PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent má z předchozího období utvořeno základní historické vědomí, jež je nezbytné k pochopení zákonitostí vývoje našich národů a novodobých dějin. Plně respektuje životní nezbytnost mírového soužití států jako stěžejní podmínku existence a rozvoje všeho lidstva. Vedle otázek války a míru stále více chápe rostoucí význam ekologie.

Do popředí rovněž vstupuje podmíněnost odborného růstu absolventa, je si vědom nezbytnosti příznivého rodinného ovzduší a má uvědomělý vztah ke své budoucí rodičovské otázce.

Absolvent se umí správně vyjadřovat v běžných sociálních situacích. Ovládá základní prostředky stylu sdělovacího, administrativního a odborného, v jejich rámci je schopen přiměřeně komunikovat. Chápe význam mateřského jazyka jako jednoho ze základních znaků národní svébytnosti i funkci jeho nejdůležitějšího útvaru - spisovného jazyka.

Dokáže se vyjadřovat cizím jazykem v běžných situacích společenského nebo pracovního styku tak, aby byl jeho projev komunikativně správný a bez závažných jazykových chyb. Je schopen s porozuměním číst odborný text. Má vytvořeny předpoklady k hlubšímu poznávání literatury, jiných druhů umění a celkové kultury dané země.

Absolvent zná některá umělecká díla reprezentující jak kulturní dědictví české a světové literatury, tak i současnou literární produkci. Dokáže s porozuměním číst literární díla a přiměřeně je hodnotit. Chápe společenskou funkci umění, a to jak v souvislosti s vývojem společnosti, tak i s formováním národního uvědomění a mravní odpovědnosti.

Absolvent ovládá učivo středoškolské matematiky a zná základy přírodních a technických věd. Rozumí přírodním zákonům, jevům i dějům, dovede si je vysvětlit a aplikovat v podmínkách praxe. Má přehled o nových poznatcích se zřetelem k zvolenému povolání. Zná základní principy automatizace a programování, současného i perspektivního využití samočinných počítačů a rozvoje elektronizace.

Na základě spojení dalšího studia a vykonávané profese chápe absolvent rovnocenný význam duševní a tělesné práce. Uvědomuje si, že rostou nároky na kvalifikaci a schopnost případné rekvalifikace. Má osvojeny takové vědomosti, dovednosti a pracovní postupy, které mu umožní kvalitně pracovat a vytvářejí předpoklady k formování vztahu k práci.

Absolvent rozvíjí svoje řemeslné dovednosti a znalosti, které získal v učebních oborech se zaměřením na uměleckořemeslné zpracování porcelánu a keramiky. Stává se z něj kvalifikovaný řemeslník se znalostmi ruční práce na základě vlastních návrhů a tvorby.

Absolvent si je vědom významu kvalitního pracovního kolektivu a vzájemné spolupráce. Má vytvořenou potřebu smysluplně žít a pracovat ve zdravém a kulturním životním prostředí, k jehož utváření přispívá i trvalá péče o zdraví. Hodnotně využívá svůj volný čas jako kompenzačního činitele vůči profesionální zaměřenosti a chápe rizika alkoholové a drogové závislosti.

Výsledný profil absolventa vyžaduje takové cílové kvality mladého kvalifikovaného řemeslníka jako je smysl pro čestnost, zásadovost, ohleduplnost a spravedlnost.

Po skončení studia a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky zná absolvent chemické složení a fyzikální vlastnosti zpracovávaných surovin i polotovarů, jejich chování v průběhu technologického postupu.

Absolvent je obeznámen s funkčními principy výrobních zařízení v keramickém průmyslu, ovládá technologie používané ve výrobě a je seznámen s obsluhou automatizovaných pracovišť. Umí správně a kvalifikovaně posuzovat procesy a operace v keramické výrobě na základě získaných vědomostí, řídit procesy v keramické výrobě v souladu s technickými podmínkami provozu na základě věcného hodnocení stavu výroby. Uplatňuje získané vědomosti v přípravě a kontrole výroby keramiky,hodnotí souvislosti mezi technickými parametry výrobního zařízení, vlastnostmi surovin, organizací výrobního procesu a danými technickými podmínkami výroby. Má schopnost tyto vědomosti uplatňovat při prosazování racionalizace výroby a opatření k úspoře materiálů, energie a paliv.

Absolvent využívá vědomostí o vhodném respektování zásad bezpečnosti práce, požární ochrany, péče o kulturu práce a pracovního prostředí ve vztahu a k tvorbě o ochraně životního prostředí.

Absolvent si osvojil vědomosti o právech a povinnostech řídícího pracovníka, vědomosti o činitelích ovlivňujících pracovní výkon a vědomosti nezbytné pro vedení pracovního kolektivu. Ovládá organizační strukturu odvětví keramického průmyslu, ekonomické zákonitosti rozvoje a řízení, systém ekonomických nástrojů a jejich využívání k řízení základních organizačních jednotek výroby. Má přehled o současné ekologické politice ČR, o základních zásadách tvorby a ochrany životního prostředí v odvětví keramický průmysl.