CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy: 2 roky (denní studium) 3 roky (večerní a dálkové studium)

Studijní obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí:úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední vzdělání

Stručný popis studijního oboru

Studijní obor navazuje na předcházející studium ve tříletých učebních oborech a je koncipován tak, aby žáci po úspěšném absolvování studia mohli vykonávat kvalifikovaně technicko-hospodářské činnosti provozního charakteru a náročnější činnosti dělnických povolání, pracovat jako podnikatelé a také pokračovat v dalším studiu.

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje odborné znalosti žáků z oblasti keramické výroby a zušlechťování výrobků se zřetelem na výtvarné a estetické stránky.

Učivo odborných předmětů studijního oboru se obsahově člení na společné učivo a diferencované učivo. Společné učivo poskytuje ucelený přehled keramické výroby, prohlubuje znalosti o nových technologických postupech, technických prostředcích, zařízení či pomůcek a materiálech používaných v oblasti keramické výroby a zušlechťování a trendech jejich vývoje se zaměřením ke konečné oborové specializaci. Diferencované učivo, podle druhů činností, výrobků a používaných materiálů, poskytuje hlubší znalosti jak o tradiční výrobě tak o nových technologických postupech, zařízeních a materiálech. Předmět praxe pak tyto poznatky konkretizuje do osvojení nových náročných pracovních činností.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny práce a ochrany životního prostředí.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a ochrany životního prostředí se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy - zákony, prováděcími vládními nařízeními, vyhláškami a normami,
b) používání technického vybavení, které odpovídá předpisům,
c) používání osobních ochranných prostředků podle platných předpisů,
d) vykonávání stanoveného dozoru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol.