PROFIL ABSOLVENTA

 

28-45-L/504 (27-33-4,6/03) Sklářský průmysl - optika

studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů

 

Absolvent studijního oboru sklářský průmysl je vybaven potřebnými a žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem k jeho úspěšnému zvládnutí obecně lidských a profesních situací a problémů.

a) obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

- ovládá dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti a dovednosti potřebné pro soukromý a pracovní styk s jinými lidmi,

- je si vědom svých lidských práv a je ochoten respektovat práva jiných lidí, uvědomuje si svou národní přináležitost a má snahu rozvíjet vše pozitivní, co jeho předkové vytvořili. Cítí sounáležitost se svou vlastí a odpovědnost za ni. Uznává rovnost různých etnických skupin a ras,

- dovede využívat svých poznatků z historie pro lepší pochopení své současnosti,

- klade si v životě filozofické otázky a hledá na ně odpovědi,

- respektuje zásady humanity a je připraven pro aktivní občanský život,

- uvědomuje si vliv přírodního prostředí a vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a zvažuje své rozhodování a jednání v zájmu ochrany přírody a životního prostředí,

- dodržuje platné jazykové normy, umí se výstižně a správně vyjadřovat v mateřském jazyce,

- ve studovaném cizím jazyce rozumí rozhovorům o věcech denního života a dovede pohotově reagovat v rozhovorech o těchto věcech,

- ovládá potřebnou odbornou terminologii svého oboru a dovede pomocí slovníku číst cizojazyčné odborné texty,

- rozumí matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace, dokáže využívat matematické poznatky a aplikovat přírodovědné poznatky v běžných životních a profesních situacích,

- je schopen pracovat s počítačem a využívat běžných uživatelských programů,

- vyhledává kulturní zážitky (např. čte krásnou literaturu, časopisy, populárně naučné knihy podle svého zájmu a navštěvuje kulturní zařízení jako jsou kina, divadla, koncertní a výstavní síně atp.),

- je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec i o předpokladech úspěšného vyrovnání se s rolí partnera a rodiče,

- snaží se zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

b) odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

- zná jednotlivé sklářské technologie, druhy sklářských strojů a zařízení podle jednotlivých specializací a bezpečnost a hygienu práce při výrobě, tvarování a zušlechťování,

- má komplexní znalosti o sklářské výrobě z hlediska mechanických a fyzikálně-chemických principů jednotlivých procesů, operací a postupů,

- zná progresivní metody řízení výrobního procesu po stránce automatizační a výpočetní techniky, ekonomiky a organizace a řízení práce,

- má základní znalosti o nejmodernějších technologických postupech výroby, zušlechťování, balení a expedice,

- zná požadavky na technologickou přípravu pracovišť,

- ovládá přípravu výroby a dovede na svém úseku operativně řídit pracovní procesy, plánovat, organizovat a kontrolovat jednotlivé pracovní činnosti,

- má osvojeny vědomosti o právech a povinnostech pracovníka a vědomosti nezbytné pro řízení menších pracovních kolektivů.

V zaměření optika

- zná základní technologie a používaná zařízení,

- zná vlastnosti skla, surovin se zřetelem ke konkrétnímu chemickému složení výchozích sklářských materiálů a druhů skla,

- zná základní technologie v jednotlivých oblastech výroby brýlových čoček a volné optiky, názvosloví vad skla,

- rozpozná druhy vad výrobků,

- zná výrobu základních polotovarů a má přehled o výrobě přípravků pro optickou výrobu,

- zná všechny druhy povrchových úprav, základní technologie výroby brýlových čoček,

- podle výrobních podkladů umí zvolit správný technologický postup výroby složitějších součástí,

- umí rozlišovat optické materiály, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování,

- ovládá nejnáročnější druhy technologií výroby brýlových čoček a umí seřizovat speciální stroje a výrobní linky pro jejich hromadnou výrobu,

- provádí propočty optických soustav zadaných jejími parametry a zpracovává je v dokumentaci pro výrobu,

- je schopen navrhnout nové výrobky ( návrh, nákres, materiál, technologický postup, použité stroje ).