Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 3. 5. 2005, č. j. 18 753/2005-23, s účinností od 1. září 2005 počínaje prvním ročníkem

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

28-45-M/001 (27-27-6) Technologie skla

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Minimální počet týdenních vyučovacích hodin za celé období studia
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

11

Fyzika

3

Chemie

6

Ekologie

1

Tělesná výchova

8

Ekonomika

3

Informační a komunikační technologie

4

Mineralogie a geologie

2

Technické kreslení

2

Technologie

12

Praxe

6

b) výběrové

31

 

 

Celkem hodin (minimální počet)

116

B. Nepovinné

 


 

Poznámky 

A. Poznámky k obecnému učebnímu plánu

1.       Učební plán je obecným kvantitativním rozvržením jednotlivých složek vzdělávání a tvoří organizační rámec vzdělávacího programu. Vychází z charakteristiky vzdělávacího programu, který je založen na klasické formě běžné předmětové organizace výuky. V učebním plánu je stanoven minimální počet vyučovacích hodin pro jednotlivé vyučovací předměty za celé období studia. Tento učební plán je závaznou metodickou předlohou, podle níž koncipuje škola vlastní, tzv. konkretizovaný učební plán podle dále stanovených zásad. Obecná forma učebního plánu umožňuje školám organizaci vzdělávacího procesu podle konkrétních podmínek v rámci daného subjektu. Začleněním vhodných výběrových předmětů lze dosáhnout pružnější profilace přípravy.

2.       Povinné vyučovací předměty zahrnují základní předměty a výběrové předměty. Základní předměty (všeobecně vzdělávací předměty a předměty společného odborného základu) představují základ vzdělání a jsou pro školu závazné, stejně tak uvedený minimální počet hodin. Výběrové předměty do konkretizovaného učebního plánu zařadí škola s ohledem na potřeby oboru nebo vzhledem k jeho zaměření. Pokud škola nevyčerpá hodinovou dotaci výběrových předmětů určenou zejména pro odborné (profilující) předměty, může tyto hodiny využít pro posílení hodinových dotací základních předmětů.

3.       Maturitní zkouška se realizuje podle platných právních předpisů.

4.       Škola respektuje „Pokyn MŠMT k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č. j. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003“.

5.       Škola respektuje „Metodický pokyn k zařazení učiva úvodu do světa práce do vzdělávacích programů středních škol“, který vydalo MŠMT v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 3. dubna 2000 č. 325 k „Opatření ke zvýšení zaměstnanosti absolventů škol“.

 

B. Poznámky ke konkretizaci učebního plánu denního studia na podmínky školy, zásady pro tvorbu konkretizovaného učebního plánu.

1.       Pokud se škola rozhodne, může použít doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů.

2.       Konkretizovaný učební plán vytvořený školou podle obecného učebního plánu na celé období studia schvaluje ředitel školy a je součástí povinné dokumentace školy.

3.       Škola při tvorbě konkretizovaného učebního plánu provede začlenění vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků včetně určení jejich hodinových dotací.

4.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin stanovený učebním plánem pro povinnou výuku, která zahrnuje kategorii základních a výběrových nesmí přesáhnout 35 hodin a nesmí být nižší než 29 hodin v týdnu pro každý jednotlivý ročník studia.

5.       V každém konkretizovaném učebním plánu zpracovaném školou na celé období studia, může škola provádět úpravy až do výše 10 % celkového počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný povinný vyučovací předmět.

6.       Český jazyk a literatura, cizí jazyk, informační a komunikační technologie a tělesná výchova musí být v konkretizovaném učebním plánu zastoupeny v každém ročníku.

7.       Struktura, obsah, rozsah, i zpracování učebních osnov nepovinných vyučovacích předmětů jsou v plné kompetenci ředitele školy. Pro výuku je možné vytvářet skupiny žáků z různých tříd a ročníků.

8.       Úprava dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

 

C. Poznámky k učebním osnovám vyučovacích předmětů, k jejich tvorbě a případnému dopracování.

1.       Učivo vyučovacích předmětů je rozvrženo v prvním až třetím ročníku do 34 týdnů, ve čtvrtém ročníku do 30 týdnů, zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

2.       Konkretizované učební osnovy vyučovacích předmětů, tj. školou na celé období studia dopracované učební osnovy základních předmětů (rozvržení učiva do ročníků), vytvořené učební osnovy výběrových a případně nepovinných předmětů včetně pojetí těchto vyučovacích předmětů, schvaluje ředitel školy a jsou součástí povinné dokumentace školy.

