CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

28-45-L/502 (27-33-4,6/01) Sklářský průmysl - výroba skla

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 2 roky (denní studium), 3 roky (večerní a dálkové studium)

- Studijní obor je určen pro: hochy i dívky

- Základní podmínka pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru stanoveném právním předpisem

- Způsob ukončení: maturitní zkouška

- Poskytované vzdělání: úplné střední odbor

2. Pojetí a cíle vzdělávacího programu:

- Žák je vychováván a vzděláván tak, aby se stal člověkem s dobrou orientací ve světě, který je schopný vlastního zdokonalování a úspěšného vyrovnávání se soukromými i profesními problémy a měl z hlediska obecně lidského žádoucí hodnotovou orientaci.

- Úkolem studijního oboru je prohloubit a rozšířit znalosti o materiálech, technologiích, výrobě, zušlechťování a strojním vybavení. Studijní obor rozšiřuje především vědomosti v oblasti ekonomiky, a psychologie práce. Zvláštní důraz klade na organizaci a řízení pracovních kolektivů.

3. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

- Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to jest specifickému pro studijní obor a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovní skupiny.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

4. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o vysokoškolské studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání, podle platných předpisů.

5. Uplatnění absolventa:

- Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání nebo střední řídící technické funkce či samostatně řídit malé provozy.

- Absolvent je schopen se uplatnit jako soukromý podnikatel v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe, jak to uvádějí odvětvové předpisy.