odborné předměty 18-20 19
1. Povinné předměty
Automatizace a elektronizace 1-3 2-3
Ekonomika 1-2 1-2
Ochrana životního prostředí 1-2 1-2
2. Výběrové předměty (bez dělení do ročníků, výběr provede škola)
Fyzikální chemie 3-5
Chemické procesy 5-8
Stroje a zařízení 2-4
Materiály 3-5
Technologie 4-8
Analytická chemie 3-5
C. Nepovinné předměty
Další cizí jazyk
Konverzace v cizím jazyce
Cvičení z matematiky
Výpočetní technika


Poznámky :

1. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích vyučovacích předmětů jsou vydány samostatně v souboru A "Všeobecně vzdělávací předměty pro střední odborná učiliště" - soubor pro absolventy tříletých učebních oborů, denní studium.

2. Výuka vyučovacího předmětu ekonomika probíhá podle učební osnovy vydané MŠMT ČR 22. srpna 1990 pod čj. 21 026/90-21, nebo podle jiné učební osnovy schválené pro chemicky zaměřené studijní obory po uvedeném datu.

3. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele SOU (SOŠ). Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky a je možno jej využít buď v jednom, nebo v obou ročnících. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku. Žádoucí je výběr předmětu obsluha osobních počítačů, pokud je vybavení školy technikou na potřebné úrovni.

4. Počet hodin českého jazyka lze v případech, kde to charakter studijního oboru vyžaduje, zvýšit o 1 hodinu týdně.

5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin v souladu s platnými předpisy.

6. V povinném vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru, hodinová dotace činí 2 vyučovací hodiny týdně v každém ročníku.

7. Zařazení dále uvedených odborných výběrových vyučovacích předmětů určuje zaměření studijního oboru:

 zaměření 02 Zpracování kaučuku a plastů, výběrové předměty:
- stroje a zařízení
- materiály
- technologie

8. Struktura a obsah dalších odborných výběrových vyučovacích předmětů (lze zařadit 1-2) je v plné kompetenci ředitele SOU (SOŠ), který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání. Žádoucí je výběr a zavedení výuky předmětu praktická cvičení, v němž žáci praktickými činnostmi v laboratorních, poloprovozních či provozních podmínkách dále rozvíjejí žádoucí okruhy osvojených dovedností.