MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 31. října 1997, č.j. 33 319/ 97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

28-44-M/003 (28-37-6/02) Aplikovaná chemie - chemická technologie


Večerní studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné předměty 75
1. Všeobecně vzdělávací předměty 32(2)
Český jazyk a literatura 7
Cizí jazyk 8
Občanská nauka 2
Dějepis 2
Matematika 8(1)
Fyzika 4(1)
Základy ekologie 1
2. Základní odborné předměty 29(13)
Chemie 8(2)
Chemická laboratorní cvičení 3(3)
Analytická chemie (ANC, ANL) 6(3)
Chemická technologie 4(1)
Strojnictví (TK, STR) 2(1)
Elektrotechnika (ELE, AUT) 2(1)
Výpočetní technika 2(2)
Ekonomika 2
3. Profilující odborné předměty
Zaměření 02 Chemická technologie
Chemická technologie 2
Chemická technika 2(1)
4. Výběrové a volitelné předměty
B. Nepovinné předměty


Poznámky :

1.Celková minimální týdenní hodinová dotace povinných předmětů za studium je 75 vyučovacích hodin ( minimálně 15 vyučovacích hodin týdně).

2. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí v tematickém plánu s ohledem na počet hodin uvedený v učebním plánu večerního studia.

Další poznámky viz učební plán denního studia.