MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 31. října 1997, č.j. 33 319/ 97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

28-44-M/003 (28-37-6/02) Aplikovaná chemie - chemická technologie


Denní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné předměty 128
1. Všeobecně vzdělávací předměty 54(3)
Český jazyk a literatura 10
Cizí jazyk 12
Občanská nauka 3
Dějepis 3
Matematika 11(1)
Fyzika 6(2)
Základy ekologie 1
Tělesná výchova 8
2. Základní odborné předměty 48(22)
Chemie 14(3)
Chemická laboratorní cvičení 5(5)
Analytická chemie (ANC, ANL) 10(6)
Chemická technologie 6(2)
Strojnictví (TK, STR) 3(1)
Elektrotechnika (ELE, AUT) 3(1)
Výpočetní technika 4(4)
Ekonomika 3
3. Profilující odborné předměty
Zaměření 02 Chemická technologie
Chemická technologie 3
Chemická technika 6(2)
4. Výběrové a volitelné předměty
5. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Celková minimální týdenní hodinová dotace povinných předmětů je 128 vyučovacích hodin za studium (maximálně 33 vyučovacích hodin týdně).

2. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení, při kterých je možné třídu dělit na skupiny podle platných vyhlášek.

3. Hodinová dotace povinných předmětů všeobecně vzdělávacích, základních a profilujících odborných předmětů jsou závazné v minimálním počtu týdenních vyučovacích hodin, které jsou uvedeny v učebním plánu.

4. Rozpracování učebního plánu do ročníků je v kompetenci ředitele školy. Český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být zastoupeny v každém ročníku. Rozpracovaný učební plán je povinnou součástí dokumentace školy.

5. Povinné všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle učebních osnov platných pro střední odborné školy a jsou vydány samostatně. Výjimku činí vyučovací předměty matematika a fyzika, které je možné vyučovat podle učebních osnov schválených pro chemické školy.

6. Profilující odborné vyučovací předměty analytická chemie a chemická technologie v zaměřeních 01 Analytická chemie a 02 Chemická technologie se vyučují podle rozšířených a prohloubených učebních osnov, které jsou v těchto dokumentech zařazeny jako základní odborné vyučovací předměty.

7. Volba a struktura výběrových, volitelných a nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Výběrové předměty jsou voleny tak, aby prohlubovaly odborné vzdělávání žáka, volitelné předměty rozšiřují jeho všeobecný profil a jsou dotovány hodinami, které nebyly vyčerpány povinnými všeobecně vzdělávacími, základními a profilujícími odbornými předměty. Učební osnovy výběrových, volitelných a nepovinných předmětů schvaluje ředitel školy. Nepovinné předměty jsou zařazovány nad rámec povinných vyučovacích hodin. Pro výuku nepovinných vyučovacích předmětů je možno vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

8. Pokud jsou v učebním plánu u názvu předmětu v závorce uvedeny zkratky předmětů, znamená to, že jde o integrovaný předmět, jehož předmětové složky je možné vyučovat i jednotlivě. Stejně tak některé části předmětu elektrotechnika je možné probírat v předmětu fyzika. V tomto případě je možné posílit hodinovou dotaci fyziky na úkor elektrotechniky. Použité zkratky: ANC - analytická chemie, ANL - analytická laboratorní cvičení, TK - technické kreslení, STR - strojnictví, ELE - elektrotechnika, AUT- automatizace, CAP - člověk a prostředí, MON - monitorování životního prostředí, ODH - odpadové hospodářství.

9. Odborná praxe v rozsahu dvou týdnů ve 3. ročníku může být součástí předmětu chemická technologie, chemická laboratorní cvičení nebo ostatních odborných předmětů podle příslušného zaměření.

10. Obsah učiva tematických celků v jednotlivých vyučovacích předmětech může vyučující upravit až do 30% jejich rozsahu zařazením nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky a pro přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

Příklady výběrových vyučovacích předmětů: chemická technologie polymerů, textilu, kůže, biotechnologie, hospodářský zeměpis, právní nauka, chemická informatika, laboratorní technika, ekonomická cvičení, elektronická zařízení, výběr z profilujících předmětů určených pro jiná zaměření a dalších podle potřeb vzdělávání.

Příklady volitelných vyučovacích předmětů: další cizí jazyk, matematicko-přírodovědný seminář a jiné podle potřeb vzdělávání.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: odborná konverzace v cizím jazyce, technika administrativy, sportovní hry a jiné podle potřeb a zájmů žáků.