CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Základní údaje

Délka a formy studia :

4 roky denní studium

5 let studia při zaměstnání

- večerní

- dálkové

Obor je určen : pro hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení základní školy, úspěšné absolvování přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení studia : maturitní zkouška

Dosažené vzdělání : úplné střední odborné vzdělání

2. Charakteristika studijního oboru

Studijní obor 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie je koncipován tak, aby jednotlivým středním odborným školám umožnil využít větší variability obsahu vzdělání, a tím zohlednil zájmy žáků a požadavky na trhu práce.

Studijní obor má širokou univerzální koncepci se šesti zaměřeními. Jednotlivá zaměření je možno dále specifikovat do konkrétních oblastí chemie, např. biotechnologie, chemické technologie polymerů, textilu, kůže, zpracování odpadů, monitorování životního prostředí a jiných oblastí. Odbornou orientaci si vytvářejí jednotlivé školy podle převažujícího obsahu odborného učiva, materiálního a technického vybavení a personálních možností a dle svých tradic.

Dalším neméně důležitým cílem nové koncepce vzdělávání ve studijním oboru 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie je umožnit žákům posunout rozhodování o budoucím profesním zaměření až po absolvování prvního případně druhého ročníku, kdy žák bude schopen zaujmout odpovědnější přístup ke své volbě zaměření na základě získaného obecného odborného vzdělání v daném oboru. Příslušné zvolené zaměření bude uváděno na vysvědčení.

3. Charakteristika obsahu vzdělávání

Obsah výchovy a vzdělávání je stanoven tak, aby žáci mohli po úspěšném absolvování studia kvalifikovaně vykonávat činnosti, které jsou součástí profilu absolventa oboru, a aby byli připraveni pro vysokoškolské studium. Poskytované vzdělání má všeobecnou a odbornou složku.

Všeobecnou složku vzdělávání poskytují žákům povinné předměty jazykové (český jazyk a literatura, cizí jazyk), společenskovědní (občanská nauka, dějepis), matematicko-přírodovědné (matematika, fyzika, základy ekologie), tělesná výchova a případně předměty volitelné a nepovinné.

Složku odborného vzdělávání tvoří povinné základní a profilující odborné předměty spolu s předměty výběrovými a nepovinnými.

Základní odborné učivo umožňuje žákům, aby si osvojili širší vědomosti a nezbytné dovednosti a návyky, zejména logické myšlení, uplatňování získaných vědomostí při řešení praktických úkolů a správné pracovní návyky. Tvoří základ odborné složky profilu absolventa. Řadí se sem učivo předmětů chemie, chemická laboratorní cvičení, analytická chemie, chemická technologie, strojnictví, elektrotechnika, výpočetní technika a ekonomika.

Učivo profilujících odborných předmětů vytváří prostor pro odbornou specializaci v souladu se specifickou částí profilu absolventa a určuje zaměření studijního oboru. Učivo těchto odborných předmětů je koncipováno jako dynamický systém umožňující uplatnění absolventů v nových technických, technologických, ekologických a ekonomických podmínkách. Profilující odborné předměty tvoří chemické, technologické, technické, biologicko-ekologické a ekonomické předměty.

Výběrové a volitelné předměty pomáhají dotvářet odborný profil žáka a rozšiřují jeho všeobecné vzdělání. Stanoví je škola s ohledem na potřeby regionu, profesní a zájmovou orientaci žáků.

Příležitost k uplatnění individuálních zájmů a k rozšíření všeobecného i odborného vzdělání nad rámec povinného počtu vyučovacích hodin dává žákům učivo nepovinných předmětů.

4. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metody a formy výchovy a vzdělávání v jednotlivých vyučovacích předmětech studijního oboru jsou determinovány cíli, obsahem a koncepcí organizace výchovy a vzdělávání ve škole. V tomto rámci vyučující volí nejvhodnější metody a formy ke splnění dílčích výchovně vzdělávacích cílů konkrétních vyučovacích jednotek.

Ve všech formách vyučování ve škole i mimo školu je třeba respektovat platná právní ustanovení, příslušná prováděcí vládní a resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy pojednávající o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

5. Podmínky přijetí

Do prvního ročníku studijního oboru 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie se přijímají chlapci a dívky po úspěšném ukončení základní školy, kteří splnili podmínky přijímacího řízení dané střední odborné školy včetně zdravotních kritérií určených pro příslušná odvětví a činnosti.

6. Organizace studia

Studium je organizováno jako čtyřleté denní, pětileté večerní a pětileté dálkové. Je zakončeno maturitní zkouškou podle příslušných předpisů a poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

7. Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.