MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 13. června 1994 č.j. 18 495/94-23 s platností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů


28-46-L/501 (27-31-4,6) Keramický průmysl


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 15-17 15-17 30-34
Povinné předměty 11-13 11-13 22-26
Český jazyk 2 2 4 CJL 511
Cizí jazyk 2-3 2-3 4-6 CIJ 511
Základy společenských věd 1 1 2 ZSP 511
Matematika 2-3 2-3 4-6 MAT 511
Chemie 2 2 4 viz pozn.4
Tělesná výchova 2 2 4 TEV 511
Výběrové předměty bez dělení do ročníků 2-4 2-4 4-8
Fyzika 2-4 FYZ 511
Konverzace v cizím jazyku 1-2 KCJ 511
Dějepis 1-2
Psychologie 1-2 PSY 511
Estetická výchova 1-2 ESV 511
Základy práva 2-4 ZAP 511
Obsluha osobních počítačů 2-4 OOP 511
Zeměpis 1-2 ZEM 511
B. Odborné předměty 16-20 16-20 32-40
Povinné předměty
Ekonomika 1 1 2
Výpočetní technika 1 1 2
Odborné kreslení +) 3-6 3-6 6-12
Technologie 3-4 3-4 6-8
Dějiny umění 2-3 2-3 4-6
Praxe +) 4-6 4-6 8-12
Výběrové předměty bez dělení do ročníků
Stroje a zařízení 3-4
Modelářství 2-3
C. Nepovinné předměty
Celkem 33-35 33-35 66-70


Poznámky :

1. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových předmětů vychází z charakteru studijního oboru a je plně v kompetenci ředitele. Rozsah hodinové dotace u jednotlivých předmětů je uveden orientačně pro oba ročníky. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných a výběrových nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku.

2. Výuku předmětu cizí jazyk je nutno zajistit tak, aby žák, v případě, že absolvoval výuku cizího jazyka již ve tříletém učebním oboru, mohl na studium tohoto jazyka navázat. Žák může konat maturitní zkoušku z cizího jazyka pokud absolvoval minimálně 12 týdenních hodin jeho studia, přičemž se mohou sčítat hodiny výuky cizího jazyka ve tříletém učebním a v nástavbovém studiu (vč. nepovinných), jedná-li se o stejný cizí jazyk.

3. Počet hodin tělesné výchovy lze podle místních podmínek zvýšit o 1 hodinu týdně. Tato hodina se nepovažuje (z hlediska duševní hygieny žáků) za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

4. Vyučovací předmět chemie se vyučuje podle učební osnovy, která je součástí tohoto souboru.

5. Vyučovací předměty označené +) jsou zpracovány variantně podle cílové orientace žáků do různých směrů keramického průmyslu.

6. Struktura a obsah odborných výběrových vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele, který schválí na základě doporučení předmětové komise jejich učební osnovy. Jako výběrové odborné předměty se zařadí vyučovací předměty navazující na předchozí vzdělání.

7. Zařazování nepovinných vyučovacích předmětů je plně v kompetenci ředitele školy, který rovněž schvaluje učební osnovy.

8. Maturitní zkouška se organizuje podle platných právních předpisů.