3.       Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů včetně předmětů IKT a ekonomiky se realizuje podle platných učebních osnov schválených MŠMT pro studijní obory SOŠ a SOU. Učební osnovy všeobecně vzdělávacích předmětů jsou zařazeny v samostatném souboru. V případě inovace učebních osnov budou stávající osnovy nahrazeny inovovanými podle metodických pokynů MŠMT. Jedná se o tyto učební osnovy: český jazyk a literatura – čj. 25 625/1999-22 z 19. 7. 1999, cizí jazyk – čj. 27 669/1999-22 z 3. 9. 1999 (v konkretizovaném učebním plánu a na vysvědčení uvede škola název konkrétního cizího jazyka, kterému se žák učil), občanská nauka – čj. 18 396/2002-23 z 29. 4. 2002, dějepis – čj. 23 094/99-22 ze 14. 6. 1999, matematika – čj. 21 307/2000-22 ze 14. 6. 2000; základy přírodních věd – čj. 23 854/2002-23 z 25. 7. 2002 – škola podle této učební osnovy vyučuje pouze předmět ekologie, fyzika – čj. 22 733/2002-23 z 15. 7. 2003, tělesná výchova – čj. 17 668/1991-20 z 24. 5. 1991, informační a komunikační technologie – čj. 22 305/2004-23 z 1. 7. 2004, ekonomika – čj. 18 052/1999-23 ze 6. 4. 1999. Škola rozpracuje tyto učební osnovy adekvátně k hodinovým dotacím stanoveným v konkretizovaném učebním plánu.

4.       Součástí těchto učebních dokumentů jsou učební osnovy základních vyučovacích předmětů: chemie, mineralogie a geologie, technické kreslení, technologie, praxe a ukázka žákovského projektu. Škola rozpracuje rozvržení učiva učebních osnov do jednotlivých ročníků podle vlastního konkretizovaného učebního plánu.

5.       Škola při dopracování a vypracování všech potřebných učebních osnov základních, výběrových i nepovinných předmětů respektuje mezipředmětové vztahy.

6.       V učebních osnovách může být prováděna úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu 30 % celkové hodinové dotace stanovené pro každý tematický celek, která směřuje zejména k inovaci vzdělávacího obsahu, tj. zařazení nových poznatků, přizpůsobení učiva specifickým podmínkám školy a regionu.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

2

-

-

4

Matematika

4

4

4

3

15

Fyzika

3

3

-

-

6

Chemie

3

3

3

1

10

Ekologie

1

-

-

-

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

2

2

4

Informační a komunikační technologie

1

1

1

1

4

Mineralogie a geologie

2

-

-

-

2

Technické kreslení

2

-

-

-

2

Technologie

-

5

4

7

16

Praxe

-

2

2

4

8

Chemický seminář

-

-

2

-

2

Analytická chemie

-

2

5

4

11

Chemická laboratorní cvičení

3

-

-

2

5

Konverzace v cizím jazyce

1

1

1

1

4

Celkem hodin týdně

30

31

32

34

127

B. Nepovinné předměty

 

 

Poznámky

1.       Doporučený učební plán byl zpracován v souladu s poznámkami uvedenými u obecné formy učebního plánu tohoto oboru vzdělání.

2.       Škola, která použije tento doporučený učební plán, dopracuje v návaznosti na takto konkretizovaný učební plán rámcové učební osnovy základních odborných předmětů, které jsou součástí těchto dokumentů. Škola si vypracuje učební osnovy výběrových předmětů zařazených v tomto učebním plánu (chemický seminář, analytická chemie, chemická laboratorní cvičení, konverzace v cizím jazyce). Hodinové dotace předmětů dějepis, matematika, fyzika, chemie, ekologie, technologie a praxe jsou v tomto učebním plánu navýšeny v rámci kategorie výběrových předmětů.

3.       Tabulky s přehledem využití týdnů v období školního roku a s přehledem začlenění klíčových dovedností uvedené u obecně zpracovaného učebního plánu jsou platné i pro tento učební plán.