PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie se vyznačuje těmito základními vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami:

a) V oblasti všeobecného vzdělání

· spolehlivou znalostí českého jazyka a dovedností kultivovaně a jazykově správně se vyjadřovat ústně i písemně,

· aktivní znalostí nejméně jednoho cizího jazyka,

· dovedností pracovat s odbornou literaturou,

· dovedností vystupovat v souladu se společenskými normami a pravidly kulturního chování,

· všeobecným kulturním rozhledem,

· chápáním principů demokratické společnosti, pozitivní hodnotovou orientací a ochotou uplatňovat a bránit lidská práva,

· dovedností využívat poznatků národní i světové historie pro lepší pochopení problémů současnosti,

· znalostí zásad zdravého životního stylu a dovednostmi a návyky pečovat o vlastní tělesné a duševní zdraví,

· znalostmi o nebezpečí drogových a jiných závislostí a nezdravého způsobu života,

· znalostí důležitých jevů, pojmů a zákonů přírodních věd a matematiky a dovedností je aplikovat v občanském životě i v odborné praxi,

· pochopením základních ekologických zákonitostí a jejich uplatňováním při jednání a rozhodování v běžném životě i v odborné praxi,

· dovednostmi objasňovat, zdůvodňovat a řešit problémy, pracovat samostatně i v týmu.

b) V oblasti základního odborného vzdělání

· schopností aplikovat vědomosti a dovednosti z chemie a chemické technologie při řízení chemických výrob a v chemické laboratoři,

· vědomostmi a dovednostmi o základních metodách chemické laboratorní techniky,

· vědomostmi a dovednostmi v oblasti klasických a instrumentálních metod analýzy používaných pro kontrolu výrobních procesů i při různých kontrolně analytických činnostech,

· vědomostmi o základech technologických postupů v chemické výrobě,

· vědomostmi a dovednostmi nutnými k dodržování technologických a laboratorních postupů,

· vědomostmi o zobrazování a funkci strojních součástí a strojních celků včetně dovedností číst středně složité technické výkresy, znát zobrazení a znázorňovat výrobní pochody a znát používané technické materiály,

· základními vědomostmi o normalizaci a standardizaci,

· dovednostmi přesného technického vyjadřování v písemném i ústním projevu,

· vědomostmi o základech elektrotechniky a automatizace a jejich aplikacích v oblasti výrobních zařízení a v chemické laboratoři včetně znalostí základních měřicích metod a ovládání elektrických a elektronických měřicích přístrojů,

· znalostmi prostředků výpočetní techniky a dovednostmi jich používat,

· znalostmi a pochopením základních ekonomických pojmů a principů v tržní ekonomice a ekonomického využívání surovin, energie a materiálů,

· vědomostmi z oblasti organizace a řízení výroby a řízení menších pracovních kolektivů,

· dovednostmi samostatné i týmové práce,

· dovedností vést samostatně pracovní dokumentaci a vyhodnocovat výsledky měření,

· respektováním a dodržováním hlavních zásad bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví,

· dovedností logického rozboru řešeného problému, schopností volit optimální pracovní postup z hlediska požadované přesnosti, efektivity práce a vybavení pracoviště,

· schopností získávat nové poznatky v odborné literatuře a využívat je ve vlastní práci,

· vědomostmi z oblasti tvorby a ochrany životního prostředí ve vztahu k budoucí činnosti absolventa.

c) V oblasti specializovaného vzdělání

Absolvent se dále vyznačuje specifickými vědomostmi, dovednostmi a osobními kvalitami, které vycházejí z požadavků vznášených hospodářskou praxí na profil absolventa konkrétního zaměření. Jejich konkretizace je součástí školního vzdělávacího programu zvoleného zaměření.

Absolvent studijního oboru 28-44-M/003 Aplikovaná chemie - chemická technologie je po úspěšném vykonání maturitní zkoušky a s přihlédnutím ke studovanému zaměření připraven uplatnit se jako technický, technickoekonomický a technickoekologický pracovník v oblasti:

· technologické přípravy a technologického řízení chemických, chemicko-fyzikálních, chemicko-ekologických, farmaceutických a jiných výrob,

· chemické kontrolní analýzy,

· výzkumu a vývoje,

· monitorování, ochrany a tvorby životního prostředí,

· informačních technologií v chemickém průmyslu,

· hygienických službách a odpadovém hospodářství,

· státní správy.