PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Obor vzdělání:

28-45-M/001 Technologie skla

Zaměření:

Škole je dána možnost vytvářet zaměření pro různé oblasti sklářského odvětví za předpokladu, že bude respektovat stanovené profesní profily platné pro sféru práce.

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

1         Výsledky vzdělávání

Absolvent oboru vzdělání technologie skla je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Absolvent je připraven k výkonu pracovních činností v přímé výrobě skla, řídí a ovládá technologické procesy, je vybaven dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, má předpoklady pro kontrolní činnosti ve výrobě, rozumí ekonomické a obchodní problematice svého oboru. Absolvent je profilován k uvedeným činnostem v rámci zaměření oboru. Zaměření je v plné kompetenci ředitele školy a je možné ho uvádět na vysvědčení.

Škola je odpovědná za výuku a vzdělávání žáků. Složky vzdělávání musí vždy směřovat ke splnění vzdělávacího cíle, tj. k přípravě kvalifikované pracovní síly s dobrou přizpůsobi­vostí v oblasti změn na trhu práce a kvalifikací.

Vzdělávání a výchova směřuje k tomu, aby absolventi:

-          ovládali základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti;

-          komunikovali s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovávali obecně uznávaná pravidla slušného chování;

-          uvědomovali si svou identitu a lidská práva, dovedli je obhajovat a zároveň plnili své morální a zákonné povinnosti;

-          poznali jiné kultury a nacházeli ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování;

-          uznávali lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctili jejich práva;

-          rozuměli fungování demokracie a byli schopni aktivního občanského života;

-          využívali svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru, k hlubšímu porozumění své současnosti i při politickém a filozoficko-etickém rozhodování, hodnocení a jednání;

-          vyjadřovali se v mateřském jazyce věcně jasně, srozumitelně a jazykově správně;

-          dovedli pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupovali k nim kriticky, uvědomovali si nutnost posouzení validity informačních zdrojů;

-          samostatně pracovali s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě;

-          používali cizí jazyk jako prostředek interkulturní komunikace ve společenském i pracovním životě, pro poznávání kulturního bohatství jiných národů i pro vzájemné porozumění a pochopení;

-          dokázali cizí jazyk, který studovali, používat pro potřeby svého povolání;

-          uměli používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích;

-          rozuměli vztahu člověka a přírody, jednali ekologicky;

-          chápali význam umění pro člověka a dovedli si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost;

-          usilovali o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti;

-          uměli chránit zdraví a věděli, jak si mají počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech.

 

1.1   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení absolventi:

-          uvědomovali si možnosti svého pracovního zařazení a měli schopnost doplňovat a rozvíjet si své odborné vzdělání v rámci celoživotního učení s ohledem na měnící se podmínky na trhu práce;

-          uměli správně používat odbornou terminologii, respektovat ČSN a ISO normy, uměli samostatně vést technickou a technologickou dokumentaci a pracovat s ní včetně správné orientace ve výrobních schématech;

-          respektovali zásady hospodaření se surovinami, energií a přírodními zdroji;

-          zvládli teoreticky a prakticky základní i složitější technologické operace a dodržovali technologickou a pracovní kázeň z hlediska kvality výroby a její kontroly v obecném pojetí;

-          měli základní poznatky o vlastnostech a chování látek v průběhu technologického procesu a byli schopni pohotově a správně reagovat na jednotlivé jevy v probíhajícím technologickém procesu a vzniklé situace řešit;

-          uměli kontrolovat a řídit průběh výrobních dějů a procesů pomocí vhodné měřicí techniky, výpočetní techniky, kontrolních a zkušebních přístrojů, pracovat s kontrolními záznamy včetně jejich vyhodnocování;

-          měli osvojeny základní analytické postupy, dokázali je využívat v příslušných chemických procesech, vyhodnocovat získané výsledky a vyvozovat z nich kvalitativní a kvantitativní závěry;

-          měli osvojeny zásady a návyky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí při práci s chemickými látkami, s technologickými aparaturami a zařízeními včetně jejich obsluhy a údržby, uměli aktivně využívat těchto poznatků a dovedností k tvorbě a ochraně životního prostředí;

-          uměli samostatně a pohotově řešit úkoly na svěřeném technologickém úseku a současně spolupracovat v týmu;

-          uměli identifikovat a analyzovat problémy v běžných výrobních a podnikatelských situacích, zvažovat jejich řešení, vybírat a navrhnout řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při řešení a dodržovat je;

-          měli vědomosti a dovednosti manuální a též intelektuální z hlediska aktivnějšího přístupu ke svému profesnímu uplatnění jak v roli zaměstnance, tak v oblasti vlastní podnikatelské činnosti.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Obor vzdělání 28-45-M/001 Technologie skla poskytuje žákům přípravu pro uplatnění ve sklářském průmyslu v povolání sklářský technik. Absolventi mají flexibilní uplatnění na trhu práce, mohou pracovat jako technologové ve výrobě, v provozních laboratořích jako chemičtí laboranti, ve výrobních a obchodních firmách se sklářskými i bižuterními výrobky a podobně.

Absolvent, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, se může ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních norem.