MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 25. června 1996, č.j. 22 349/96-23 s platností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

 

studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů 

28-45-L/502 (27-33-4,6/01) Sklářský průmysl - výroba skla

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Značka učební osnovy

1.

2.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

15 - 17

15 - 17

 

Povinné předměty

11-13

1-13

 

1. Společenskovědní

 

 

 

Český jazyk

2

2

CJL 511

Cizí jazyk

2-3

2-3

CIJ 511

Základy společenských věd

1

1

ZPS 511

2. Matematicko - přírodovědné

 

 

 

Matematika

2-3

2-3

MAT 511

Chemie

2

2

viz pozn. 4

3. Tělesná výchova

2

2

TEV

Výběrové předměty

2-4

2-4

 

Fyzika

2-4

2-4

FYZ 511

Konverzace v cizím jazyce

1-2

1-2

KCJ 511

Dějepis

1-2

1-2

 

Psychologie

1-2

1-2

PSY 511

Estetická výchova

1-2

1-2

ESV 511

Základy práva

2-4

2-4

ZAP 511

Zeměpis

1-2

1-2

ZEM 511

B. Odborné předměty

16 - 18

16 - 18

 

Povinné předměty

 

 

 

Ekonomika

2

2

 

Obsluha osobních počítačů

2-4

2-4

OOP 511

Dějiny umění

2-3

2-3

 

Praxe

4-7

4-7

 

Zaměření výroba skla

 

 

 

Sklářský průmysl

4

-

 

Výroba skla

-

3

 

Laboratorní cvičení

-

2

 

Výběrové předměty

2-6

2-6

 

C. Nepovinné předměty

 

 

 

Celkem

max. 33

max. 33

 

 

 

Poznámky:

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných a výběrových nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

2. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

3. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

4. Vyučovací předmět chemie se vyučuje podle učební osnovy, která je schválena pro studijní obor 27-31-4,6 Keramický průmysl, č.j. 18 495/94-23 ze dne 13.června 1994.

5. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

6. Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy. Při výběru se přihlíží k profesionálním a osobním potřebám a zájmům žáků a specifickým potřebám regionu. Ředitel schvaluje i jejich učební osnovy, vypracované předmětovou komisí.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Značka učební osnovy

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

9

8

6

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk

2

2

2

CJL 511

Cizí jazyk

2

2

2

CIJ 511

Základy společenských věd

1

1

-

ZSP 511

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

2

1

1

MAT 511

Chemie

2

2

1

viz pozn. 4

B. Odborné předměty

6

7

9

 

Povinné

 

 

 

 

Ekonomika

-

2

2

 

Obsluha osobních počítačů

2

-

-

OOP 511

Zaměření výroba skla

 

 

 

 

Sklářský průmysl

4

-

-

 

Výroba skla

-

2

2

 

Laboratorní cvičení

-

1

2

 

Výběrové

-

2

3

 

Celkem

15

15

15

 

 

Poznámky:

1. Učivo je rozvrženo v 1. a 2. ročníku do 33 týdnů a ve 3. ročníku do 30 týdnů.

2. Pro večerní studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy. 3. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4. Vyučovací předmět chemie se vyučuje podle učební osnovy, která je schválena pro studijní obor 27-31-4,6 Keramický průmysl, č.j. 18 495/94-23 ze dne 13.června 1994.

5. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Značka učební osnovy

1.

2.

3.

A. Všeobecně vzdělávací předměty

90

90

70

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

Český jazyk

20

20

20

CJL 511

Cizí jazyk

20

20

20

CIJ 511

Základy společenských věd

10

10

-

ZSP 511

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

Matematika

20

20

20

MAT 511

Chemie

20

20

10

viz pozn. 4

B. Odborné předměty

110

110

130

 

Povinné

 

 

 

 

Ekonomika

-

20

40

 

Obsluha osobních počítačů

30

-

-

OOP 511

Zaměření výroba skla

 

 

 

 

Sklářský průmysl

60

-

-

 

Výroba skla

-

30

40

 

Laboratorní cvičení

-

20

20

 

Výběrové

20

40

30

 

Celkem

200

200

200

 

 

Poznámky:

1. Pro dálkové studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy. 2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

4. Vyučovací předmět chemie se vyučuje podle učební osnovy, která je součástí tohoto souboru.

5. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání a respektující zájem žáků a regionální podmínky trhu práce. Stanovený počet hodin lze využít i k posílení dotace povinných odborných vyučovacích předmětů.

6. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.