MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 31. října 1997, č.j. 33 319/ 97-71 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

28-44-M/003 (28-37-6/02) Aplikovaná chemie - chemická technologie


Dálkové studium absolventů základní školy

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Minimální počet konzultačních hodin za studium
A. Povinné předměty 1050
1. Všeobecně vzdělávací předměty 440(30)
Český jazyk a literatura 100
Cizí jazyk 120
Občanská nauka 20
Dějepis 30
Matematika 110(10)
Fyzika 50(20)
Základy ekologie 10
2. Základní odborné předměty 400(190)
Chemie 110(30)
Chemická laboratorní cvičení 40(40)
Analytická chemie (ANC, ANL) 80(50)
Chemická technologie 50(20)
Strojnictví (TK, STR) 30(10)
Elektrotechnika (ELE, AUT) 30(10)
Výpočetní technika 30(30)
Ekonomika 30
3. Profilující odborné předměty
Zaměření 02 Chemická technologie
Chemická technologie 25
Chemická technika 49(16)
4. Výběrové a volitelné předměty
B. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Celková minimální týdenní hodinová dotace povinných předmětů za studium je 1050 vyučovacích hodin (minimálně 210 konzultačních hodin za rok).

2. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí v tematickém plánu s ohledem na počet konzultačních hodin uvedený v učebním plánu dálkového studia.

Další poznámky viz učební plán denního studia.