PROFIL ABSOLVENTA

28-42-L/5xx (28-17-4/03) Provozní chemie - analytická chemie


Absolvent studijního oboru na základě obecných pokynů nebo technologického reglementu a znalosti výrobních technologií a laboratorních postupů, v souladu se zásadami a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a při dodržování principů efektivního hospodaření se surovinami, pomocnými látkami, energií a zařízením:


- vykonává střední technickohospodářskou činnost v oblasti chemické kontroly,

- aplikuje získané vědomosti a dovednosti na konkrétní případy související s chemickou kontrolou,

- orientuje se v odborné literatuře a uplatňuje novinky ve vlastní práci,

- respektuje při práci technické normy, předpisy a dokumentaci, používá správnou symboliku a odbornou terminologii,

- aplikuje osvojené vědomosti z oblasti metrologie, normalizace a standardizace,

- využívá širokou škálu instrumentálních metod analýzy, je schopen rychlé adaptace na novou techniku,

- využívá svých znalostí a přehledu o průmyslových odvětvích s chemickým zaměřením, zná podstatu chemických výrob a je schopen příslušné poznatkové struktury aktualizovat,

- při řešení konkrétních úkolů aplikuje znalosti osvojené fyzikálně chemické poznatky a principy,

- bez problému pracuje s výpočetní technikou, je schopen vyhledávat a navrhovat možnosti jejího dalšího uplatnění v oboru,

- využívá osvojených speciálních poznatků a dovedností při řízení menších pracovních kolektivů,

- aktivně přistupuje k řešení problémů spojených s potřebou ochrany životního prostředí.